Trimite unui prieten

Compartimentul Protecţie Civilă, PSI, Sănătate şi Securitate în Muncă

Exportă PDF - Compartimentul Protecţie Civilă, PSI, Sănătate şi Securitate în Muncă Tipărește pagina - Compartimentul Protecţie Civilă, PSI, Sănătate şi Securitate în Muncă Trimite unui prieten - Compartimentul Protecţie Civilă, PSI, Sănătate şi Securitate în Muncă

Atribuţiile Compartimentului Protecţie Civilă, PSI, Sănătate şi Securitate în Muncă:

 • Să planifice şi să conducă activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative (planul de protecţie civilă, planul de evacuare, planul de analiză şi acoperire a riscurilor, plan de apărare împotriva inundaţiilor, planurile de protecţie N.B.C., plan de apărare împotriva incendiilor, plan de pregătire a personalului instituţiei şi a celor din cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă);
 • Întocmeşte şi propune spre aprobare organizarea activităţii de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă la nivelul localităţii;
 • Întocmeşte planurile anuale şi de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă;
 • Propune înfiinţarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă,întocmeşte regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora;
 • Să asigure, să verifice şi să menţină în mod permanent starea de funcţionare a punctelor de comandă, de protecţie civilă şi să le doteze cu materiale şi documente;
 • Să asigure măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea personalului de conducere la sediul instituţiei în caz de situaţii de urgenţă sau la ordin;
 • Să conducă lunar pregătirea personalului serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă şi să le verifice prin exerciţii practice;
 • Să organizeze şi să conducă prin celulele de urgenţă de la agenţii economici, acţiunile formaţiilor de intervenţie pentru înlăturarea urmărilor produse de dezastre sau atacuri aeriene;
 • Să conducă prin şefii celulei de urgenţă, pregătirea acesteia, a comandaţilor, formaţiunilor şi salariaţilor; să ţină lunar evidenţa pregătirii acestora şi să raporteze datele despre acestea la Inspectoratul judeţean;
 • Să conducă instructajele metodice cu comandanţii de formaţiuni şi exerciţiile tactice planificate, potrivit documentelor întocmite în acest scop;
 • Să asigure colaborarea cu formaţiunile de pază, pompieri  şi de Cruce Roşie pentru realizarea măsurilor de protecţie cuprinse în documentele operative;
 • Să întocmească situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din unităţile din municipiu care pot fi folosite în caz de dezastre şi situaţii speciale şi să o actualizeze permanent;
 • Să urmărească organizarea şi înzestrarea comisiilor şi formaţiunilor de protecţie civilă din municipiu şi să actualize permanent situaţia acestora;
 • Să asigure pregătirea, mijloacele şi aparatura necesară pentru funcţionarea posturilor de observare şi a grupelor de cercetare;
 • Să răspundă de starea de întreţinere a adăposturilor de protecţie civilă, de evidenţă şi respectarea normelor privind întrebuinţarea acestora;
 • Să urmărească asigurarea formaţiunilor şi salariaţilor de la agenţii economici cu măşti contra gazelor şi a evidenţei acestora, să realizeze mijloacele de decontaminare prevăzute în planurile de protecţie civile şi în caz de dezastre;
 • Să urmărească asigurarea condiţiilor de depozitare, conservare, întreţinere şi folosirea corectă a tehnicii, aparaturii şi materialelor de înzestrare realizarea măsurilor de protecţie civilă şi a pregătirii şi alte probleme specifice;
 • Să execute nemijlocit la agenţii economici din municipiu controlul pregătirii formaţiunilor, subunităţilor de serviciu şi a documentelor operative de protecţie civilă;
 • Să participe obligatoriu la toate convocările, bilanţurile, analizele şi la alte activităţi conduse de eşaloanele superioare;
 • Să prevadă în planul de mobilizare a economiei naţionale, materialele necesare completării şi înzestrării formaţiunilor de protecţie civilă;
 • Să prezinte propruneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare pentru înzestrarea formaţiunilor şi realizarea măsurilor de protecţie civilă, prevenirea şi stingerea incendiilor  şi protecţia muncii. Să întocmească documentaţiile tehnice de amenajare a spaţiilor de adăpostire şi să coordoneze activitatea de întocmire a planurilor privind stabilitatea capacităţilor de producţie;
 • Să asigure şi să vegheze permanent respectarea regulilor de păstrare, mânuire şi evidenţă a documentelor secrete şi a hărţilor de protecţie civilă;
 • Să asigure desfăşurarea lunară a şedinţelor de analiză privind activităţile de protecţie civilă;
 • Să efectueze lunar studiul ordonat prin programul difuzat de inspectoratul judeţean;
 • Să execute atribuţiile prevăzute în regulamentele şi instrucţiunile pe linia situaţiilor de urgenţă;
 • Să asigure evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă;
 • Să asigure auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul instituţiei,ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă;
 • Să controleze, pe baza programului de activitate,toate locurile de muncă,în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 • Să participe şi să-şi de avizul la angajarea personalului ,respectiv la modul în care acesta corespunde cerinţelor de securitate;
 • Să elaboreze lista cu dotarea personalului cu echipamente de protecţie şi de lucru;
 • Să participe la cercetarea accidentelor de muncă şi să ţină evidenţa acestora;
 • Să colaboreze cu serviciul medical în fundamentarea programului de măsuri de asigurare condiţilor privind securitatea  şi sănătatea în muncă;
 • Să colaboreze cu reprezentanţii cu atribuţii pentru securitatea şi sănătatea în muncă şi cu reprezentanţii sindicatului;
 • Să participe la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului ;
 • Controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
 • Îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare ;
 • Acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor.

Componenţă:

POP IOANCONSILIER


Contact:

0259/437-646

Etajul I, camera 127

Fișiere - Compartimentul Protecţie Civilă, PSI, Sănătate şi Securitate în Muncă

Nu există fișiere!