1. Operațiuni Administrative – Monitorizare
Această activitate este o activitate cu caraceter administrativ și este constituită din principalele acțiuni (management activități proiect, urmărire licitații, urmărire lucrări, raportări, etc. ) desfășurate de echipa de management a proiectului pentru buna derulare a acestuia.

Această activitate este prevăzută a se desfășura pe întreaga perioadă de derulare a proiectului.

Pe perioada implementării proiectului vor fi desfășurate activități minuțioase de monitorizare și verificare a stadiului de implementare a proiectului conform unor indicatori prezentați la capitolul 2.4. Monitorizarea proiectului va fi efectuată de către echipa de proiect, împreună cu dirigintele de șantier.Se vor organiza întâlniri lunare sau de câte ori este nevoie între membrii echipei de proiect pentru a analiza stadiul investiției.

- Se vor urmări respectarea termenelor stabilite
- Se va urmări respectarea de către executant a lucrărilor stabilite prin PT și DDE
- Se vor întocmi împreună cu dirigintele de șantier note informative și dispoziții de șantier privind verificarea calității materialelor și produselor puse în lucrare și execuția corectă a lucrărilor în construcție.

Dirigintele de șantier va urmări respectarea legislației cu privire la produsele pentru construcții, respectiv: existența documentelor de atestare a calității, corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte; interzicerea utilizării produselor pentru construcții necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declarație de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele netradiționale); verificarea îndeplinirii condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate; verificarea concordanței între prevederile autorizației și ale proiectului; preluarea amplasamentului și a reperelor de nivelment și predarea acestora executantului, libere de orice sarcină; predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de șantier; studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor și procedurilor prevăzute pentru realizarea construcțiilor; verificarea existenței tuturor pieselor scrise și desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestați și existența vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul; verificarea existenței programului de control al calității, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul în Construcții; verificarea existenței și valabilității tuturor avizelor, acordurilor, precum și a modului de preluare a condițiilor impuse de acestea în proiect;  verificarea existenței și respectarea "Planului calității" și a procedurilor / instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă; urmărirea realizării lucrărilor în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice în vigoare și ale contractului; verificarea respectării tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare; interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementarilor legale în vigoare; participarea la verificarea în faze determinante; efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice și semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor (procese - verbale în faze determinante, procese - verbale de lucrări ce devin ascunse, etc.); interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic; asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă; urmărirea realizării lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora și admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ; transmiterea către proiectant a sesizărilor proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției; dispunerea opririi execuției, demolării sau după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant, în baza soluțiilor elaborate de proiectant și vizate de verificatorul de proiecte atestat; verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentației sau adoptării de noi soluții care schimbă condițiile inițiale; urmărirea respectării de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate; preluarea documentelor de la constructor și proiectant și completarea cărții tehnice a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale; urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de șantier și predarea terenului deținătorului acestuia; asigurarea secretariatului, recepției și întocmirea actelor de recepție; urmărirea soluționării obiecțiunilor cuprinse în anexele la procesul verbal de recepție, la terminarea lucrărilor și realizării recomandărilor comisiei de recepție;  predarea către investitor / utilizator a actelor de recepție și a cărții tehnice a construcției după efectuarea recepției finale.

Totodată va fi urmărit modul în care lucrările respectă standardele specifice intervențiilor asupra imobilelor-monument și iar programarea și derularea investiției respectă legislația specifică aferentă.

 
Panorame 3D - Cetatea OradeaGalerie Foto Cetatea Oradea