Trimite unui prieten

Serviciul Terenuri

Exportă PDF - Serviciul Terenuri Tipărește pagina - Serviciul Terenuri Trimite unui prieten - Serviciul Terenuri

 

Serviciul terenuri are ca obiect principal de activitate administrarea terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Oradea
În conformitate cu legislaţia în vigoare, terenurile aparţinând domeniului privat al unităţii administrativ teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate, închiriate ori transmise în folosinţă, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit  legislaţiei în vigoare. Terenurile aparţinând domeniului public al unităţii administrativ teritoriale, pot fi concesionate ori închiriate sau transmise în folosinţă.
1.Vânzarea de terenuri:  
   a)  prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii .
         Documentaţia necesară demarării procedurii de licitaţie publică :
-   Certificat de urbanism şi Avizul Comisiei Municipale de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului care stabileste destinaţia ;
 -         Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin hotărâre a Consiliului Local şi Acordul unic;
-         Plan de Amplasament şi delimitare a bunului imobil pentru terenul solicitat;
-         Extrase de Carte Funciară actualizate  pentru  numerele  topo ce se constituie în  Memoriul tehnic al Planului de Amplasament şi delimitare a bunului imobil;
-   Hotărâre a Consiliului Local  pentru aprobarea  licitaţiei publice şi a condiţiilor de organizare a licitaţiei
b) prin negociere directă  în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 4/2001 cu modificările aprobate de Hotărârea Consiliului Local nr.758/27.10.2005Documentaţia necesară demarării procedurii de negociere directă, in cazul terenurilor aferente proprietăţilor utilizate de persoane fizice/juridice în regim de "curte -grădină" :
- Plan de Amplasament şi delimitare a bunului imobil solicitat- Extrase de Carte Funciară pentru  numerele topo menţionate în Memoriul tehnic al Planului de Amplasament şi delimitare a bunului imobil
- Extras de Carte Funciară  pentru terenul şi construcţia deţinută în proprietate- Acordul vecinilor autentificat la notar, dacă este cazul
- Dovada achitării la zi a taxei datorata pentru utilizarea terenului proprietate a municipiului Oradea-
         Copie act identitate sau C.U.I. după caz- 
        Certificat fiscal eliberat de Direcţia Finanţe Locale
2.Concesionare terenuri
a) prin licitaţie publică organizată în condiţiile O.U. nr. 54/2006 Documentaţia necesară demarării procedurii de licitaţie publică:       -   Certificatul de urbanism şi Avizul Comisiei Municipale de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului pentru concesionare teren şi stabilire obiectiv propus a se realiza;
 -         Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin hotărâre a Consiliului Local şi Acord unic;
-         Acorduri / avize solicitate prin Certificatul de Urbanism;
 -         Plan de Amplasament şi delimitare a bunului imobil pentru terenul solicitat;
-         Extrase de Carte Funciară actualizate  pentru  numerele  topo menţionate în Memoriul tehnic al Planului de Amplasament şi delimitare a bunului imobil;
-   Hotărâre a Consiliului Local  pentru aprobarea  licitaţiei publice şi a condiţiilor de organizare
b) prin atribuire directă în  conformitate cu prevederile alin. 16 din Legea nr. 453/2001, în cazul extinderii construcţiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia:
b1) Documentaţia necesară pentru concesionare directă in vederea extinderii unei construcţii existente pe teren învecinat, aflat în proprietatea Municipiului Oradea 
      -   Certificatul de urbanism şi Avizul Comisiei Municipale de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului pentru concesionare teren şi stabilire obiectiv propus a se realiza; 
-         Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin hotărâre a Consiliului Local şi Acord unic;
-         Acorduri / avize solicitate prin Certificatul de Urbanism;
 -         Plan de Amplasament şi delimitare a bunului imobil pentru terenul solicitat;
-         Extrase de Carte Funciară actualizate  pentru  numerele  topo menţionate în Memoriul tehnic al Planului de Amplasament şi delimitare a bunului imobil;
-         Extras de Carte Funciară pentru proprietatea la care se solicită extinderea;
-         Copie act identitate sau C.U.I., după caz
-         Hotărâre a Consiliului Local  pentru aprobarea  concesionării  şi a condiţiilor de concesionare
-         Certificat fiscal eliberat de Direcţia Finanţe Locale
b2) Documentaţia necesară pentru concesionare directă in vederea amenajării de aceese (trepte -podest) la spaţii comerciale
- Plan de încadrare în zonă scara 1:5000, eliberat de instituţia Arhitectului şef 
 - Plan de situaţie - pe care se vor evidenţia: nr. topo sau  cadastral al proprietăţii; suprafaţa de teren ocupată şi cotele construite ale accesului - întocmit de o persoană fizică sau juridică  autorizată;- Copie/ extras de Carte Funciară pentru spaţiul deţinut în proprietate;
- Avizul C.M.U.A.T. şi Certificatul de Urbanism privind realizarea accesului şi concesionarea directă a suprafeţei de teren .
-  Autorizaţia de Construcţie pentru investiţiile deja realizate.
-         Acordul vecinilor direct afectaţi avizat de asociaţia de proprietari 
-         Certificat fiscal eliberat de Direcţia Finanţe Locale
3.Schimbare titular contract de concesiune/ închiriere/ declaraţie de impunere ca urmare a înstrăinării construcţiei realizate pe teren proprietate a Municipiului Oradea:
-  Cerere de transfer contract înaintată de cumpărător
-  Contract de vânzare-cumpărare a construcţiei autentificat la notar, respectiv contract de vănzare- cumpărare de mână încheiat cu doi marturi în cazul garajelor care ocupă terenul pe bază de Declaraţie de impunere;
- Copie  contract  de închiriere/concesiune/Declaraţie de impunere a vânzătorului
-  Copie act identitate  cumpărător
-  Copie chitanţă  achitare  redevenţă / chirie  pentru ultimul trimestru
-         Schiţa cu amplasamentul garajului
-         Certificat fiscal eliberat de Direcţia Finanţe Locale
 4. Atribuiri de terenuri tinerilor în vederea realizării  de locuinţă în baza Legii nr. 15/2003 . 
  Documente necesare pentru depunerea dosarului :
- cerere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 din normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personala ( formular tip la cam. 23) ;
- copie xerox de pe certificatul de naştere al solicitantului şi al soţului / soţiei (dacă este cazul);
- copie xerox de pe actul de identitate al solicitantului şi al soţului / soţiei (dacă este cazul);
- copie xerox de pe  certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
- declaraţia solicitantului , respectiv a soţului/soţiei, după caz, pe propria răspundere, ca nu deţine sau ca nu a deţinut în proprietate o locuinţa ori un teren destinat construirii unei locuinţe, autentificată la notar;
5.  Acceptare donaţie terenuri de către Consiliul Local în vederea realizării unor drumuri pentru  acces la proprietăţi privateDocumente necesare pentru înaitarea dosarului către Consiliul Local : 
- cerere  pentru acceptare donaţie ;
- certificat de urbanism şi aviz C.M.U.A.T. pentru reglementare profil stadal;
 - Planul Urbanistic de Detaliu sau Plan Urbanistic Zonal, după caz;
- Plan de Amplasament şi delimitare a terenului ce urmează să fie donat ;
- Extas de Carte Funciară pentru terenul ce face obiectul  donaţiei;
- Ofertă de donaţie a terenului, autentificată în faţa unui notar public;
- Copie act identitate al proprietarului.
6. Schimburi de teren între Consiliul Local al Municipiului Oradea şi persoane fizice / juridice
Documente necesare:
-         Plan de Amplasament şi delimitare a terenului oferit la schimb de persoana fizică/juridică ;
-   Plan de Amplasament şi delimitare a terenului solicitat la schimb proprietate privată a Municipiului Oradea ;
-         Extras de Carte Funciară pentru  ambele terenuri;
-         Memoriu justificativ privind oportunitatea efectuării schimbului de teren;
-         Raport de evaluare întocmit de către o persoană juridică autorizată pentru terenurile ce fac obiectul schimbului;
-         Certificat fiscal eliberat de Direcţia Finanţe Locale
7. Atribuiri de terenuri în folosinţă gratuită persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.Documente necesare :
       -   Certificatul de urbanism şi Avizul Comisiei Municipale de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului pentru stabilirea obiectivului propus a se realiza;
 -         Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin hotărâre a Consiliului Local şi Acord unic;
-         Acorduri / avize solicitate prin Certificatul de Urbanism; 
-         Plan de Amplasament şi delimitare a bunului imobil pentru terenul solicitat;
-         Extrase de Carte Funciară actualizate  pentru  numerele  topo menţionate în Memoriul tehnic al Planului de Amplasament şi delimitare a bunului imobil;
-         Copie act identitate sau C.U.I., după caz-   Hotărâre a Consiliului Local  pentru aprobarea  transmitereii terenului în folosinţă gratuită.
8.Transmiterea de terenuri în administrare către regii autonome şi a altor instituţii de interes naţional, judeţean sau local 
Documente necesare :
       -   Certificatul de urbanism şi Avizul Comisiei Municipale de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului pentru stabilirea obiectivului propus a se realiza;
 -         Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin hotărâre a Consiliului Local şi Acord unic;
-         Acorduri / avize solicitate prin Certificatul de Urbanism; 
-         Plan de Amplasament şi delimitare a bunului imobil pentru terenul solicitat;
-         Extrase de Carte Funciară actualizate  pentru  numerele  topo menţionate în Memoriul tehnic al Planului de Amplasament şi delimitare a bunului imobil;
-         Copie act identitate sau C.U.I., după caz-   Hotărâre a Consiliului Local  pentru aprobarea  transmitereii terenului în administrare.
9.Ocupare temporară loc public pentru pentru presarea unor activităţi comerciale de către persoane fizice autorizate sau societăţi comerciale.
Documente necesare :
-         Certificat  de Înregistrare (CUI), Autorizaţie de persoană fizică sau Asociaţie familială, Certificat de producător;
-         Certificat de urbanism (pentru terase, tonete , chioşcuri, standuri, maşini îngheţată, dulapuri şi lăzi frigorifice)-         Declaraţie  de impunere ( formular tip - cam. 225)
10. - asigură respectarea prevederilor legale privind integritatea patrimoniului şi ia măsuri pentru reîntregirea acestuia în cazul în care a fost păgubit;- potrivit legii participă la inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale adoptând măsuri adecvate de protecţie a patrimoniului;
- urmăreşte definitivarea rezultatelor inventarierii şi înregistrează modificările constate în inventarul domeniului public sau privat;
Relaţii interne: Birourile şi Serviciile din cadrul Administraţia Imobiliară Oradea  Relaţii externe: Primăria Municipiului Oradea , Instituţia Arhitectului şef,  Direcţia Tehnică, Direcţia Juridica, Biroul Tehnic al Consiliului Local, Asociaţia Social Comunitara Oradea 

 

Componenta serviciului:

 

MARINESCU STELIANA

 SEF SERVICIU

LETEA CARMEN

CONSILIER

PIRV GABOR OCTAVIAN

CONSILIER

BOSCA MARIUS FLORIAN

CONSILIER

PAPAI SZABOLCS

CONSILIER

PORUMB RALUCA - CLAUDIA

CONSILIER

FERCHE SEBASTIAN NELU

CONSILIER

GHEORGHE LIVIA GEORGINA

CONSILIER

MARGE IONEL

CONSILIER

Fișiere - Serviciul Terenuri

Nu există fișiere!