Trimite unui prieten

Furnizare steaguri ale: Romaniei, Uniunii Europene si Municipiului Oradea si efectuare de servicii de intretinere a steagurilor

Joi , 14 Martie 2013, 9:37

Exportă PDF - Furnizare steaguri ale: Romaniei, Uniunii Europene si Municipiului Oradea si efectuare de servicii de intretinere a steagurilor Tipărește pagina - Furnizare steaguri ale: Romaniei, Uniunii Europene si Municipiului Oradea si efectuare de servicii de intretinere a steagurilor Trimite unui prieten - Furnizare steaguri ale: Romaniei, Uniunii Europene si Municipiului Oradea si efectuare de servicii de intretinere a steagurilor

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Prin prezenta, va invitam să participaţi la procedura organizata pentru atribuirea prin achizitie directa a " contractului de furnizare steaguri ale: Romaniei, Uniunii Europene si Municipiului Oradea si efectuare de servicii de intretinere a steagurilor "

 

Valoarea estimata a achizitiei : -20.161,29 lei fara TVA din care:

-13.951,61 lei fara TVA pentru achizitionare steaguri cu lanci

-6.209,67 lei fara TVA pentru intretinere anuala.

Codul CPV: 35821000-5 Steaguri

 

Sursa de finanţare: bugetul local, fondurile alocate la Programul activitati de intretinere spatii verzi pe anul 2013

 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de depunere a ofertelor

 

Obiectul achizitiei directe: incheierea unui contract de furnizare steaguri ale: Romaniei, Uniunii Europene si Municipiului Oradea si efectuare de servicii de intretinere a steagurilor

 

Documentele de calificare solicitate

  • Se vor prezenta urmatoarele documente:

 

1. Declaratie privind situatia personala a ofertantului" (conform formularului anexat Formularului nr. 10) - prin care sa dovedeasca ca nu se incadreaza la prevederile art 180 si 181 din OUG 34/2006 actualizata.

 

2. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalele Teritoriale din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului autorizeaza desfasurare de activitati in domeniul ce face obiectul achizitiei.

Forma de prezentare- certificatul se va prezenta în copie lizibilă stampilata,semnata de către reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea"conform cu originalul".

 

3. Fisa de informatii generale conform Formular nr.2 anexat.

 

Oferta va contine: 1. - propunerea financiara- se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta, care va cuprinde pretul total al furnizarii produselor si pretul unitar pentru serviciile de intretinere a produselor.

In anexa 1 la formularul de oferta, se vor specifica preturile unitare ale fiecarui produs si preturile pentru cantitatea solicitata de achizitor, precum si pretul unitar pentru serviciile de intretinere a produselor, conform formularului din documentatia de atribuire. Preţul va fi exprimat în RON, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

2. - propunerea tehnica - se va intocmi in conformitate cu caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta la Primaria Municipiului Oradea cate o mostra pentru fiecare steag, odata cu depunerea ofertei tehnice si financiare. Mostrele vor ramane in custodia Primariei Municipiului Oradea, pana la finalizarea procedurii legale de achizitie.

 

  • Nu se accepta oferte partiale (doar pentru unele dintre produse)

  • NU se acceptă asocieri, subcontractari sau angajamente ferme de sustinere din partea unui tert.

  • NU se accepta oferte alternative la oferta de baza

  • NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

  • NU se accepta completarea documentelor lipsa, ulterior deschiderii ofertelor.

Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile.

 

Modul de intocmire a ofertei

Documentele de calificare impreuna cu propunerea financiara si propunerea tehnica se intocmesc intr-un singur exemplar si se introduc fiecare in plicuri separate marcate corespunzator. Cele 3 plicuri se introduc intr-un plic exterior, inchis si netransparent .

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

  1. denumirea si adresa autoritatii contractante,

denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta („Oferta privind achizitia directa de steaguri ale: Romaniei, Uniunii Europene si Municipiului Oradea si efectuare de servicii de intretinere a steagurilor ")

  1. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa

  2. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 19.03.2013 ORA 12:00

Plicului exterior i se vor atasa, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta dupa cum urmeaza :

1 scrisoarea de inaintare ( Formularul 2B*)

 

Criteriul de atribuire: - pretul total cel mai scazut, dintre ofertele declarate admisibile.

 

Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Primaria Municipiului Oradea, str. Piata Unirii nr.1, Sala Ghiseelor- ghiseul nr. 10 - Stoica Viorela.

 

Data limită pentru depunerea ofertei- 19.03.2013 ora 10:00

 

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 19.03.2013 ora 12:00 in sala mica, et. I a Primariei Municipiului Oradea.

 

SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE

Adina Marge

 

 

 

CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

Forosigan Bianca

 

 

Fișiere - Furnizare steaguri ale: Romaniei, Uniunii Europene si Municipiului Oradea si efectuare de servicii de intretinere a steagurilor

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert