Trimite unui prieten

Lucrări de: Racordare la reteaua electrica a Bazei Sportive Iosia, Str. Splaiul Crisanei, Oradea

Marti , 3 Decembrie 2013, 13:35

Exportă PDF - Lucrări de: Racordare la reteaua electrica a Bazei Sportive Iosia, Str. Splaiul Crisanei, Oradea Tipărește pagina - Lucrări de: Racordare la reteaua electrica a Bazei Sportive Iosia, Str. Splaiul Crisanei, Oradea Trimite unui prieten - Lucrări de: Racordare la reteaua electrica a Bazei Sportive Iosia, Str. Splaiul Crisanei, Oradea

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la atribuirea prin achizitie directa a contractului de lucrări de "Racordare la reteaua electrica a Bazei Sportive Iosia, Str. Splaiul Crisanei, Oradea".

Cod Cpv: 45311000-0 Lucrări de cablare şi conexiuni electrice;

Valoarea estimata a achizitiei: 23.836,07 lei fara TVA, echivalent a  5.353,89 Euro, stabilit la cursul BNR din data de 22.11.2013, respectiv 1 EURO=4,4521 RON, identificandu-se sursa de finantare ca fiind din bugetul Administratiei Imobiliare Oradea;

Sursa de finanţare: bugetul Administratiei Imobiliare Oradea;

           Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Termen de executie: 10 de zile de la data predarii amplasamentului.

Obiectul achizitiei directe: incheierea unui contract de lucrari.

 

Documentele de calificare solicitate:

 

1. Declaratie privind situatia personala a ofertantului (privind neîncadrarea în prevederile art. 180 , 181 si 69^1 din OUG 34/2006 actualizata;

 

2.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului confirma autorizarea pentru executarea lucrarilor ce fac obiectul achizitiei.

 

Forma de prezentare: copie lizibilă stampilata, semnata de către reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul".

 

3. Fisa de informatii generale - conform formularului anexat invitatiei de participare. Fisa de informatii generale trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu datele de identificare ale ofertantului: denumire, cod fiscal, nr de inregistrare fiscala, adresa, nr. de telefon /fax, contul deschis la Trezorerie, in care sa va face plata lucrarilor ce fac obiectul contractului, in situatia in care ofertantul va fi declarat castigator.

 

4. Declaraţie privind lista principalelor lucrari similare executate în ultimii 3 ani - din care sa rezulte incheierea si finalizarea, a cel putin unui contract de lucrari similare cu cele ce fac obiectul achizitiei.

- copia xerox a unor parti relevante din respectivul contract de servicii similare (date de identificare , valoare, garantii, semnaturi)

- recomandare (Formular) din partea beneficiarului cu care ofertantul a încheiat contractul respectiv.

 

5.Declaratie referitoare la personalul de specialitate responsabil pentru executarea lucrarilor.

Dovada scriptica a detinerii personalului de specialitate solicitat mai sus se va face pe baza unuia din urmatoarele documente:

-copiilor xerox dupa contractele individuale de munca (cu exceptia datelor confidentiale ce privesc salariul) certificate pentru conformitate cu originalul, contracte de prestari servicii pentru acestia, sau orice alt tip de contract incheiat in conditiile legii certificate pentru conformitate cu originalul din care sa reiasa raportul juridic dintre personal si ofertant.

Oferta va contine:

 

 - propunerea financiara care se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Pretul din Formularul de Oferta va reprezenta pretul total pentru executia lucrarilor, in conformitate cu toate cerintele mentionate in antemasuratoare si va fi exprimat in lei (fara TVA).

Se vor prezenta in cadrul propunerii financiare:

 

1.   Formularele F1- F5 - reglementate de Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G.nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii"- completate cu preţuri unitare şi valori, ce vor deveni formulare pentru devizul ofertei.

 

  • CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv (formular F1)
  • CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte(formular F2)
  • LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari(formular F3)
  • LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formular F4)
  • FISA TEHNICA (formular F5)
  • Lista privind consumurile de ore de functionare a utilajelor- Formular nr.40
  • Lista privind consumurile de resurse materiale - formular nr. 41
  • Lista privind consumurile cu mana de lucru -formular nr. 32.

 

Ofertantul va evidentia , prin completarea formularelor corespunzatoare urmatoarele:

 

a) valoarea totala a lucrarii ce urmeaza a fi executata , exprimata in lei , inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata distinct ;

b) valoarea pe fiecare obiect al lucrarii , inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata distinct ;(lei)

c) valoarea fiecarui deviz aferent categoriilor de lucrari ; (lei)

d) valoarea consumurilor totale de resurse materiale ; (lei)

e) valoarea consumurilor totale cu mana de lucru ; (lei)

f) valoarea consumurilor totale privind utilajele de constructii ; (lei)

g) valoarea consumurilor totale privind transporturile; (lei).

 

2.    anexa 2 la Formularul de Oferta,  care va cuprinde detalierea elementelor de cost ce formează pretul ofertat.(conform formularului anexat ANEXA 2 LA FORMULARUL DE OFERTA).

 

Preţurile vor fi exprimate în lei, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

 

 Toate cerinţele impuse in caietul de sarcini sunt obligatorii.

 

    ► NU se accepta oferte alternative la oferta de baza

    ► NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

    ► NU se accepta completarea documentelor lipsa, ulterior deschiderii ofertelor.

 

 Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile.                                    

 

Nota:

 Ofertantii care incepand cu data de 20.02.2012 au refuzat semnarea contractului de achizitie publica sau si-au retras oferta dupa deschiderea acesteia,  vor fi respinsi din toate achizitiile directe care se vor organiza pe parcursul anului 2013.

 

Modul de intocmire a ofertei

Documentele de calificare impreuna cu propunerea financiara se intocmesc intr-un singur exemplar si se introduc intr-un plic exterior, inchis si netransparent .

 

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta („Lucrări de "Racordare la reteaua electrica a Bazei Sportive Iosia, Str. Splaiul Crisanei, Oradea")

1.  denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa

2.  precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 09.12.2013  ORA 11.00.

Plicului exterior i se vor atasa, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta dupa cum urmeaza :

Ø    scrisoarea de inaintare ( Formularul 2B*)

Criteriul de atribuire: - pretul total cel mai scazut , dintre ofertele declarate admisibile.

Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Primaria Municipiului Oradea, str. Piata Unirii nr.1, Sala Ghiseelor - parter, la Stoica Viorela.

 Data limită pentru depunerea ofertei09.12.2013 ora 10:00.

3.  Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 09.12.2013 ORA 11.00, in sala 201, AIO,din cadrul Primariei Municipiului Oradea.

 

Formularele,caietul de sarcini si contractul tip sunt atasate invitatiei de participare, pe site-ul www.oradea.ro.

 

SEF BIROU ACHIZITII PUBLICE                                             CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

            Adina Marge                                                               Claudia Ciarnău

 

 

Fișiere - Lucrări de: Racordare la reteaua electrica a Bazei Sportive Iosia, Str. Splaiul Crisanei, Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert