Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
736 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-nii. Morar Ioan - Bogdan şi Morar Dragoș - Daniel, referitoare la terenul, în suprafaţă de 66 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198893 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Viilor nr. 13/A, cu destinaţia “drum public” 8 - 2017
735 / 2017 pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Dogar Samuel şi soția sa, d-na. Dogar Aurelia, referitoare la terenul, în suprafaţă de 28 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198194 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Răspântiilor nr. 40/C, cu destinaţia “drum public” 8 - 2017
734 / 2017 pentru respingerea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 164 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198806 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr.108/C 8 - 2017
733 / 2017 pentru respingerea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 31 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198412 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Piatra Craiului 8 - 2017
732 / 2017 pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 105-Episcopia Bihor, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, situat în mun. Oradea, pe str. Valea Nucului nr. 19A, identificat cu nr. cadastral 197863 - Oradea, proprietatea soţilor Grecu Sebastian - Ioan şi Grecu Marta 8 - 2017
731 / 2017 privind modificarea H.C.L. nr. 5 din 14 ianuarie 2011 prin care a fost înființată Comisia Locală de Ordine Publică 8 - 2017
730 / 2017 privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea 8 - 2017
729 / 2017 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației I.S.O.(Școala Internațională Oradea) 8 - 2017
728 / 2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2017 8 - 2017
727 / 2017 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea 8 - 2017
726 / 2017 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe și interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 30.06.2017 8 - 2017
725 / 2017 privind preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a unor active care fac obiectul Certificatului de Vacanță Succesorală nr. 46 din 08.08.2017 8 - 2017
724 / 2017 privind acceptarea donaţiei din partea dnei Roșu Maria constând în infrastructură de alimentare cu energie termică realizată pe str. Episcop Roman Ciorogariu nr. 42A 8 - 2017
723 / 2017 privind modificarea anexei nr. 2 a HCL nr. 399/2017 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea 8 - 2017
722 / 2017 privind respingerea proiectului de Hotărâre inițiat de grupul de consilieri locali ai PSD din cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea privind alocarea de burse de performanță pentru elevii orădeni din învățământul preuniversitar de stat 8 - 2017
721 / 2017 privind modificarea HCL 883/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 8 - 2017
720 / 2017 privind darea în concesiune către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului “Valorificarea energiei geotermale, pentru producerea agentului termic de încălzire pentru consumatorii punctului termic PT 902 cu reinjectarea apei geotermale uzate termic în zăcământ ” 8 - 2017
719 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare retele termice secundare amplasate pe strada Caraiman si Lacramioarelor – aferente PT 128” 8 - 2017
718 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea rețelelor de apă, canalizare menajeră și pluvială pe strada Mihai Eminescu, municipiul Oradea” 8 - 2017
717 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200 m³/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare” 8 - 2017

TO2017
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni