Trimite unui prieten

Contract de service pentru Sistemul de supraveghere cu camere video din zona Pasajul Vulturul Negru

Joi , 5 Aprilie 2012, 11:11

Exportă PDF - Contract de service pentru Sistemul de supraveghere cu camere video din zona Pasajul Vulturul Negru Tipărește pagina - Contract de service pentru Sistemul de supraveghere cu camere video din zona Pasajul Vulturul Negru Trimite unui prieten - Contract de service pentru Sistemul de supraveghere cu camere video din zona Pasajul Vulturul Negru

INVITATIE DE PARTICIPARE
la achizitionarea prin achizitie directa a unui contract de service pentru Sistemul de supraveghere cu camere video din zona Pasajul Vulturul Negru


 Valoarea estimata a achizitiei : 9.600 lei fara TVA

Cod Cpv: 72318000-7 Servicii de transmisie de date
 Sursa de finanţare: bugetul local
 Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de depunere a ofertelor
Obiectul achizitiei directe: contract de service pentru Sistemul de supraveghere cu camere video din zona Pasajul Vulturul Negru.
Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de servicii.
Documentele de calificare solicitate:
1. Declaratie privind situatia personala a ofertantului"(conform formularului anexat Formularului nr. 10)- prin care sa dovedeasca ca nu se incadreaza la prevederile art 180 si 181 din OUG nr. 34/2006 actualizata;
2. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele Teritoriale din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului autorizeaza desfasurarea de activitati in  domeniul ce face obiectul achizitiei.
Forma de prezentare- certificatul se va prezenta în copie lizibilă stampilata,semnata de către reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea"conform cu originalul".
3. Fisa de informatii generale- va fi intocmita conform Formularului F2.
4. Autorizatie emisa de IGP Bucuresti pentru montarea si intretinerea sistemelor de alarmare si supraveghere audio-video.

Oferta va contine:  1. - propunerea tehnica:- va constitui o prezentare a specificatiilor tehnice în conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini anexat.
                                2. - propunerea financiara- se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta anexat prezentei, care va cuprinde pretul total al serviciilor pe o perioada de 2 ani de zile. In anexa la formularul de oferta se va prezenta atat tariful lunar pentru revizia sistemului(in lei fara TVA), cat si tariful pentru interventii suplimentare (exprimat in lei fara TVA/om/ora).
Preţurile vor fi exprimate în RON, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

 Toate cerinţele impuse in caietul de sarcini sunt obligatorii.

NU se accepta oferte alternative la oferta de baza
NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
NU se accepta completarea documentelor lipsa, ulterior deschiderii ofertelor.
          Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile.  
Nota:

Ofertantii care incepand cu data de 20.02.2012 au refuzat semnarea contractului de achizitie publica sau si-au retras oferta dupa deschiderea acesteia, vor fi respinsi din toate achizitiile directe care se vor organiza pe parcursul anului 2012.

Modul de intocmire a ofertei
Documentele de calificare impreuna cu propunerea tehnica si cea financiara se intocmesc intr-un singur exemplar si se introduc intr-un singur plic exterior, inchis si netransparent .

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:
1. denumirea si adresa autoritatii contractante,
- denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta („Oferta privind achizitia directa de servicii pentru Sistemul de supraveghere cu camere video din zona Pasajul Vulturul Negru")
- denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa
2. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 11.04.2012   ORA 11.00
Plicului exterior i se vor atasa, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta dupa cum urmeaza :

1  scrisoarea de inaintare ( Formularul A)
Criteriul de atribuire: - pretul total cel mai scazut, dintre ofertele declarate admisibile.
Oferta se va depune la urmatoarea adresa: Primaria Municipiului Oradea, str. Piata Unirii nr.1, Sala Ghiseelor - ghiseu nr. 10, la d-na Stoica Viorela.

Data limită pentru depunerea ofertei- 11.04.2012 ORA 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 11.04.2012   ORA 11.00,  in sala mica, et. I din cadrul Primariei Municipiului Oradea.

Fișiere - Contract de service pentru Sistemul de supraveghere cu camere video din zona Pasajul Vulturul Negru

Romania 100
Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni