Trimite unui prieten

Licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea vânzării, în baza Legii 550/2002, a unui spaţiu comercial, situat în Oradea, str. Rahovei,nr.5, ap.2

Vineri , 13 Decembrie 2019, 8:56

Exportă PDF - Licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea vânzării, în baza Legii 550/2002, a unui spaţiu comercial, situat în Oradea, str. Rahovei,nr.5, ap.2 Tipărește pagina - Licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea vânzării, în baza Legii 550/2002, a unui spaţiu comercial, situat în Oradea, str. Rahovei,nr.5, ap.2 Trimite unui prieten - Licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea vânzării, în baza Legii 550/2002, a unui spaţiu comercial, situat în Oradea, str. Rahovei,nr.5, ap.2

 

Primăria Municipiului Oradea cu sediul în Oradea, P-ţa Unirii nr.1, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea vânzării, în baza Legii 550/2002, a unui spaţiu comercial, situat în Oradea, str. Rahovei,nr.5, ap.2,

înscris în CF nr.201258-C1-U1/Oradea.

 

Calendarul licitaţiei:

 

- în perioada 16.12.2019 - 20.01.2020 ora 900 se vor depune la sediul organizatorului Primăria Municipiului Oradea, Piaţa Unirii, nr.1, Sala Ghişeelor, la ghişeul nr.2, documentele de calificare de către potenţialii ofertanţi, conform caietului de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul procedurii;

- deschiderea plicurilor cu documentele de calificare se va face la data de 20.01.2020 ora 14:00, în prezenţa comisiei de vânzare şi a reprezentanţilor ofertanţilor;

- şedinţa de licitaţie publică cu strigare şi adjudecarea va avea loc la data de 20.01.2020, ora 14:30.

 

Documentele de calificare necesare pentru participarea la licitaţie:

A. Pentru societăţi comerciale:

1. copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;

2. scrisoare de bonitate financiară, eliberata de o banca comercială romana;

3. dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

3.1 Certificat de atestare fiscala eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului, valabil;

3.2 Certificat de atestare fiscala eliberat de Direcţia Finanţe Locale din cadrul primăriei în raza căruia funcţionează ofertantul, valabil;

4. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla în reorganizare judiciară sau faliment;

5. împuternicire pentru persoana participantă la strigare din partea ofertantului;

6. documentele justificative privind plata contravalorii taxei de participare şi a garanţiei de participare-original si xerocopie:

- fisa ofertantului (Anexa nr. 2);

- declaratie de participare (Anexa nr.1).

B.Pentru comercianţi sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociaţii familiale:

1. copie de pe actul de identitate .

2. copie după autorizaţia de funcţionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, după caz,

3. dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

3.1 Certificat de atestare fiscala eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice privind plata obligaţiilor către bugetul general consolidat al statului, valabil;

3.2 Certificat de atestare fiscala eliberat de Direcţia Finanţe Locale din cadrul primăriei în raza căruia funcţionează ofertantul, valabil;

4. documentele justificative privind plata contravalorii taxei de participare şi a garanţiei de participare-original si xerocopie;

- fisa ofertantului (Anexa nr. 2);

- declaratie de participare (Anexa nr. 1);

Descriere spațiu:

  • Suprafață utilă totală :18,84 mp

  • Suprafata construită totală: 25 mp

  • Cota parte de teren aferent :62/1856 mp

  • Amplasament: parter

Preţul minim de vânzare este de 11640 Euro

Preţul de pornire: va fi stabilit de către comisie, in funcţie de raportul cerere şi ofertă, prin organizarea licitaţiei după regula licitaţiei competitive sau olandeze, respectiv la un preţ în urcare sau în cadere, cu pasul de licitare stabilit valoric, de 5% din preţul de pornire.

Notă: In baza art. 292 alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pentru prezentul spațiu comercial nu se colecteaza TVA la vânzare.

 

Garanţia de participare la licitaţie este de 3.000 lei și se constituie până la data de 20.01.2020, ora 900, și poate fi constituită prin ordin de plată în contul organizatorului licitaţiei, respectiv contul nr.RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487 sau numerar depus la casieriile Primăriei Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor

Taxă de participare este de 100 lei, se achită până la data de 20.01.2020, ora 0900, în numerar la casieriile Primăriei Municipiului Oradea, Sala Ghişeelor, și nu se restituie.

Informații suplimentare se pot obţine:

Lucreția Pețan - consilieri - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale -

Telefon 0259/437000 int.126.

 

Instrucțiunile de organizare și desfășurare a procedurii: se pot descărca accesând site-ul www.oradea.ro , secțiunea Licitații

 

 

 

Lucian Popa Ionel Vila

 

Director executiv Secretar

 

 

 

Fișiere - Licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea vânzării, în baza Legii 550/2002, a unui spaţiu comercial, situat în Oradea, str. Rahovei,nr.5, ap.2

Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei