Trimite unui prieten

anunt concurs de proiecte de management pentru Muzeul Orasului Oradea - Complex Cultural

Luni , 1 Februarie 2021, 0:00

Exportă PDF - anunt concurs de proiecte de management pentru Muzeul Orasului Oradea - Complex Cultural Tipărește pagina - anunt concurs de proiecte de management pentru Muzeul Orasului Oradea - Complex Cultural Trimite unui prieten - anunt concurs de proiecte de management pentru Muzeul Orasului Oradea - Complex Cultural

                                                                                                                  

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

O R G A N I Z E A Z Ă

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT

pentru  Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural

 

    Concursul de proiecte de management pentru încredinţarea managementului la Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural, se organizează şi desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de management, în vederea încredinţării managementului instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local Oradea, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 228 din 26 martie 2020.

 

Condiţii de participare (îndeplinite cumulativ):

 1. are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

 2. are capacitate deplină de exerciţiu;

 3. are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalenta într-unul din domeniile: istorie, economie, juridic-administrativ;

 4. întruneşte condiţiile de pregătire și experienţă în management - minim 3 ani, dobândită în funcții de conducere;

 5. experienţă profesională în domeniul de referinţă, de  minimum 5 ani;

 6. cunoaşterea unei limbi străine;

 7. nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România (astfel cum este definită de prevederile OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare);

 8. nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management, pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;

 9. nu a suferit condamnări penale și civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează;

 10. nu a împlinit vârsta legală pentru pensionarea pentru limită de vârstă.

   

Etapele concursului de management sunt:

a) evaluarea dosarelor de concurs şi analiza planului de management

b)susţinerea planului de management în cadrul unui interviu.  

 

Concursul de management se desfăşoară conform următorului calendar:

a. 01.02.2021,  aducerea la cunostința publică a condițiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informații privind condițiile tehnice de redactare a proiectului de management și condițiile de prezentare a acestuia și orice alte informații considerate necesare unei mai bune întelegeri a cerințelor concursului.

b. 22.02.2021, data limita pentru depunerea proiectelor de management, în scris și în format electronic, și a dosarelor de concurs de către candidați;

c. 23.02–05.03.2021, selecția dosarelor și analiza proiectelor de management –prima etapă;

d. 08.03.2021, aducerea la cunostinta candidatilor, în scris, nota obținută în prima etapă a concursului, precum și afișarea acesteia la sediul Primăriei Municipiului Oradea și la sediul Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural, precum și pe pagina de internet a instituției;

e. 09.03.2021, susținerea proiectelor de mangement în cadrul interviului – a doua etapă;

f. în termen de 24 de ore (10.03.2021) de la încheierea etapei a doua aducerea la cunoștința candidaților în scris, rezultatul concursului, și la cunoștința publică, a rezultatului concursului,  prin afișarea acestuia la sediul Primăriei Municipiului Oradea și la sediul Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural, precum și pe pagina de internet a instituției;

g. candidații nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și defășurarea concursului, la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Serviciul Resurse Umane, de luni până vineri, între orele 08.00 - 16.00, persoana de contact dna Rodica Funar – Şef Serviciu Resurse Umane, în maxim 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința candidaților a rezultatului concursului;

i. în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații, sau, după caz, de la data soluționării acestora (maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor) prin grija autorității, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaților și alte informații de interes public sunt aduse la cunoștința publică prin afișaj la sediul autorității și al instituției, precum și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură.

 

Planul de management întocmit de candidat (autor responsabil), în baza legii române, cu respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, cu un număr cuprins între 30-50 de pagini-anexe; redactarea se face cu font Times New Roman, mărime 12, fără a fi personalizat, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului şi trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării şi evoluţiei Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural, în perioada 2021 - 2024.

Dosarul de concurs trebuie să conţină:

 1.  
  1. cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil și adresa de e-mail;

  2. copie după actul de identitate;

  3. curriculum vitae (model european, cf. HG 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae);

  4. diplome de studii şi după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări în domeniu;

  5. dovada experienţei în management;

  6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

  7. cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;

  8. copia carnetului de muncă  și după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverința eliberată de angajator);

  9. planul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective (în scris şi în format electronic) - cu respectarea prevederilor art. 13 din OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului (fără a se menționa numele și/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietățile fișierului electronic)

   Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină  vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

    

   Regulamentul concursului şi Caietul de obiective se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Oradea – Serviciul Resurse Umane, din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, camera 122 de luni până vineri, între orele 08.00 - 16.00, persoana de contact dna Rodica Funar – Şef Serviciu Resurse Umane sau se pot descărca de pe pagina oficială de internet a instituției: www.oradea.ro

    

   Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, camera 122, tel.  0259408850, de luni până vineri, între orele 08.00 - 16.00, persoana de contact dna Rodica Funar – Şef Serviciu Resurse Umane.

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421