Trimite unui prieten

Servicii privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul Polului de Dezvoltare Urbană Oradea

Marti , 10 Noiembrie 2015, 9:18

Exportă PDF - Servicii privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul Polului de Dezvoltare Urbană Oradea Tipărește pagina - Servicii privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul Polului de Dezvoltare Urbană Oradea Trimite unui prieten - Servicii privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul Polului de Dezvoltare Urbană Oradea

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la achizitia serviciilor privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul Polului de Dezvoltare Urbană Oradea

 

1.      Valoarea estimata a achizitiei :  130.000 lei fara Tva reprezentand echivalentul in lei a 29.240,42 euro la cursul comunicat de BNR la data de 05.11.2015 1 euro = 4,4459

 

 

1.    Codul CPV: 79311100-8 Servicii de elaborare de studii

 

2.    Sursa de finanţare: bugetul local

 

3.    Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de depunere a ofertelor

 

4.    Documentul justificativ conform Ordinului 313/2011: incheierea unui contract de achizitie publica

 

5.    Mod prezentare oferta si documente solicitate:

 

Documentele solicitate a fi prezentate se vor inregistra la Registratura Municipiului Oradea - str Piata Unirii nr 1, Sala Ghiseelor, parter, ghiseu 10 sau 11 structurate astfel: un plic exterior insotit de Scrisoarea de inaintare (Formular nr. 1), continand trei plicuri interioare (Plicul 1- documente de calificare; Plicul 2- propunerea tehnica; Plicul 3- propunerea financiara). Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu: 1.denumirea si adresa autoritatii contractante; 2.denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta;3. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa 4.precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE ________  ora ______

 

PLICUL 1 - DOCUMENTE DE CALIFICARE

Nr crt

Conditia

Formular

1

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG nr.34/2006

Formular nr 2

2

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006

Formular nr 3

3

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006

Formular nr 4

4

Certificat de participare la licitaţie cu ofertă independentă

Formular nr 5

5

Pentru persoane juridice - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata. certificatul trebuie sa ateste ca: Informatiile cuprinse in acesta sunte reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;ca obiectul de activitate al ofertantului permite/autorizeaza, executarea lucrarilor/furnizarea produselor/prestarea serviciilor ce fac obiectul achizitiei.

8

Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei) - Formular nr ... prin care sa se faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor  au fost prestate  la nivelul a minim 1 contract servicii similare de elaborare/actualizare planuri de mobilitate urbana.

Prestările de servicii se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar din care sa rezulte in mod obligatoriu : a.obiectul si numarul de inregistrare al contractului b.beneficiarii, c. perioada - mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul d. locul prestarii serviciilor si  e.tipul serviciilor prestate- astfel incat sa fie furnizate toate informatiile necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara.

 

PLICUL 2 - PROPUNEREA TEHNICA

 

Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile prevazute in caietul de sarcini si anexele acestuia. Propunerile tehnice care nu respecta intocmai cerintele formulate in Caietul de sarcini/proiect vor fi respinse.

PLICUL 3 - PROPUNEREA FINANCIARA

 

Pretul ofertei va fi prezentat în Formularul de Oferta (nr 8), care reprezinta elementul principal al propunerii financiare fiind actul prin care operatorul economic îsi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic în relatia contractuala cu autoritatea contractanta. Pretul din Formularul de Oferta va reprezenta pretul total al executarii contractului (fara TVA) în conformitate cu prevederile caietului de sarcini/documentatiei de atribuire si va fi exprimat în lei.

Propunerea financiara va contine si Formularul  nr. 9 declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale. Este permis operatorilor economici sa formulize amendamente cu privire la clauzele contractuale din propunerea de contract odata cu depunerea ofertei, urmand ca pe parcursul evaluarii ofertelor daca devine aplicabil autoritatea contractanta sa aiba in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. b din HG 925/2006

 

6.    Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

7.    Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: 16.11.2015 ora 10:00

8.    Data stabilita pentru deschiderea ofertelor: 16.11.2015 ora 13:00

9.    Note generale:

Nota   1: NU se accepta oferte alternative la oferta de baza

Nota   2: NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Nota  3: Se solicita: 1.prezentarea tuturor documentelor solicitate in documentatie pana la data limita de depunere a ofertelor ; 2. Prezentarea documentelor astfel incat ele sa furnizeze toate informatiile solicitate prin documentatia de atribuire

Nota  4: Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor OUG 34/2006.

Nota  5: Formularele,caietul de sarcini si contractul tip sunt atasate invitatiei de participare, pe site-ul www.oradea.ro

Nota 8: Nu este permisa prezentarea "Declaratiei initiale privind indeplinirea criteriilor de calificare "; Nu este permisa sustinerea din partea unui tert;  Sunt premise asocierile si subcontractarile.

 

Anexele la caietul de sarcini nu pot fi incarcate pe site datorita dimensiunii. Acestea vor fi ridicate de la sediul achizitorului - Directia de Dezvoltare - Ovidiu Guler.

 

 

Sef Birou Achizitii Publice

 

 

Fișiere - Servicii privind actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul Polului de Dezvoltare Urbană Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421