Trimite unui prieten

Achizitie produse din carne - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

Miercuri , 29 Ianuarie 2014, 8:54

Exportă PDF - Achizitie produse din carne - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tipărește pagina - Achizitie produse din carne - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Trimite unui prieten - Achizitie produse din carne - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

 

            Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a contractului de achiziţie publică privind „ produse din carne"

 

Produsele livrate vor fi insotite de certificate de garantie cu valabilitate de minim 30 zile.

Valoarea estimata a achizitiei pentru 8 luni: 84600 lei (fara TVA), 18675,09  euro

Valoarea estimata a achizitiei pentru 12 luni: 126900 lei (fara TVA), 28012,63  euro

Codul CPV: 15130000-8 produse din carne

Perioada de valabilitate a ofertelor:

              -30 de zile de la data limita de depunere a ofertelor

Termenul de plata

              -30 de zile de la receptia produsului.

Obiectivul  achizitiei  directe: incheierea unui contract de achizitie publica

Durata contractului: contractul de  furnizare 01.05.2014- 31.12.2014 cu posibilitate de prelungire pana la data de 30.04.2015.

 

 Documente de calificare solicitate:

 - Se vor prezenta urmatoarele documente :

1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului nr.314/2010

2. declaratia de eligibilitate

3. declaratia privind neancadrarea la prev. art.181 din OUG 34/2006

4. Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in art. 69^1OUG34/2006

5. declaratie privind calitatea de participant la procedura

6. Fisa de informatii generale din care sa rezulte cifra de afaceri Nivelul minim impus pentru  cifra medie de afaceri globala este ca aceasta sa fie mai mare sau cel putin egala 169000 lei

7.Autorizatie sanitara de functionare

8.Document de inregistrare pentru siguranta alimentelor

9.Autorizatie sanitara pentru mijloacele de transport

10.Certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (eliberat de D.G.F.P) si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva), valabile la data depunerii ofertei, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii la bugetul local sau la bugetul general consolidat.

11.Certificat de inregistrare fiscala (CUI)

12.Propunerea tehnică - ce va consta într-un comentariu articol cu articol al conţinutului caietului de sarcini.

13.Propunere financiara: se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta atasat prezentei invitatii. Pretul din Formularul de Oferta va fi exprimat in Lei fara TVA, este ferm, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului sau la finele acestuia.

                            ● Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza

                            ● Nu se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise

                            ● Nu se accepta completarea documentelor lipsa, ulterior deschiderii ofertelor

               Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile

 

 

Modul de intocmire a ofertei

          Documentele de calificare impreuna cu propunerea financiara se intocmesc intr.-un exemplar si se introduc fiecare in plicuri separate marcate corespunzator. Cele 2 plicuri se introduc intr.-un plic exterior, inchis netransparent.

     Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

1. denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta (Oferta privind achizitia directa de " produse din carne")

2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa

3. precum si inscriptia : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE  13.02.2014  ora 9.30.

   Plicului exterior i se vor atasa scrisoarea de inaintare (Formular atasat 2B)

   Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile.

   Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante : Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea Str. Republicii nr.37 Oradea cam 46 (secretariat) persoana de contact - Iurcov Bogdan 0259.434406/206

    Data limita  pentru depunerea oferta 13.02.2014 ora  8.30.

   Deschiderea ofertelor: va avea loc in data de 13.02.2014 ora 9.30. la adresa mai sus mentionata, camera 33 a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea.

    Persoana de contact pentru caietul de sarcini ec. Bibart Cosmin, tel 0259.434406/110

   

SEF SAPCA                                                                                                                                                   Intocmit                                                                                           Ec. Iurcov Bogdan                                                                                                                                       Ec. Bibart Cosmin

 

 

Fișiere - Achizitie produse din carne - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta

Romania 100
Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni