Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 17 aprilie 2019

Vineri , 12 Aprilie 2019, 10:55

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 17 aprilie 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 17 aprilie 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 17 aprilie 2019

 

Şedinţa ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 17.04.2019 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MARTI

16.04.2019 

COMISIA BUGET   

ORA  13.00  

SALA MARE

MARTI

16.04.2019 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13.00 

SALA MARE

MARTI

16.04.2019 

COMISIA URBANISM

ORA  13.00 

SALA MARE

MARTI

16.04.2019 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  14.00 

SALA MICA

MARTI

16.04.2019 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  14.00

SALA MICA

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2019 pct. 1 modificare.pdfpct. 1 completare.pdfpct. 1 comp..pdf1555496048_pct. 1 completare.pdf 2019-04-16 14

I. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada NĂVODARILOR 2019-04-12 14
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada CĂRĂBUȘULUI 2019-04-12 14
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada CHEILE TURZII 2019-04-12 14
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada ARTURO TOSCANINI 2019-04-12 14
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada Aurora 2019-04-12 14
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada ALEXANDRU PAPIU ILARIAN 2019-04-12 14
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada GEORGE BOTA 2019-04-12 14
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada ION MINCU 2019-04-12 14
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada DIGULUI, TRONSON INTRE STR. NAVIGATORILOR – STR. PIETRIȘULUI 2019-04-12 14
17 Proiect de hotărâre pentru avizarea anexei 1și 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio 2019-04-12 18
56 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Modernizare strada DÂMBOVIȚEI 2019-04-16 14
66 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii“Drumuri interioare în Parcul Industrial Eurobusiness III-strada Beothy Odon, municipiul Oradea- scenariul 1” și abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 808/2018 2019-04-16 14

II. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.425.000 lei pentru finanţarea lucrărilor de construcţie Sală Sport pentru Liceul Teologic Penticostal „Betel” derulate de Biserica Penticostală „Betel” Oradea 2019-04-12 14
12 Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de „Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, respectiv Municipiul Oradea 2019-04-12 14
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fundatiei de Protejare a Monumentelor Istorice din Judeţul Bihor şi acordării sumei de 1.794.000 lei cu titlul de contribuţie financiară pentru anul 2019 2019-04-12 14
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi acordării sumei de 6.200.000 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2019 pct. 14 completare.pdf 2019-04-12 14
15 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.158/26.02.2018 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.258.500 lei pentru finanţarea lucrărilor de construcție sală sport pentru Liceul Teologic Baptist „Emanuel” derulate de Biserica Creștină Baptistă Emanuel Oradea 2019-04-12 14
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2019 2019-04-12 14
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de delegare, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate. 2019-04-15 18
57 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 17 aprilie 2019 (prima convocare) şi în data de 18 aprilie 2019 (a doua convocare) 2019-04-16 14
58 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 17 aprilie 2019 (prima convocare) şi în data de 18 aprilie 2019 (a doua convocare) 2019-04-16 14
59 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pe anul 2019 2019-04-16 14
60 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Oradea Transport Local S.A. pe anul 2019 2019-04-16 14
61 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcţiune 2019-04-16 18
62 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societății Administrația Domeniului Public S.A. Oradea pe anul 2019 2019-04-16 14
63 Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, actualizarea limitelor amenzilor pentru anul 2020, prin aplicarea nivelului ratei inflației din anul anterior 2019-04-16 14
67 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru cofinanțarea cheltuielilor de exploatare pentru transportul de personae prin curse regulate 2019-04-16 14
68 Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor de depozitare a deșeurilor pentru perioada 01.05.2019-30.04.2020 și încheierea Actului adițional nr. 22 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft. 2019-04-16 14
69 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna martie 2019 2019-04-16 18
70 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termoficare Oradea SA pe anul 2019. complet pct. 70.pdf 2019-04-16 14
74 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 17 aprilie 2019 (prima convocare) şi în data de 18 aprilie 2019 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 2019-04-16 14
77 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Termoficare Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcţiune 2019-04-17 18

III.RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
18 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Oradea 2019-04-12 14

IV. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
23 Proiect de hotărâre privind împuternicirea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. pentru identificarea unui amplasament și obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare realizării unor lucrări de pregătire, proiectare și construcție de locuințe de serviciu destinat angajaților parcurilor industriale din municipiul Oradea 2019-04-15 14
32 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 5 (cinci) spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 2019-04-15 18
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea 2019-04-15 18
41 Proiect de hotărâre pentru aprobarea transmiterii în proprietate, fără plată, a cotei de 418 din 1006 mp înscrisă în CF nr. 189225 situată în municipiul Oradea, str. Constantin Noica nr. 27, în favoarea Parohiei Reformate Oradea – Seleuș ca teren aferent acestei biserici 2019-04-15 18
42 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea a imobilului – teren, în suprafață de 155 mp, identificat cu număr cadastral și înscris CF 202690 – Oradea, situat în zona străzii Constantin Brîncoveanu 2019-04-16 18
65 Proiect de hotărâre pentru stabilirea nivelului minim al redevenței la contractele de concesiune în derulare privind terenuirle din Cartierul Tineretului – în zona străzii Calea Clujului concesionate în scopul construirii de locuințe familiale 2019-04-16 14
71 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivelor de investiții ce vizează regenerarea și refuncționalizarea sitului Piața agroalimentară Velența și a loturilor adiacente, respectiv aprobarea coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind „Amenajare spațiu public urban – zona Velența” din municipiul Oradea, județul Bihor 2019-04-16 14
76 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului - cadru pentru închirierea spațiilor cu destinația de locuințe fond de stat, aflate în municipiul Oradea 2019-04-17 14
78 Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării, cu 1.260 mp din 7.605 mp, a suprafeței de teren concesionată în favoarea Clubului Sportiv Sănătatea Oradea, prin contractul nr. 658 din 2001, respectiv pentru aprobarea transmiterii terenului, în suprafață de 1.260 mp din nr. cadastral 10880 - Oradea, în folosinţă gratuită în favoarea Episcopiei Romano - Catolice de Oradea în vederea includerii în proiectul "Protejarea, promovarea şi dezvoltarea parcului Palatului Baroc" 2019-04-17 18

V. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
36 Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare Reglementare aces în vederea construirii unei case de locuit parter, str. Calea Adevărului, nr. 122A, nr. Cad. 200352 - Oradea 2019-04-15 14
37 Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte si dotari; Parcelare teren pentru locuinte zona str.Nojoridului – str.Alexandru Macedonski, nr.cad.10010, 10012, Oradea 2019-04-15 14
38 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - de Urbanizare (Masterplan) pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiare zona str.Suisului; PUZ pentru subzona 1 din masterplan; Construire pensiune turistica, nr.cad.197640 2019-04-15 14
75 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii plansei 06 –“Reglementari urbanistice, unitati teritoriale de referinta”aferenta PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, in zona parcelei identificate cu nr.cad.151766,Oradea, din UTR Lc_A in UTR Et 2019-04-17 14

V. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
72 Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui Acord de colaborare si a unui Protocol de Colaborare între Municipiul Oradea şi Arhivele Nationale ale Romaniei, respectiv Muzeul Orasului Oradea - Complex Cultural si Arhivele Nationale ale Romaniei în vederea realizării unei expozitii documentare 2019-04-16 14

VI. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
73 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprii aferentă Municipiului Oradea pentru „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență - faza Full Aplication” - “Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of acces and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations - FA Phase”, cod eMS ROHU 275 2019-04-16 14
79 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: ,,Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB126, PB127, P128, AN123, AN124, AN122 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea” 2019-04-17 14
80 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitare termică Bloc de locuințe Turn str. Parcul Traian nr. 31 în vederea Creșterii Eficienței Energetice în Municipiul Oradea” cod SMIS 121188 2019-04-17 14
81 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” complet pct. 81.doc 2019-04-17 14
82 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a contribuţiei proprii aferente investiției ”Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic al Universității din Oradea – ”Smart Industries”” 2019-04-17 14
83 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea” 2019-04-17 14
84 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte X219, X220, PB118, Z15, AN7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea” V. ANEXA la HCL - X219_X220_PB118_Z15_AN7 anexa la hcl 17.04.2019.doc 2019-04-17 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 17 aprilie 2019

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421