Hotărâri ale Consiliului Local

Nr. Titlu Data
32 / 2018 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Parohia Reformată –Velența 1 - 2018
31 / 2018 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA HOSPICE EMANUEL pentru terenul situat pe str. Thurzo Sandor, nr. 7 1 - 2018
30 / 2018 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Caritas Eparhial Oradeapentru clădirile situate pe str. Theodor Aman, nr. 1/C, str. Spartacus, nr. 35B, Ion Cantacuzino, nr. 56 1 - 2018
29 / 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ, în vederea scoaterii din funcţiune 1 - 2018
28 / 2018 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea 1 - 2018
27 / 2018 privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 ianuarie 2018 (prima convocare) şi în data de 30 ianuarie 2018 (a doua convocare) 1 - 2018
26 / 2018 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 3.618 mp cu societatea Rozoti Prodcom S.R.L 1 - 2018
25 / 2018 privind acceptarea donației din partea domnului Hodorog Gheorghe Filimon constând în infrastructură de alimentare cu energie termică realizată pe str. Lugojului nr.41 1 - 2018
24 / 2018 privind concesionarea către operatorul Luxten Lighting Company SA a bunurilor aferente sistemului de iluminat public rezultate ca urmare a implementării unor proiecte derulate de Direcţia Tehnică, a celor rezultate din amenajarea spaţiului exterior aferent Sinagogii Neologe, precum şi cele executate de Luxten Lighting Company SA şi achitate conform HCL nr. 1052/2017 1 - 2018
23 / 2018 privind aprobarea plăţii cotizaţiei municipiului Oradea la Asociaţia Municipiilor din România 1 - 2018
22 / 2018 privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare 1 - 2018
21 / 2018 pentru avizarea anexelor 1 şi 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio 1 - 2018
20 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Modernizarereţeatermicăprimarăîn zona Piaţa Ferdinand cu posibilitatearacordării la aceastăreţea a tuturorimobilelorriverane” 1 - 2018
19 / 2018 privindaprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE STRADA BALOGH ISTVAN varianta V1 recomandată de proiectant 1 - 2018
18 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate 1 - 2018
17 / 2018 pentru avizarea anexei 1 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public localprin curse regulate în A.D.I. Transregio 1 - 2018
16 / 2018 privind aprobarea participării Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea în proiectul “Imbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere cu echipamente medicale modernizate în cadrului Spitalului Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea și Spitalul Județean Central Bekes” (“Improving cross-border health care services with modernized medical equipment within Dr. Gavril Curteanu Hospital in Oradea and Békés County Central Hospital”) și a contribuției proprii a Spitalului 1 - 2018
14 / 2018 privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 414 din 25.05.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: ”Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea” 1 - 2018
13 / 2018 privind aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Îmbunătățirea standardelor de sănătate în prevenirea, identificarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și ginecologice în zona transfrontalieră” (“Improving health-care standards in prevention, identification and treatment of cardiovascular and gynecological diseases in crossborder area”) și a contribuției proprii a Spitalului 1 - 2018
12 / 2018 privind aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Cooperare pentru standarde medicale înalte în prevenirea, identificarea timpurie și tratarea eficientă a bolilor în Euroregiunea Bihor - Hajdú Bihar” (“Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihor-Hajdú Bihar Euroregion”) și a contribuției proprii a Spitalului Clini Județean de Urgență Oradea 1 - 2018

Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni