Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 mai 2019

Vineri , 24 Mai 2019, 9:58

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 mai 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 mai 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 mai 2019

 

Şedinţa ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 29.05.2019 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MARTI

28.05.2019 

COMISIA BUGET   

ORA  13.00  

SALA MARE

MARTI

28.05.2019 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13.00 

SALA MARE

MARTI

28.05.2019 

COMISIA URBANISM

ORA  13.00 

SALA MARE

MARTI

28.05.2019 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  14.00 

SALA MICA

MARTI

28.05.2019 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  14.00

SALA MICA

 

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Oradea. 2019-05-24

I. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii acestora din funcţiune 2019-05-24 18
3 Proiect de hotărâre privind modificarea începând cu 01.06.2019 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de către Societatea RER VEST SA 2019-05-24 14
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor active fixe către Spitalul Clinic Municipal”Dr. Gavril Curteanu” Oradea și încheierea în acest sens a unui Act adițional la contractul de administrare nr. 54508/10.03.2008 încheiat între Municipiul Oradea și Spitalul Clinic Municipal ” Dr. Gavril Curteanu ” Oradea 2019-05-24 18
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2019. modificare pct. 18.pdf 2019-05-27 14
21 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 mai 2019 (prima convocare) şi în data de 30 mai 2019 (a doua convocare) 2019-05-27 14
22 SE RETRAGE - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 314/17.03.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Termoficare Oradea S.A., în vederea scoaterii acestora din funcţiune 2019-05-29 18
56 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii Oradea Transport Local S.A. să voteze “pentru” în cazul punctelor de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor 2019-05-28 14
42 Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin curse regulate aplicabil la nivelul A.D.I. Transregio, prin încheierea unui act adiţional 2019-05-28 18
44 Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității proprii, altele decât terenuri și clădiri 2019-05-28 18
54 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Acte Adiționale la Actul de constituire a dreptului de superficie încheiat cu societatea Quadroform SRL, act aprobat prin HCL nr. 879/2018 2019-05-28 14
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Direcției de Asistență Socială Oradea a unor mijloace fixe necesare desfășurării activităților specifice prin încheierea unui Contract de administrare în acest sens 2019-05-28 18
57 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2018 2019-05-28 14
65 Proiect de hotărâre privind modificare Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA. 2019-05-28 14
66 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al mun. Oradea a unor active fixe aferente sectoarelor Rețele Apă, Canal și SPAU aflate în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune. 2019-05-28 18
74 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 29 mai 2019 (prima convocare) şi în data de 30 mai 2019 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 2019-05-29 14

II. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe strada Ogorului din municipiul Oradea 2019-05-24 14
20 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, varianta 2, recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local privind “Drum colector Calea Sântandreiului-Calea Aradului” din municipiul Oradea, județul Bihor 2019-05-27 14

III. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire aparthotel P+2E+M si imprejmuire teren, str. Eftimie Murgu, nr.2, nr.cad.169965 – Oradea 2019-05-24 14
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - Reconversie functionala din UTR ED si UTR Et in UTR M2; str. Alexandru Vlahuta, nr. cad. 200726, nr.topo.4573/52, 4573/38 - Oradea 2019-05-27 14
10 Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal Extindere UTR M2Dezvoltare centru medical si laborator de analize medicale, Str.Rozmarinului, nr.6, nr.cad.171336, 152926 - Oradea 2019-05-27 14
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire statie mixta de distributie carburanti, str. Calea Clujului, nr.199, nr.cad. 202183 – Oradea 2019-05-27 14
40 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de evaluare arhitecturală și urbanistică în vederea stabilirii înălțimii minime a clădirilor și a identificării acelor clădiri cu potențial de supraetajare, respectiv a acelor clădiri care nu respectă încadrarea în frontul stradal construit. 1558959299_pct. 40.pdfDe aici puteti descarca materialele.txt 2019-05-27 14

IV. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării D.A.S.O. la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național – program rabla 2019”, în vederea achiziționării unui autoturism nou prin acest program de către Direcția de Asistență Socială Oradea. 2019-05-27 14
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamenului de Organizare și Funcționare a Centrului de Îngrijire de Zi Oradea. pct. 17 completare.pdf 2019-05-27 14
45 Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului personalului şi patrimoniului cabinetelor medicale şcolare şi cabinetelor medicale stomatologice din unităţile de învăţământ autorizate/acreditate din municipiul Oradea de la Direcția de Asistență Socială Oradea la Spitalul Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea 2019-05-28 18
46 Proiect de hotărâre aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea și a statului de funcţii cu numărul de posturi ale instituției 2019-05-28 14

V. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
19 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în faza SF în vederea realizării obiectului de investiții: Refacere imprejmuiri, construire 25 boxe pentru câini, amplasare containere metalice, platforme parcare auto, reparații platforme curte, Oradea, jud. Bihor, str. Făgărașului, nr. cad. 201454, 201455, 201456, 201457, 169772, 190865. 2019-05-27 14
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil constând în apartament cu o cameră, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situată în str. Traian Lalescu nr. 27, bl. D29, et. 4, ap. 52 2019-05-28 18
30 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui imobil constând în apartament cu două camere, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situată în str. Aleea Călinului nr. 12, bl. X7, et. 3, ap. 13 2019-05-28 18
31 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui imobil constând în apartament cu două camere, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situată în str. Milcovului nr. 22, bl. PB51, parter, ap. 2 2019-05-28 18
34 Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării obligației de plată a chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuință (chioșcuri) situate în incinta Bazinului Olimpic Oradea, deținute de către societatea Patri Sport S.R.L 2019-05-28 18
35 Proiect de hotărâre pentru aprobarea schimbării destinaţiei unor spaţii administrate de Consiliul Local al Municipiului Oradea 2019-05-28 18
36 Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri referitoare la Protocolul încheiat în anul 2009 cu Episcopia Romano – Catolică Oradea, având ca obiect transmiterea în folosință gratuită către Municipiul Oradea a suprafeței de 40.884 mp, teren reprezentând Parcul Palatului Baroc. 2019-05-28 18
37 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării termenului pentru finalizarea investițiilor stabilite conform contractului de concesiune nr. 1495/17.09.2015 în sarcina societății Lootus Center SA, pe terenul identificat cu nr. cad. 192153 și pe domeniul public adiacent amplasamentului situat în mun. Oradea, str. Emilian Mircea Chitul. 2019-05-28 14
38 Proiect de hotărâre pentru darea în folosință gratuită a unor bunuri mobile aparținând domeniului privat al municipiului Oradea, în favorarea APTOR. 2019-05-28 18
39 Proiect de hotărâre pentru aprobarea măsurilor privind sistarea stării de indiviziune între municipiul Oradea /Statul Român și proprietarii privați, din colile de Carte funciară ale imobilelor afectate de procedura de expropriere, efectuată în baza Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 2019-05-28 18
41 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 4.472 mp, teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Ion Isaiu în Cartierul Tineretului 2019-05-28 18
47 Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea, a unor terenuri situate pe str. Pandurilor, str. Valea Frumoasă, respectiv str. Strugurilor 2019-05-28 18
63 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorior tehnico-economici în vederea realizării investiției: Relocare canal colector Parc Industrial Oradea II – Faza PT complet.pct. 63.pdf 2019-05-28 14
64 Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL 845/2018 și aprobarea noilor indicatori tehnico economici în vederea realizării investiției: Reabilitare fațade, reparații acoperiș la imobilul situat în strada Republicii nr. 31, Oradea 2019-05-28 14
67 Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanșării procxedurii de expropriere a terenului, proprietate privată, în suprafață de 557 mp, afectat de obierctivul de investiții de utilitate publică de interes local „Drum colector Calea Sântandreiului – Calea Aradului” din mun. Oradea, jud. Bihor. 2019-05-28 18
69 Proiect de hotărâre pentru aprobarea noilor indicatori tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona str. Academiei – George Barițiu. 2019-05-28 14
70 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului reprezentând clădirea și terenul în care a funcționat Colegiul Național “Iosif Vulcan”, situate în strada Piața Rahovei nr. 1, proprietate publică a Municipiului Oradea 2019-05-28 18
72 Proiect de hotărâre pentru aprobarea noilor indicatori tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire parcaje supraetajate pe str. Brașovului, Oradea. 2019-05-29 14
76 Proiect de hotărâre privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local pentru “Amenajare accese auto și spații de parcare în zona situată între str. Dimitrie Pompeiu, Henri Coandă și Calea Aradului”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată, constând în teren și construcție, afectate de coridorul acestei lucrări 2019-05-29 18
77 Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local “Drum Colector aferent drumului de centură (str. Ogorului) între str. Liviu Borcea și str. Ciheiului”, respectiv pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenului, proprietate privată, în suprafață totală de 3.457 mp, afectat de coridorul acestei lucrări, precum și pentru reglementarea situației juridice a unor terenuri necesare realizării obiectivului 2019-05-29 18
78 Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 108 din 608 mp teren, identificat cu nr. top 4824/9 și înscris în CF 156896 - Oradea, aferent spaţiului comercial înscris în CF 156896-C2-U5, situat în str. Aluminei nr. 45 2019-05-29 18
80 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării parcelei, cu suprafața de 1.440 mp, identificată cu nr. cadastral 192684 şi înscrisă în CF 192684, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă, situată în municipiul Oradea, str. Aleea Lavandei, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L. complet.pct. 80.pdf 2019-05-29 18
81 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării parcelei, în suprafață de 2.160 mp, identificată cu nr. cadastral 192681 şi înscrisă în CF 192681, reprezentând teren aferent blocului de locuinţe edificat pe această parcelă situată în municipiul Oradea, str. Aleea Trandafirilor, în favoarea societăţii Compania de Construcţii Rezidenţiale AG S.R.L. complet.pct. 81.pdf 2019-05-29 18
82 Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii în favoarea Universității din Oradea, a dreptului de superficie, cu titlu gratuit, pe terenul situat în str. Nicolae Jiga nr. 29 identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 171834 - Oradea pct. 82 completare.pdf 1970-01-01 18

VI. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico – economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico – economici la nivelul cererii de finanțare: „Reabilitare termică a blocurilor de locuințe PC 129, PB 130, PB 132, PB 133, PB 134 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”. 2019-05-27 14
61 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: "Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci - Romer Floris, zona Ciheiului, zonaVeteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) – etapa 1" 2019-05-28 14
62 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” cod SMIS 121137 2019-05-28 14
79 Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor neeligibile aferente spatiilor aflate in prorpietatea PMO din Blocul M7, care fac parte din proiectul “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea” 2019-05-29 14

VIII. COMPARTIMENT CONSILIUL LOCAL

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
60 Proiect de hotărâre privind nominalizarea unui delegat al Consiliului local al municipiului Oradea în cadrul Comisiei locale de recrutare – încorporare 2019-05-28 14

IX. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
71 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Oradea la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI 2019-05-28 14

X. BIROU ACHIZITII PUBLICE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
75 Proiect de hotărâre pentru modificarea art 4 din Hotararea Consiliului Local nr 660 din 28.06.2018 2019-05-29 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 mai 2019

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421