6. Execuţie lucrări restaurare, refuncţionalizare şi dotare corpuri de clădire – 57 luni
Principiul de bazã care a stat la baza  reabilitãrii a fost  restaurarea cu conservarea actualei volumetrii atât a palatului princiar (corp A) cât şi a celorlalte corpuri de cladire (corp G, H, I, K, L, M, P), şi restaurarea  pe cât este posibil cu materiale şi finisaje de epocã. Mai jos vom prezenta sumar lucrările de reabilitare. Pentru o studiere mai amănunțită se recomandă a se consulta Studiul de Fezabilitate.

Bugetul total alocat acestei activități este de 19.331.103 RON (fără TVA) și acesta include cheltuieli privind Construcții și Instalații (Capitolul 4.1), cheltuielile cu utilajele și echipamentele (Capitolul 4.2) și Cheltuielile cu dotările (Capitolul 4.3).


6.1 Reabilitare, refuncționalizare, dotare Corp A – Muzeul Cetăţii – 51 luni

Structura de rezistenţă a Corpului A va fi întărită prin refacerea bolţilor din zidărie de cărămidă cu materiale similare, prin închiderea prin umplere cu bucăţi de cărămidă şi mortar de var a crăpăturilor cu deschideri mia mari existente între bolţile cilindrice, prin matarea cu mortar de var a fisurilor existente în elementele structurale (arce, bolţi) cu aplicare în rosturi a unor bare spiralate din oţel. În vederea asigurării conlucrării structurale dintre pereţii longitudinali şi cei transversali se vor introduce tiranţi pereche la nivelul planşeelor. Se vor desface eventualele modificări efectuate în timp, aducându-se construcţia la forma iniţială.

Amenajarea Muzeului Cetăţii Oradea cu spaţii expoziţionale, spaţii de depozitare, spaţii de cercetare, laboratoare, spaţii administrative, cafenea, spaţiu comercial, grupuri sanitare.

Amenajarea Bibliotecii Cetăţii, „Literarum Asylum” cu spaţii de depozitare, sală de lectură, bibliotecă virtuală, spaţii administrative, grupuri sanitare.
Subsolul va fi amenajat ca şi lapidariu dar şi spaţii anexă: termice.
La parter s-au propus o serie de funcţiuni publice specifice: hol, informaţii, garderobă, cafenea, grupuri sanitare.
În zona de Nord a parterului se vor amenaja spaţii expoziţionale ocazionale iar în zona de Sud se vor amenaja 6 spaţii (printre care şi Sala cu grifoni) se va amenaja o secţie a Muzeului – arta medievală precum şi spaţii de depozitare şi birouri.

La etajul I în zona de Sud e vor amenaja 6 încăperi ale muzeului cu săli de expunere dar şi o bibliotecă cu acces separat de muzeu. Biblioteca va cuprinde spaţii pentru secretariat, informaţii, săli de lectură, bibliotecă virtuală, birouri, depozite, grupuri sanitare.

La etajul II se vor continua spaţiile muzeale cuprinzând 5 spaţii de expuneri, o sală de conferinţe, depozite, birouri, spaţii de cercetare, grupuri sanitare.
În vederea facilitării accesului persoanelor cu dizabilități se vor prevedea platforme elevatoare pe lângã balustrada scãrilor, pe unde se face accesul pentru publicul vizitator.

6.2. Reabilitare, refuncționalizare, dotare Corp G – Administraţia Cetăţii – 54 luni

Se vor efectua lucrări de reparaţii la partea de structură constructivă, de rezistenţă a clădirii, (având în vedere numeroasele defecte şi degradări existente se vor desface pereţii până la nivelul fundaţiilor, grinzile compromise, se vor reface zidăriile, buiandrugii, fisurile existente în pereţi, se va revizui planşeul podului şi se vor înlocui eventualele elemente afectate), la nivelul acoperişului (jgheaburi, burlane, învelitori, etc.), cât şi la partea exterioară a clădirii.

Clădirea va adăposti administraţia Cetăţii fiind împărţită în doua zone, una administrativă birouri şi una de întreținere – ateliere. Zona administrativă va cuprinde 5 birouri, hol, circulaţii, grupuri sanitare, iar zona de întreţinere va cuprinde ateliere, coridor, grupuri sanitare şi punct termic.

6.3. Reabilitare, refuncționalizare, dotare Corp H – Muzeul Pâinii – 54 luni

Intervenția inițială la acest corp de clădire va fi cea de consolidare, conservare, restaurare, tencuieli decorative, se va reabilita șarpanta, vor fi refăcute tâmplăriile la uși și geamuri. Ulterior se va continua cu repararea tuturor fisurilor existente în elementele structurale din zidărie, la planşeuri din lemn, la acoperiş, la planşeuri realizate din bolţişoare din cărămidă, precum şi lucrări exterioare.

Muzeul Pâinii va cuprinde spaţiu expoziţional(muzeu), spaţiu de producţie(brutărie), spaţiu de degustare (o cafenea cu spaţii de consumaţie si degustare produse panificaţie), grupuri sanitare, punct termic, etc.

6.4 Reabilitare, refuncționalizare, dotare Corp I – Consorţiul Cultural - 51 luni

Intervenția inițială la acest corp de clădire va fi cea de consolidare, conservare, restaurare, tencuieli decorative, se va reabilita șarpanta, vor fi refăcute tâmplăriile la uși și geamuri. Va fi refăcută scara interioară de acces, etc. În continuare se vor efectua lucrări de rezistenţă a clădirii precum şi la căile de acces exterioare.

Pentru persoanele cu handicap locomotor se vor prevedea platforme elevatoare lângă balustrada scărilor unde publicul vizitator are acces.
Clădirea va adăposti doar spaţii pentru ONG-uri cu activităţi culturale, cu spaţii de birouri, spaţii administrative şi săli de conferinţă astfel: la subsol se vor amenaja săli de conferinţe, garderobă, grupuri sanitare, depozite, la parter se vor amenaja spaţii pentru birouri, circulaţii, grupuri sanitare comune, punct termic, la etaj se vor amenaja spaţii pentru birouri, o aulă de conferinţe, circulaţii, grupuri sanitare comune, chicinetă.

6.5. Reabilitare, refuncționalizare, dotare Corp K – Strada Breslelor – 51 luni


La acest corp de clădire prima fază a intervenției va fi cea de consolidare, conservare, restaurare, tencuieli decorative, se va reabilita șarpanta, vor fi refăcute tâmplăriile la uși și geamuri, va fi refăcută scara interioară de acces, etc. În continuare se vor efectua lucrări de rezistenţă a clădirii precum şi la căile de acces exterioare.

Se vor reface de asemenea integral cu materiale similare următoarele elemente structurale: pereţi portanţi, bolţi, scara de acces la pod şi planşee; se vor desface şi rezidi părţi de perete, se vor împăna cu cărămidă şi mortar fisurile şi crăpăturile pronunţate din bolţi şi pereţi; se va efectua ţesere cu bare spiralate la toate crăpăturile şi fisurile; se vor reface forma şi dimensiunea golurilor iniţiale prin prevederea de parapeţii şi şpaleţii intermediari; se vor prevedea centuri din b.a. la partea superioară a pereţilor portanţi longitudinali şi transversali; se va reface integral la forma iniţială acoperişul tip şarpantă al construcţiei; se va coborî cota terenului amenajat sub cota pardoselii iniţiale; căile de acces exterioare se vor realiza din elemente individuale.
În zona de vest al acestei clădiri se vor amenaja ateliere de meşteşuguri şi artă medievală cu spaţii atelier şi expoziţionale, spaţii de depozitare precum atelier de prelucrare a metalelor, atelier de tâmplărie şi mobilier, atelier de lăcătuşărie, atelier de olărit, atelier de sticlărie, anticariat, magazin de antichităţi , grupuri sanitare, punct termic.

În zona de est a clădirii se vor amenaja centre gastronomice specifice: cafenea, bar, cofetărie şi restaurat cu specific medieval, cuprinzând spaţii de consumaţie, producţie, depozitare, grupuri sanitare.
În spaţiile de la subsol se vor amenaja depozite aferente funcţiunilor de la parter.

6.6. Reabilitare, refuncționalizare, dotare Corp L – Strada Breslelor – 42 luni

Intervenția inițială la acest corp de clădire va fi cea de consolidare, conservare, restaurare, realizare tencuieli interioare la tavane-bolți și la pereți. În continuare se vor efectua lucrări de rezistenţă a clădirii precum şi la căile de acces exterioare.

Concomitent sau ulterior se va decoperta stratul de pământ peste nivelul planşeului, se vor monta centuri – tiranţi la partea superioară a pereţilor, se vor ţese fisurile cu bare spiralate, se vor împăna cu cărămidă şi mortar zonele degradate, se vor curăţa suprafeţele de zidărie şi se vor rostui, se vor reface stratul de umplutură superioară, se va coborî cota pardoselii la nivelul iniţial, terenul amenajat va fi coborât sub cota pardoselii, etc.

În Corpul L (partea de est) se va amenaja o cramă/vinotecă cu spaţii de consumaţie, depozitare, preparare, grup sanitar şi un punct termic.

6.7. Reabilitare, refuncționalizare, dotare Corp M – Multiplex Cultural – 51 luni

Intervenția inițială la acest corp de clădire va fi cea de consolidare, conservare, restaurare, realizare tencuieli interioare la tavane-bolți și la pereți. În continuare se vor efectua lucrări de rezistenţă a clădirii precum şi la căile de acces exterioare.

Acestea se vor realiza împreună cu decopertarea stratului de pământ de peste nivelul bolţilor, montarea unor centuri – tiranţi la partea superioară a pereţilor, repararea crăpăturilor din pereţi şi bolţi prin împănarea cu cărămidă şi mortar, matarea fisurilor cu mortar de var şi a rosturilor de cărămidă cu bare spiralate, refacerea stratului de umplutură superioară, coborârea cotei terenului amenajat sub cota 0 a construcţiei, desfacerea tuturor elementelor prin care s+au adus modificări în timp construcției.

Clădirea M este destinată pentru activităţi culturale: club, cinema, teatru experimental, teatru de copii, săli de dans, spaţii de depozitare şi punct termic.

6.8. Reabilitare, refuncționalizare, dotare Corp P – Lapidariu – 20 luni


Intervenția inițială la acest corp de clădire va fi cea de consolidare, conservare, restaurare, realizare tencuieli interioare la tavane-bolți și la pereți. În continuare se vor efectua lucrări de rezistenţă a clădirii precum şi la căile de acces exterioare.

Remedierea suprafeţelor de zidărie afectate de la bolţi şi pereţi se va face prin îndepărtarea cărămizilor macerate, montarea pe bolţi a unor cofraje, decopertarea umpluturii de peste bolţi şi izolarea hidrofugă a acestora şi coborârea cotei terenului amenajat la cota iniţială.
Corpul P fiind încă necercetat arheologic, până la definitivarea cercetărilor din întreg Bastionul Aurit va avea funcţiunea de lapidariu.
 
Panorame 3D - Cetatea OradeaGalerie Foto Cetatea Oradea