Trimite unui prieten

Biroul Resurse Umane

Exportă PDF - Biroul Resurse Umane Tipărește pagina - Biroul Resurse Umane Trimite unui prieten - Biroul Resurse Umane

BIROUL RESURSE UMANE

Biroul Resurse Umane, este un compartiment funcţional din cadrul structurii organizatorice a Primăriei Municipiului Oradea, în subordinea directă a Primarului municipiului. Acesta răspunde de elaborarea şi implementarea politicii de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea, SPCLEP şi Direcţia Poliţia Locală, precum şi de ducerea la îndeplinire a prevederilor legilslative în ceea ce priveşte raportul de serviciu al funcţionarilor publici, raportul de muncă al personalului contractual şi salarizarea acestora, conform atribuţiilor care se regăsesc în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

Obiectivul general al Biroului Resurse Umane este de a realiza gestiunea curentă a resurselor umane, a funcțiilor publice și a personalului contractual

Obiectivele specifice, rezultate din obiectivul general, sunt:

 • planificarea resurselor umane;

 • analiza posturilor şi monitorizarea mişcărilor de personal;

 • recrutarea şi selecţia personalului;

 • evaluarea performanţelor profesionale individuale;

 • formarea și perfecționarea profesională;

 • întocmirea și gestionarea dosarelor profesionale pentru funcţionarii publici și a dosarelor personale pentru personalul contractual şi a registrului de evidenţă a funcţionarilor publici

 • calculul drepturilor salariale și a obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale şi de stat.

Atribuțiile Biroului Resurse Umane

- în baza analizei şi a dispoziţiei primarului, precum şi a propunerilor primite de la directorii de direcţii, aprobate de către conducerea instiruţiei sau a modificărilor legislative, asigură întocmirea documentaţiei privind modificarea organigramei Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, a numărului total de posturi şi a statului de funcţii, conform prevederilor legale;

- asigură întocmirea documentaţiei privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor în funcţii de conducere, în clasă și în grad profesional. Răspunde şi se asigură de publicitatea posturilor vacante pentru care se organizează concurs de recrutare sau promovare, conform prevederilor legale în vigoare;

- asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante;

- întocmeşte documentaţia privind numirea în funcţie publică şi a contractelor individuale de muncă pentru candidaţii declarati admişi, în conformitate cu prevederile legale;

- întocmeşte documente privind numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu şi/sau a contractului individual de muncă pentru întreg personalul Aparatului de specialitate al Primarului;

- realizează salarizarea personalului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, conform prevederilor legale. De asemenea se întocmesc state de plată pentru consilierii locali, membrii comisiilor de concurs sau alte comisii de specialitate, nunta de aur, centenar, premii pentru sportivi și plata artiștilor pentru evenimente organizate de Primăria municipiului Oradea;

- calculul drepturile salariale raportat la: concedii de odihnă, medicale sau de alt tip, reţineri, deduceri personale, impozitul pe venit şi contribuţii, precum şi întocmirea ordonanţărilor şi a ordinelor de plată;

- întocmeşte şi transmite lunar declaraţia D 112 şi D 100, respectiv anual D 205;

- solicită și centralizează fişele de post, ţine evidenţa acestora pentru toate posturile, conform prevederilor legale;

-  întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici precum şi de dosarele personale ale personalului contractual din cadrul instituţiei, conform prevederilor legale;

- gestionează contractele de muncă, prin întocmirea corectă şi la timp a tuturor contractelor individuale de muncă, conform legii. Înregistrează în baza de date on - line, contractele individuale de muncă prin programul Revisal. Răspunde de efectuarea acestei atribuţii corect şi în termenul legal;

- actualizează, majorează și modifică drepturilor salariale, după caz, conform legii.

- colaborează la fundamentarea necesarului de cheltuieli de personal prevăzute în buget, la silicitarea Direcţiei Economice şi a Serviciului Buget - Ordonanţări;

- asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă ale salariaţilor, în baza cererilor apobate ale acestora de către şeful ierarhic superior sau înlocuitorul de drept al acestuia; Răspunde de întocmirea situaţiei privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către primar şi umăreşte respectarea ei. Răspunde de evidenţa tuturor tipurilor de concedii: concediilor de odihnă, medicale, de studii cu sau fără plată şi interese personale, aprobate conform prevederilor legale;

- calculează orele suplimentare efectuate de personalul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului;

- întocmeşte și verifică foile de prezenţă colectivă (pontajul centralizator) lunar pe direcţii;

- întocmește și vizează legitimaţii de serviciu, ecusoane, cartele de pontaj şi urmăreşte recuperarea lor la încetrea/modificarea raportului de serviciu sau de muncă ale angajaţilor;

- eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat/asigurat, vechimea în muncă/specialitate și drepturile salariale;

- asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate. Eliberează angajaţilor, la îndeplinirea condiţiilor legale, actele necesare depunerii documentaţiei de pensionare la Casa Judeţeană de Pensii Bihor;

- operează actele administrative privind modificările intervenite în situaţia funcţiilor şi a funcţionarilor publici, precum şi încărcarea documentelor în format electronic pe Portalul de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

- solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici și ale personalului contractual, în condiţiile legii.

- actualizează formularul de evaluare a performanţelor profesionale anuale ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual, la modificări legislative şi le postează pe reţeaua internă a instituţiei;

- pe baza propunerilor din rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici întocmeşte Centralizatorul: „Planul de perfecţionare profesională pe anul (în curs)" pe care îl transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform legislaţiei în vigoare. Răspunde de întocmirea documentului „Planul de perfecţionare profesională anual" în termenele legale.

- răspunde de evidenţa cursurilor de perfecţionare, masterate, sau orice alte forme de perfecţionare profesională; centalizează situaţia la zi;

- asigură efectuarea stagiilor de practică pofesională de către studenţii/elevii care solicită acest lucru, în baza unui protocol între instituţia de învăţământ şi Primărie, sau în nume personal prin cerere şi eliberează adeverinţe privind stagiul de practică, în condiţiile legii.

- întocmeşte referate şi dispoziţii ale primarului privind sancţionarea disciplinară a angajaţilor pe baza raportului Comisiei de disciplină, cu respectarea prevederilor legale;

- la solicitarea justificată a directorilor aprobată de către primar, întocmeşte documentaţia necesară supunerii spre aprobare a Consiliului Local a transfomării clasei, gradului unor posturi vacante, prevăzute în statul de funcţii şi în termen de 10 zile înştiinţează Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, asupra modificărilor;

- asigură legătura Aparatului de specialitate al Primarului mun. Oradea cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti de către care este coordonat metodologic.

- asigură legătura Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor a mun. Oradea cu Direcţia de Evidenţa Persoanelor şi Administrare Baze de Date Bucureşti în aspecte care ţin de funcţiile publice din cadrul Serviciului.

- centralizează date statistice referitoare la personalul din cadrul instuţiei şi a instituţiilor subordonate Consiliului Local în vederea luării unor decizii în ceea ce priveşte strategia de personal;

- răspunde de publicitatea, implementarea şi monitorizarea normelor de conduită profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual.

- întocmeşte statul de personal/funcţii ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii acestuia: structura organizatorică, numărul şi categoria funcţiilor, numărul de angajaţi, drepturile salariale lunare sau noi angajaţi;

- are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajaţilor şi ale candidaţilor la concursuri în vederea ocupării unui post vacant precum şi confidenţialitatea asupra activităţii biroului în afara celor care nu sunt în contradicţie cu principiul trasparenţei în administraţia publică;

- oferă funcţionarului public şi personalului contractual, în baza principiului transparenţei, toate informaţiile referitoare la raportul de serviciu sau muncă al acestuia, din oficiu sau după caz la cerere, precum şi informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

- întocmeşte diferite evidenţe sau situaţii statistice privind salariaţii, după pregătire, vârstă, domiciliu, vechime în muncă, salarizare, etc, la cererea primarului;

- solicită şi centralizează declaraţiile de avere şi cele de interese a funcţionarilor publici precum şi a personalului contractual cu funcţii de conducere, în condiţiile legii. Ţine evidenţa lor în format electronic, precum și publicarea acestora în condiţiile Legii 176/2010, prin scanare şi postare pe site-ul instituţiei, conform termenelor în condiţiile legii, după caz și eliberează dovezii de depunere a declaraţiilor.

- comunică angajaţilor sub semnătură de primire dispoziţiile în original care privesc raporturile de serviciu şi de muncă precum şi numirea în diferite comisii în termenul legal;

- verifică prezenţa zilnică a salariaţilor în baza înregistrărilor cartelelor de proximitate prin programul Key Pont; Întocmeşte pontajul zilnic şi lunar pentru toate direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din subordinea primarului şi a SPCLEP a mun. Oradea;

- pregăteşte în vederea arhivării şi predă Serviciului Relaţii cu Publicul, documentele din cadrul biroului, în condiţiile legii;

- asigură formalităţile necesare întocmirii şi depunerii jurământului de către funcţionarii publici definitivi;

- întocmeşte documentaţia, conform legii, referitoare la funcţionarii publici debutanţi. Răspunde de întocmirea actelor necesare informării şefului compartimentului în care sunt recrutaţi debutanţi asupra legislaţiei specifice. La sfârşitul perioadei de stagiu colectează documentele necesare în vederea numirii în funcţie publică definitivă sau eliberării după caz;

- întocmeşte note de fundamentare centralizatoare pe baza notelor de fundamentare propuse de către Directorii de direcţii şi aprobate de către Primar, la reorganizarea activităţii, înfiinţări, desfiinţări, transformări de posturi şi a rapoartelor de specialitate în vederea adoptării de către Consiliul Local prin Hotărâre.

- funcționarii publici din cadrul Biroului Resurse Umane răspund de legalitatea acţiunilor întreprinse, de corectitudinea informaţiilor furnizate în vederea pregătirii unor decizii, de respectarea termenelor stabilite pentru diverse acţiuni. Își folosesc programul de lucru, echipamentul informatic precum şi cel birotic pentru realizarea atribuţiilor de serviciu.

- gestionează şi răspunde de întocmirea dosarelor demnitărilor instituţiei - primar şi viceprimari, modificări ale indemnizaţiilor, eliberarea adeverinţelor, la cererea acestora.

- elaborează reglementări cu caracter intern - Regulamentul Intern, Regulamentul de proximitate şi realizează Regulamentul de Organizare si Functionare al Aparatului de specialitate al primarului;

- Asigură comunicarea dintre conducerea Instituţiei şi salariaţi cu privire la: drepturile salariale, prevederile Regulamentului Intern, a dispoziţiilor referitoare la organizarea activităţilor.

- Asigură protecţia datelor cu caracter personal conform reglementărilor introduse prin Regulamentul UE 2016/679.

 

Relaţii interne:

Biroul Resurse Umane colaborează cu toate departamentele din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului şi instituţiile cu personalitate juridică aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

 

Relaţiile externe:

Instituţii publice centrale :

 • Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucuresti;

 • Direcţia de Evidenţa Persoanelor şi Administrare Baze de Date Bucureşti

 • Ministerul Administraţiei şi Internelor;

 • Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale;

 • Ministerul Finanţelor Publice;

 • Instituţii publice locale, deconcentrate:

 • Instituţia Prefectului Judeţului Bihor,

 • Consiliul Judeţean Bihor;

 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor,

 • Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor;

 • Casa Judeţeană de Pensii Bihor;

 • Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor

 • Direcţia de Statistică Bihor

 • CASS Bihor

 • Trezoreria Oradea

 • Bănci Comerciale şi alte instituţii financiare

 

Componenţă biroului:

FUNAR RODICA EMILIA - SEF BIROU

PUŞCAŞ MARIA - CONSILIER

DAN MARIA ALINA - CONSILIER

HRIHORIŞAN ADRIAN - CONSILIER

OAIE OANA BIANCA - CONSILIER

POPA FELICIA - REFERENT

Contact:
0259/437000, int. 118 şi 217 sau  tel. 0259/408850; 0259/409443
Etajul I, cam. 122/125

 

 

 

 

Fișiere - Biroul Resurse Umane

Nu există fișiere!