Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
538 / 2018 privind numirea membrilor în consiliul de administrație al societății Termoficare Oradea SA 5 - 2018
537 / 2018 privind modificarea Programului de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SA 5 - 2018
536 / 2018 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea 5 - 2018
535 / 2018 privind aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Oradea pe anul 2017 5 - 2018
534 / 2018 privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente sumelor stabilite retroactiv pentru cedarea folosinţei terenurilor proprietatea Municipiului Oradea situate pe Str. Ogorului nr. 26C și nr. 1A, Oradea 5 - 2018
533 / 2018 privind acceptarea donaţiei din partea dnei Bonce Carolina constând în infrastructură de alimentare cu apă realizată pe str. Nojoridului nr. 245 Oradea 5 - 2018
532 / 2018 privind modificarea HCL nr. 765/ 2017 privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea 5 - 2018
531 / 2018 privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 30.04.2018 5 - 2018
530 / 2018 privind acceptarea donaţiei din partea Societății Medhotel SRL constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe domeniul public pe strada Kiev nr.3, nr. 8 și strada Zorelelor nr.12 5 - 2018
529 / 2018 privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor de imobile din str. Vasile Cârlova nr. 29B, 29C, 29E, 33, 33B Oradea constând în infrastructură de alimentare 5 - 2018
528 / 2018 privind decalarea scadenței de plată a redevenței datorată pe anul 2017 Municipiului Oradea de către societatea Termoficare Oradea SA, în baza contractului de nr. 1/196/06.08.2013 5 - 2018
527 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere retea apa si retea de canalizare menajera pe strada Dobrogeanu Gherea, municipiul Oradea” 5 - 2018
526 / 2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 254 / 31.03.2011 privind aprobarea Criteriilor de selectie a blocurilor de locuinte ce urmeaza a fi reabilitate termic din fonduri ale asociatiilor de proprietari ,legal constituite, in baza documentatiei de reabilitare termica achizitionata de catre municipiul Oradea din fonduri alocate anual cu aceasta destinatie din bugetul local 5 - 2018
525 / 2018 pentru modificarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 90 din 29 februarie 2012, respectiv a Hotărârii Consiliului Local nr. 622 din 31 iulie 2014, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Parking subteran str. Independenței Oradea 5 - 2018
524 / 2018 privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între societatea Hornbach Centrala S.R.L. şi Municipiul Oradea 5 - 2018
523 / 2018 pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 1.163 mp, 1.929 mp și 1.816 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia „drumuri publice” - strada Ioan Bușiția, strada Thomas Mann și strada Arabilor 5 - 2018
522 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Construire blocuri A.N.L. în curtea Spitalului Municipal Dr. Gavril Curteanu 5 - 2018
521 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA, STR. REPUBLICII, NR.14 5 - 2018
520 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA, STR. REPUBLICII, NR.15 5 - 2018
519 / 2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: REABILITARE FATADE LA IMOBILUL SITUAT IN ANSAMBLUL URBAN CENTRUL ISTORIC ORADEA, STR. REPUBLICII, NR.21 5 - 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert