Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
1064 / 2019 privind modificarea art.2 din HCL nr.984/27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administrație la Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru mandatul 2017 – 2021. 12 - 2019
1063 / 2019 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administrația Domeniului Public SA. 12 - 2019
1062 / 2019 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local a Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne și bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, la 30.09.2019 12 - 2019
1061 / 2019 privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții „Modernizarea instalațiilor interioare, automatizarea din dispecerat a punctelor termice (22 puncte termice)” realizat în cadrul programului „Termoficare 2006 – 2020 căldură și confort”. 12 - 2019
1060 / 2019 privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a unui bun rezultat din investiția în infrastructura de alimentare cu energie termică executat și finalizat de un terț pe domeniul public al Munciipiului Oradea. 12 - 2019
1059 / 2019 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 19 decembrie 2019 (prima convocare) și în data de 20 decembrie 2019 (a doua convocare). 12 - 2019
1058 / 2019 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 19 decembrie 2019 (prima convocare) și în data de 20 decembrie 2019 (a doua convocare). 12 - 2019
1057 / 2019 privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare excutate și finalizate de terți pe domeniul public al Munciipiului Oradea, în lunile Septembrie, Octombrie și Noiembrie 2019 12 - 2019
1049 / 2019 privind numirea unui membru în Consiliul Director al ADI Termoregio. 12 - 2019
1048 / 2019 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Compania de Apă Oradea SA în sensul numirii auditorului financiar societatea KRESTON ROMANIA SRL 12 - 2019
1047 / 2019 privind stabilirea valorii contribuției pentru economia circulară, valabilă începând cu data de 01.01.2020, în vederea conformării la prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și încheierea Actului adițional nr. 24 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft. 12 - 2019
1046 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019 12 - 2019
1045 / 2019 privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor 12 - 2019
1044 / 2019 privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor 12 - 2019
1043 / 2019 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 11 decembrie 2019 12 - 2019
1042 / 2019 pentru aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, în favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea 12 - 2019
1041 / 2019 privind aprobarea modificării normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Oradea 12 - 2019
1040 / 2019 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2020 - 2021 12 - 2019
1039 / 2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre proiectant , privind realizarea obiectivului de investitii „Fantana ornamentala muzicala cu jocuri de apa si lumini in parcul 1 Decembrie, municipiul Oradea” 12 - 2019
1038 / 2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Amenajare scuar Alecsandri Oradea 12 - 2019

Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei