Trimite unui prieten

INVITATIE DE PARTICIPARE pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de furnizare de legitimatii de calatorie gratuita pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea.

Joi , 28 Februarie 2013, 14:34

Exportă PDF - INVITATIE DE PARTICIPARE pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de furnizare de legitimatii de calatorie gratuita pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea. Tipărește pagina - INVITATIE DE PARTICIPARE pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de furnizare de legitimatii de calatorie gratuita pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea. Trimite unui prieten - INVITATIE DE PARTICIPARE pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de furnizare de legitimatii de calatorie gratuita pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea.

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesati să depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de furnizare de legitimatii de calatorie gratuita pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea.

 

 Codul CPV: - 22458000-5 Imprimate la comandă

 

Valoarea estimata a achizitiei : 6.500 lei  fara TVA.

 

 Sursa de finanţare: bugetul Administratiei Sociale Comunitare Oradea 

 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

 

Obiectul achizitiei directe: furnizare de legitimatii de calatorie gratuita pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea, in conformitate cu cerintele specificate in Caietul de sarcini.

 

Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de furnizare. 

 

Durata contractului: este de un an de zile, cu posibilitatea prelungirii lui, conform prevederilor legale in vigoare.

 

Documentele de calificare solicitate

- Se vor prezenta urmatoarele documente:

 

  1. Declaratia privind situatia personala a ofertantului - conform modelului anexat documnetatiei de atribuire, din care sa reiasa faptul ca ofertantul ca nu se incadreaza in prevederile art. 180, 181 din OUG nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare;

  2. Certificat de inregistrare fiscala (CUI) care atesta comercializarea produselor ce fac obiectul achizitiei .

Forma de prezentare : copie lizibila semnata si stampilata de catre reprezentantul ofertantului si care sa contina mentiunea "conform cu originalul".

  1. Fisa de informatii generale conform modelului prezentat in documentatia de atribuire si care sa cuprinda in mod obligatoriu datele de identificare ale ofertantului: denumire, cod fiscal, nr de inregistrare fiscala, adresa, nr. de telefon fax, contul deschis la Trezoreria, in care sa va face plata produselor ce fac obiectul contractului, in situatia in care ofertantul va fi declarat castigator.

  2. Situatie privind lista principalelor produse similare furnizate in ultimul an, conform modelului prezentat in documentatie.

Se va prezenta o copie a contractelor prezentate pentru indeplinirea cerintelor de mai sus, insotite fiecare de o recomandare din partea beneficiarului.

5. Certificat emis de un organism naţional sau internaţional de certificare privind implementarea sistemului de management de calitate în conformitate cu ISO 9001:2008, valabil la data deschiderii ofertelor.

6. Declaratie prin care ofertantul se obliga sa respecte conditiile de munca si protectie a muncii.

Oferta va contine:

  • Propunerea financiara - va contine:

Formularul de Oferta, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Pretul din Formularul de Oferta va reprezenta pretul total al produselor ce fac obiectul achizitiei (fara TVA) si va fi exprimat in lei.

  • Propunerea tehnica care va contine un comentariu al specificatiilor tehnice prezentate in caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective. Ofertanţii trebuie să includă în oferta lor toate datele şi informaţiile specificate în caietul de sarcini, în forma cerută dar şi orice alte informaţii pe care aceştia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii lor tehnice.

  • alte informatii considerate semnificative pentru indeplinirea prezentului contract.

 

Cerintele prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii, ofertele care nu indeplinesc aceste cerinte urmand a fi respinse ca neconforme.

 

  • NU se accepta oferte alternative la oferta de baza

  • NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

  • NU se accepta completarea documentelor lipsa, ulterior deschiderii ofertelor.

 

Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile.

 

Nota:

Ofertantii care incepand cu data de 20.02.2012 au refuzat semnarea contractului de achizitie publica sau si-au retras oferta dupa deschiderea acesteia, vor fi respinsi din toate achizitiile directe care se vor organiza pe parcursul anului 2013.

Modul de intocmire a ofertei

Documentele de calificare impreuna cu propunerea tehnica si cea financiara se intocmesc intr-un singur exemplar si se  introduc intr-un plic exterior,inchis si netransparent .

 

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

1. denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta ("Achizitia directa de legitimatii de calatorie gratuita pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea");

2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa, daca va fi cazul;

3. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 07.03.2013 ORA 1100.

 

Plicului exterior i se vor atasa intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta, respectiv Scrisoarea de inaintare ( Formularul 2B*).

 

Criteriul de atribuire: - "pretul cel mai scazut", se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

In scopul atribuirii contractului de servicii se va intocmi un clasament in ordine crescatoare a preturilor totale fara TVA, urmand ca oferta care va prezenta pretul cel mai scazut dintre ofertele admisibile, sa fie declarata castigatoare .

 

Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Primaria Municipiului Oradea, str. Piata Unirii nr.1, Sala Ghiseelor, la d-na Stoica Viorela.

 

Data limită pentru depunerea ofertei: 07.03.2013, ora 1000

 

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de: 07.03.2013 ora 1100., in sala mica, Et. I din cadrul Primariei Municipiului Oradea.

 

Formularele, caietul de sarcini si contractul tip de servicii sunt atasate invitatiei de participare.

 

Criteruiul de atribuire: pretul total cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile.

 

 

Fișiere - INVITATIE DE PARTICIPARE pentru atribuirea prin achizitie directa a contractului de furnizare de legitimatii de calatorie gratuita pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Oradea.

Romania 100
Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni