Trimite unui prieten

Serviciul Locuinte, Spatii Comerciale

Exportă PDF - Serviciul Locuinte, Spatii Comerciale Tipărește pagina - Serviciul Locuinte, Spatii Comerciale Trimite unui prieten - Serviciul Locuinte, Spatii Comerciale

 

Compartiment Locuinţe  
    Îndeplineste urmatoarele atributii: 
- verifica în teren toate imobilele care urmează a intra în proprietate sau administrare
- verifica în teren toate imobilele care urmează a fi închiriate, date în folosinţă gratuită, vândute, etc.
- verifica în teren toate imobilele pentru a stabili dacă sunt locuite - utilizate sau nu
- răspunde la sesizările, cererile sau reclamaţiile primite
- solicită acte doveditoare cu privire la situaţia juridică a imobilelor, reglementează anumite situaţii juridice prin verificarea în teren la CF, prin punerea la dispoziţie de acte doveditoare
- solicită şi prezintă Comisiei de Aplicare a Legilor proprietăţii (Legea 112/1995, Legea 10/2001) acte pentru stabilirea situaţiilor juridice reale a imobilelor aflate în administrarea compartimenetelor locuinte si spatii cu alta destinatie pune la dispoziţia juriştilor documentele necesare cauzelor pe rol la judecătorie
- întocmeşte documentaţia necesară pentru a înainta juriştilor soluţionarea dosarele constituite pentru neuz, pentru neplată a cheltuielilor, pentru comportament antisocial şi inadecvat al chiriaşilor, pentru distrugere, ocupare abuzivă, etc.
- intocmeste referate pentru supunerea în discuţie a Comisiei de Analiză din cadrul instituţiei, pentru toate cazurile legate de imobilele aflate în gestiune (cazuri de demolare, autodemolare, evacuare, mutare chiriaşi, etc.)
- întocmeşte situaţii diverse, informări. după caz
- întocmeşte, păstrează borderoul repartiţiilor efectuate pentru toate imobilele aflate în administrarea compartimenetelor locuinte si spatii cu alta destinatie întocmeşte şi păstrează situaţia cu chiriaşii rău platnici, de rea credinţă, cu comportament neadecvat, chiriaşi evacuaţi în urma restituirii de imobile, etc.
- evidenţa locuinţelor de stat, case şi blocuri, locuinţe sociale, fond de stat, cămine, etc. locuinţe disponibile, locuinţe propuse pentru demolare, pentru închiriere, etc.
- alte sarcini care se impun pe perioada desfăşurării activităţii

 

 Compartimentul Spaţii comerciale are ca obiect de activitate gestionarea şi administrarea imobilelor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în proprietatea, respectiv administrarea Statului Român şi a municipiului Oradea, precum şi a imobilelor cu destinaţia de unităţi învăţământ, cabinete medicale din raza municipiului Oradea.Îndeplineşte următoarele atribuţiuni:

- Urmărirea legislaţiei în vigoare cu privire la spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, unităţi învăţământ, cabinete medicale;
- Verificare în teren a tuturor imobilelor care urmează a intra în proprietate sau administrare;
- Verificare în teren a tuturor imobilelor care urmează a fi închiriate, date în folosinţă gratuită, vândute, etc.;
- Verificarea în teren a tuturor imobilelor pentru a stabili daca sunt utilizate sau nu;
- Răspunde la sesizările, cererile sau reclamaţiile primite;
- Întocmeşte procese verbale de atribuire, repartiţie, transcriere, extindere, etc. pentru prezentare în comisie de decizie;
- Perfectarea şi redactarea contractelor de închiriere/contracte de comodate/ contracte de concesiune la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
- Preluarea şi predarea spaţiilor de la foştii chiriaşi prin încheierea unui process verbal de predare - primire;-          Solicitarea de acte doveditoare cu privire la situaţia juridică a imobilelor, reglementarea anumitor situaţii juridice prin verificare în teren la C.F., prin punerea la dispoziţie de acte doveditoare;
- Solicită şi prezintă Comisiei de Aplicare a Legilor proprietăţii ( Legea 10/2001, Legea 501/2002) acte pentru stabilirea situaţiilor juridice reale a imobilelor aflate în administrarea compartimentului spaţii cu altă destinaţie şi punertea la dispoziţia juriştilor documentele necesare cauzelor pe rol la judecătorie;
- Intocmirea documentaţiei necesare pentru a înainta juriştilor soluţionarea dosarelor constituite pentru neuz, neplata chiriei, subînchiriere, neîntreţinere imobil etc.;
- Comunicarea către  Biroul Administrare Venituri, modificările care se impun la contractele de închiriere, concesiune şi contracte de vânzare cumparare încheiate în baza Legii 550/2002 şi a contractelor de vînzare cumpărare în baza OUG 68/2008;
- Întocmirea de adeverinţe pentru radiere ipotecă la spaţiile vândute în baza Legii 550/2002;
- Punerea în aplicare a hotărârilor emise de Consiliul Local al municipiului Oradea;
- Întocmirea de situaţii diverse, informări după caz;

 

Relaţiile interne: DIRECTOR GENERAL

- primeşte informări privind activitatea compartimentului ;
- transmit note interne, răspunsuri, referate, informări referitoare la aspecte ce vizează  activitatea Compartimentului Spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă; 
- primesc note interne, informări, răspunsuri, sesizări, solicitări privind aspecte din sfera de activitate a departamentelor Administraţiei Imobiliare Oradea.Relaţiile externe:
- Cu autorităţi şi instituţii publice cu care se impune a colabora şi conlucra A.S.C.O., Poliţie, Instituţia Prefectului, Presa, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Oradea, Autoritatea de Sanătate Publică, etc.;
- Regiile autonome subordonate Consiliului Local al Mun. Oradea.

Relaţiile externe: Cetateni
- chiriasi fond de stat sau fond municipal:
- transmit sesizari, cereri sau alte informatii specifice activitatii compartimentului
- primesc raspunsuri la sesizarile/cererile depuse privind activitatii compartimentuluiInstitutii, organisme:
- toate autorităţile şi instituţiile publice cu care se impune a colabora şi conlucra, ASCO, Poliţie, Pompieri, presă, televiziune, Serviciul de Buletine, Serviciul Paşapoarte, Direcţia Vamală, Frontieră, etc.

 

Componenta serviciului

 

SANDRU CLAUDIA MARIANA

 SEF SERVICIU

PETAN LUCRETIA

CONSILIER

CISMAS AURELIAN

CONSILIER

POPA MARINELA NICOLETA

CONSILIER

DULUS MARIUS MIRCEA

CONSILIER

BELTECHI AURELIA CORINA

CONSILIER

KISS RODICA

CONSILIER

VAIDA VASILE VIRGIL

CONSILIER

PIT IERINA LAURA

CONSILIER

DRAGOS ROBERTA MONICA

CONSILIER

CURTA SIMONA

CONSILIER

BRANDUS RODICA

CONSILIER

MUNTEANU FANICA

INSPECTOR

VAIDA CLAUDIA

INSPECTOR DE SPECIALITATE

VLAD MARIANA LUCIA

REFERENT

NAGY IULIANA

INGRIJITOR

BUS ELENA

INGRIJITOR

 

Fișiere - Serviciul Locuinte, Spatii Comerciale

Nu există fișiere!