Trimite unui prieten

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta - Servicii de paza

Joi , 11 Aprilie 2013, 13:29

Exportă PDF - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta - Servicii de paza Tipărește pagina - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta - Servicii de paza Trimite unui prieten - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta - Servicii de paza

INVITATIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, vă invităm să participaţi la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziţie directă a contractului de achiziţie publică privind „Servicii de paza", in unitatile din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea (St. I;II si III)- conform caietului de sarcini

Valoarea estimata a achizitiei : 193.200 lei fara TVA pentru 8 luni,
Codul CPV: 79713000-5 servicii de paza
Perioada de valabilitate a ofertelor:
-60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor
Termenul de plata
-60 de zile de la receptia serviciilor.
Obiectivul achizitiei directe: incheierea unui contract de achizitie publica
Durata contractului: contractul de furnizare se va finaliza in 8 luni incepand cu 01.05.2013.
In functie de conditiile economice si posibilitatile financiare ale autoritatii contractante, la sfarsitul perioadei de valabilitate a contractului acesta va putea fi prelungit cu acordul partilor , prin incheierea in scris a unui act aditional la contract pe o perioada de maxim 4 luni(30.04.2014)

Termen de executie : zilnic intre 01.05.2013 si 31.12.2013, conform caietului de sarcini,


Documente de calificare solicitate:
- Se vor prezenta urmatoarele documente :
Scrisoare de inaintare
1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
2. Declaratia de eligibilitate
3. Declaratia privind neancadrarea la prev. art.181 din OUG 34/2006
4. Declaratia privind neincadrarea in art. 69^1OUG34/2006
5.CUI
6.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.
7. Informatii generale
Documente care dovedesc capacitatea tehnica:
8.Autorizatie pentru efectuarea serviciului si pentru certificate - in copie (Licenta de functionare emisa de la MAI).
9.Autorizatie pentru mijlocul de transport aflat in dotare pentru interventii-in copie
10.Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, formular nr. in original. Ofertantii vor prezenta activitatile similare efectuate in ultimii 3 ani privind prestarea serviciilor de paza si protectie a obiectivelor ,bunurilor,valorilor si protectia persoanelor.
11.Declaratie privind efectivul mediu anual al personalulul angajat si al cadrelor de conducere formular nr.original
12.Prezentare a personalului (minim 30 de agenti de paza) care va deservi obiectivele de paza si a calificarii acestora (documente:CV, Atestat IPJ ), vechime in activitatea de paza
de minim 1 an.
13.Prezentarea a cel putin trei recomandari diferite privind prestarea de servicii de paza si protectie a obiectivelor , bunurilor ,valorilor si protectia persoanelor.

Informatii privind situatia economico-financiara
14. Se va prezenta calculul economic de fundamentare economico-financiara a tarifului oferit
15.Garanţia de participare
In scopul de a proteja autoritatea contractanta, fata de riscul unui comportament necorespunzator a ofertantului, se constituie de catre acesta garantia de participare, pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica.
Garantia de participare va fi de 3.864 lei .
Modul de constituire a garantiei de participare va fi sub forma unei scrisori de garantie bancara sau cu ordin de plata prezentat in original cu suma virata in contul RO82TREZ0765005XXX000128 deschis la Trezoreria Oradea, cod fiscal 4208498 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor in favoarea autoritatii contractante .
La data deschiderii plicurilor ofertantii vor face dovada platii garantiei de participare, in caz contrar vor fi exclusi de la procedura.
La depunere, oferta va fi însoţită de dovada platii garantiei de participare, aceasta prezentandu-se ca fila de sine statatoare atasata pe plicul cu oferta (nu se introduce in plic).
La data deschiderii plicurilor ofertantii vor face dovada platii garantiei de participare, in caz contrar vor fi exclusi de la procedura.

16.Propunerea tehnică - ce va consta într-un comentariu articol cu articol al conţinutului caietului de sarcini.
17.Propunere financiara: se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta atasat prezentei invitatii. Pretul din Formularul de Oferta va fi exprimat in Lei fara TVA, este ferm, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului sau la finele acestuia.
● Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza
● Nu se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise
● Nu se accepta completarea documentelor lipsa, ulterior deschiderii ofertelor
Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile

 

 

Modul de intocmire a ofertei
Documentele de calificare, propunerea financiara si propunerea tehnica se intocmesc intr.-un exemplar si se introduc fiecare in plicuri separate marcate corespunzator. Cele 3 plicuri se introduc intr.-un plic exterior, inchis netransparent.
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:
1. denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achizitiei directe pentru care s-a depus oferta privind achizitia directa de „Servicii de paza", in unitatile din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea (St. I;II si III);
2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa
3. precum si inscriptia : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 19.04. 2013 ora 9:00.
Plicului exterior i se vor atasa scrisoarea de inaintare (Formular)
Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile, care va fi oferit pentru toata perioada de 8 luni.
Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante : Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea Str. Republicii nr.37 Oradea cam 46 (secretariat) persoana de contact - Iurcov Bogdan 0259.434406/206
Data limita pentru depunerea oferta 19.04.2013 ora 08:00.
Deschiderea ofertelor: va avea loc in data de 19.04.2013 ora 9:00. la adresa mai sus mentionata, camera 33 a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea.
Contractul tip care se va semna se regaseste in prezenta invitatie
Persoana de contact pentru caietul de sarcini tehn. Vidican Mihai , tel 0259.434406/108


SEF SAPCA Intocmit
Ec. Iurcov Bogdan Ing. Marzac Marian

 

Fișiere - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta - Servicii de paza

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert