Primăria Oradea Prima pagină Primăria Oradea


Formulare, acte necesare

Servicii, Documente, Acte necesare

Sunt solicitate conform: Legii 350/2001 cu toate modificările şi completările ulterioare, Legii 50/1991 republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare, art. 36 din Legea 18/1991 republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare, Ordinului 839/2009 cu toate modificările şi completările ulterioare, Ordinului 2701/2010, HCL 326/2007, HCL 161/2011.

eliberarea autorizatiei de amplasare si functionare

eliberarea certificatului de urbanism in regim de informare

eliberarea certificatului de urbanism pentru publicitate

eliberarea certificatului de urbanism in vederea autorizarii executarii lucrarilor de construire/demolare

eliberarea certificatului de urbanism in vederea construirii retelelor tehnico-edilitare

obtinerea autorizatiei de construire / desfiintare

obtinerea autorizatiei de construire - publicitate

obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare retele tehnico-edilitare

obtinerea avizului CMUAT consultativ pentru elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului - PUD/PUZ/PUG

emiterea avizului CMUAT pe documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului PUD/PUZ/PUG

emiterea avizului CMUAT in vederea obtinerii AC

emiterea avizului de oportunitate prealabil întocmirii PUZ

demararea procesului de informare si consultare a publicului privind INTENTIA de elaborare a documentatiilor de urbanism PUD/PUZ

demararea procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului PUD/PUZ

aprobarea continutului documentatiei de urbanism PUD/PUZ/PUG de catre Consiliul Local

obtinerea certificatului de atestare privind stadiul fizic al realizarii constructiei (persoane fizice/juridice)

emiterea adeverintei de intravilan/extravilan

emiterea Ordinului Prefectului pentru atribuirea in proprietate a terenului aferent locuintei, in baza art. 36 din Legea 18/1991 – republicata; INTOCMIRE REFERAT CU PROPUNERE CATRE INSTITUTIA PREFECTULUI

emiterea certificatului de atestare a edificarii constructiei (adeverinta de notare), pentru constructii realizate anterior aparitiei Legii 453/2001

emiterea certificatului de atestare a edificarii constructiei (adeverintei de notare a constructiei in cartea funciara) (constructii executate cu autorizatie de construire)

obtinerea certificatului de atestare pentru schimbarea destinatiei in cartea funciara in cazul lucrarilor care nu necesita autorizatie de construire (persoane fizice/juridice)

emiterea certificatului de atestare a edificarii constructiei (adeverintei de notare a constructiei in cartea funciara) (constructii executate fara autorizatie de construire, mai vechi de 3 ani)

emiterea avizului arhitectului sef in vederea obtinerii certificatului de atestare a edificarii constructiei (adeverintei de notare a constructiei in cartea funciara) (constructii executate fara autorizatie de construire, mai vechi de 3 ani) - etapa I

emiterea certificatului de atestare a edificarii constructiei (adeverintei de notare a constructiei in cartea funciara) (constructii executate fara autorizatie de construire, mai vechi de 3 ani) - etapa II

emiterea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

emiterea certificatului de atestare (adeverintei de radiere a constructiei)

comunicarea incheierii executiei lucrarilor (construire, extindere, schimbari de destinatii, modificari constructii, bransamente etc.) (formular F15) (persoane fizice/juridice)

emiterea formularului de regularizare a taxei la AC - BRANSAMENTE (persoane fizice/juridice)

emiterea formularului de regularizare a taxei la AC si a autorizatiei de luare in folosinta (persoane fizice)

emiterea formularului de regularizare a taxei la AC si a autorizatiei de luare in folosinta (daca este cazul) (persoane juridice)

obtinerea adresei schimbare denumire strada

 

eliberarea autorizatiei de amplasare si functionare

 • formular cerere tip completat corespunzator
 • certificatul de inmatriculare sau codul fiscal (copie)
 • certificatul de urbanism (copie)
 • avizul CMUAT - pentru amplasament si mobilier stradal - inclusiv documentatia avizata:
  • plan de situatie cu viza CMUAT
  • plan de mobilare cu viza CMUAT
 • contract de inchiriere sau conventie pentru ocupare loc public
 • avizele solicitate prin certificatul de urbanism
 • certificat de atestare fiscala obtinut de la Directia Finante Locale
 • contract de salubrizare incheiat cu operatorul licentiat
 • dovada achitarii taxelor legale

eliberarea certificatului de urbanism in regim de informare

 • cerere tip (completata integral) pentru eliberarea certificatului de urbanism
 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 500, 1: 2000 vizat de Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara  - cu indicare imobilului (teren si /sau constructii)
 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 2880 sau 1: 10.000 dupa caz, pe care sa fie marcata limita intravilanului
 • dovada detinerii imobilului (extras CF, alte documente legale)
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism

eliberarea certificatului de urbanism pentru publicitate

 • cerere tip (completata integral) pentru eliberarea certificatului de urbanism
 • foto locatie si/sau propunerea panoului – firma cu precizarea dimensiunilor
 • chitanta multiplicare plansa si/sau plan de situatie cu pozitionarea amplasamentului
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism

eliberarea certificatului de urbanism in vederea autorizarii executarii lucrarilor de construire/demolare

 • cerere tip (completata integral) pentru eliberarea certificatului de urbanism
 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 500, 1: 2000 vizat de Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara  - cu indicare imobilului (teren si /sau constructii)
 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 2880 sau 1: 10.000 dupa caz, pe care sa fie marcata limita intravilanului (unde este cazul)
 • dovada detinerii imobilului (extras CF, alte documente legale) max 1 an vechime
 • plan de situatie sc. 1: 500 intocmit de arhitect (unde este cazul)
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism
 • copie C.I./CUI

eliberarea certificatului de urbanism in vederea construirii retelelor tehnico-edilitare

 • cerere tip (completata integral) pentru eliberarea certificatului de urbanism
 • carte de identitate/CUI copie
 • plan topografic sau cadastral sc. 1: 2880 sau 1: 10.000 dupa caz, pe care sa fie marcata limita intravilanului (unde este cazul)
 • dovada detinerii imobilului
 • solutia tehnica a furnizorului
 • plan de situatie sc. 1: 500 intocmit de proiectant retele
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism

obtinerea autorizatiei de construire / desfiintare

 • formular cerere si anexa completate corespunzator
 • carte de identitate/CUI copie
 • certificatul de urbanism copie
 • dovada detinerii dreptului de construire / desfiintare - copie legalizata
 • plan cadastral cu viza Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliara
 • dovada inregistrarii la Ordinul Arhitectilor din Romania
 • dovada achitarii taxelor legale
 • fisele tehnice si avizele componente
 • avize specifice cerute prin certificatul de urbanism,  obtinute de solicitant
 • proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare

obtinerea autorizatiei de construire - publicitate

 • Formular cerere si anexa completate corespunzator
 • CUI / Carte de identitate copie
 • Certificatul de urbanism copie
 • Dovada detinerii dreptului de construire / desfiintare - copie legalizata
 • Plan de situatie cu pozitionarea amplasamentului  
 • Dovada depunerii declaratiei pentru stabilirea taxei de afisaj.
 • Dovada achitarii taxelor legale
 • Avize  cerute prin certificatul de urbanism,  obtinute de solicitant
 • Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare - publicitate

obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare retele tehnico-edilitare

 • Formular cerere si anexa completate corespunzator
 • Carte de identitate/CUI copie
 • Certificatul de urbanism copie
 • Dovada detinerii dreptului de construire/desfiintare - copie legalizata
 • Plan cadastral cu viza OCPI
 • Dovada achitarii taxelor legale
 • Fisele tehnice si avizele componente
 • Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, obtinute de solicitant
 • Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare

obtinerea avizului CMUAT consultativ pentru elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului - PUD/PUZ/PUG

 • cerere tip prin care se solicita avizul consultativ
 • dovada achitarii taxei de consultare prealabila stabilita prin HCL
 • certificat de urbanism ( nu e obligatoriu)
 • act de proprietate
 • plan cadastral incluzand vecinatatile cu mentionarea situatiei juridice a terenului studiat si a vecinatatilor vizat de OCPI - Bihor
 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura RUR care contine:
  • plan de incadrare in zona
  • plan situatie existenta de preferinta pe suport cadastral
  • plan propunere interventie urbanistica incluzand si solutii de accesibilitate / circulatii
  • orice alte planse pe care beneficiarii/proiectantii le considera necesare pentru sustinerea propunerilor de interventie urbanistica
 • Plansele in format electronic (.pdf, .jpg) pe CD sau transmise pe mail pe adresa gis@oradea.ro (trimise in ziua depunerii documentatiei cu referire la numarul de inregistrare)

Obs. Documentatia se depune in doua exemplare

emiterea avizului CMUAT pe documentatii de urbanism si amenajarea teritoriului PUD/PUZ/PUG

 • cerere tip prin care se solicita aviz
 • dovada achitarii taxei aviz CMUAT stabilita prin HCL
 • dovada achitarii taxei RUR
 • certificat de urbanism
 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire
 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI – Bihor
 • documentatie topografica/cadastrala pentru zona studiata insotita de explicitarea situatiei juridice prin acte doveditoare
 • Dovada parcurgerii etapei privind intenta de elaborare PUZ conform Regulamentului Local aprobat prin HCL 161/16.03.2011
 • aviz OPORTUNITATE
 • avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism *
 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura RUR conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu toate modificarile si completarile ulterioare, si a cadrului continut pentru fiecare categorie de documentatie de urbanism stabilit prin ordin al ministerului de resort
 • Plansele in format electronic ( atat in format.pdf, .jpg cat si in format vectorial in sistem de coordonate STEREO 1970 - .dwg) pe CD sau transmise pe e-mail pe adresa gis@oradea.ro (trimise in ziua depunerii documentatiei cu referire la numarul de inregistrare)

Obs. Documentatia se depune in doua exemplare

emiterea avizului CMUAT in vederea obtinerii AC

 • cerere tip prin care se solicita avizul CMUAT
 • dovada achitarii taxei aviz CMUAT stabilita prin HCL
 • certificat de urbanism, copie
 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire
 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI – Bihor
 • documentatie topografica/cadastrala pentru zona studiata insotita de explicitarea situatiei juridice prin acte doveditoare (daca e cazul)
 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura  care contine:
  • plan de incadrare in zona
  • plan situatie existenta de preferinta pe suport cadastral
  • plan propunere
  • orice alte planse pe care beneficiarii/proiectantii le considera necesare pentru sustinerea propunerilor de imagine arhitecturala (fotografii amplasament, studii de zona, studiu de risc...)
 • pentru INTRAREA IN LEGALITATE
  • PV de constatare
  • dovada platii amenzii
  • fotografii amplasament
 • plansele in format electronic (.pdf, .jpg) pe CD sau transmise pe e-mail pe adresa gis@oradea.ro (trimise in ziua depunerii documentatiei cu referire la numarul de inregistrare)

Obs. Documentatia se depune in doua exemplare

emiterea avizului de oportunitate prealabil întocmirii PUZ

 • cerere tip prin care se solicita avizul de oporunitate
 • dovada achitarii taxei aviz CMUAT pentru oportunitate, stabilita prin HCL
 • certificat de urbanism, copie
 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire
 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI – Bihor
 • studiu de fundamentare
 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura  care contine:
  • plan de incadrare in zona
  • plan situatie existenta de preferinta pe suport cadastral, cu figurarea vecinatatilor
  • orice alte planse pe care beneficiarii/proiectantii le considera necesare pentru sustinerea propunerilor din studiul de oportunitate
 • plansele in format electronic (.pdf, .jpg) pe CD sau transmise pe e-mail pe adresa gis@oradea.ro (trimise in ziua depunerii documentatiei cu referire la numarul de inregistrare)

Obs. Documentatia se depune in doua exemplare

demararea procesului de informare si consultare a publicului privind INTENTIA de elaborare a documentatiilor de urbanism PUD/PUZ

 • cerere tip prin care se solicita demararea procedurii de consultare a publicului
 • certificat de urbansim (de oportunitate)
 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire
 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI - Bihor
 • aviz de oportunitate CMUAT si Avizul primarului
 • planul (estimativ) procesului de consultare a populatiei
 • datele de contact ale reprezentantului proiectantului
 • plansa cu planul de situatie propus vizata CMUAT din documentatia care a stat la baza emiterii avizului de oportunitate
 • studiu de fundamentare

Obs. Documentatia se depune intr-un exemplar

demararea procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului PUD/PUZ

 • cerere tip prin care se solicita demararea procedurii de consultare a publicului
 • certificat de urbansim
 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire
 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI - Bihor
 • documentatie topografica/cadastrala pentru zona studiata insotita de explicitarea situatiei juridice prin acte doveditoare
 • aviz de oportunitate CMUAT sau/si Aviz CMUAT (dupa caz)
 • declaratie notariala privind numele si adresa proprietarilor tuturor parcelelor invecinate parcelei care a generat elaborarea planului urbanistic, respectiv a proprietarilor parcelelor afectate de reglementarile documentatiei de urbanism
 • datele de contact ale reprezentantului proiectantului
 • documentaie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura RUR conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul republicata si a cadrului continut pentru fiecare categorie de documentatie de urbanism stabilit prin ordin al ministrului de resort. In Memoriul tehnic vor fi identificati (nume si adrese de domiciliu) proprietarii parcelelor afectate de reglementarile planului urbanistic

Obs. Documentatia se depune intr-un exemplar

aprobarea continutului documentatiei de urbanism PUD/PUZ/PUG de catre Consiliul Local

 • cerere tip prin care se solicita promovarea in Consiliul Local
 • certificat de urbanism, copie, 2 ex.
 • act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire (maxim 3 luni), 2 ex.
 • plan cadastral in concordanta cu act de proprietate si/sau dovada dreptului de construire vizat de OCPI - Bihor, 2 ex.
 • documentatie topografica/cadastrala pentru zona studiata insotita de explicitarea situatiei juridice prin acte doveditoare (daca e cazul)
 • toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, 2 ex.
 • raportul procesului de informare si consultare a publicului conform Regulamentului Local aprobat prin HCL 161/16.03.2011 privind Planul Urbanistic Zonal
 • documentatie tehnica intocmita, semnata si stampilata in original de urbanist/arhitect cu drept de semnatura RUR conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu toate modificarile si completarile ulterioare, si a cadrului continut pentru fiecare categorie de documentatie de urbanism stabilit prin ordin al ministerului de resort, insotita de avize si acorduri potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Legea 350/2001
 • plansele in format electronic (vectorial in sistem de coordonate STEREO 1970 - Oradea - .dwg) pe CD

obtinerea certificatului de atestare privind stadiul fizic al realizarii constructiei (persoane fizice/juridice)

 • Formular cerere
 • Carte de identitate/CUI copie
 • Autorizatia de construire – copie
 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI
 • Contract vanzare cumparare in cazul instrainarii imobilului, contract de inchiriere, concesiune (dupa caz) operate in cartea funciara
 • Referat arhitect din care rezulta ca s-a respectat proiectul de executie, precum si stadiul fizic al constructiei
 • Referat inginer structurist si diriginte de santier din care rezulta ca s-a respectat proiectul de executie, precum si stadiul fizic al constructiei
 • Plan de situatie intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat cu cladirea edificata in baza AC, cu distantele pana la limitele de proprietate
 • Memoriu de arhitectura si planul de situatie anexa la AC (copie), piesele desenate arhitectura cu viza spre neschimbare PMO, anexe la AC (copie planse arhitectura)
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie
 • Declaratie notariala cu accept notare constructie, in situatia in care beneficiarul AC nu este proprietarul terenului
 • Taxa 100 lei

emiterea adeverintei de intravilan/extravilan

 • Formular cerere
 • Carte de identitate/CUI (copie)
 • Extras de carte funciara de data recenta - maxim 1 luna - copie
 • Plan topografic intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat (cu parcelele invecinate) sau schita topografica cu viza OCPI, sc. 1:2880, 1:10.000, 1:500 sau 1:1.000, sau plan de amplasament si delimitare a imobilului cu viza OCPI
 • Taxa 100 lei

emiterea Ordinului Prefectului pentru atribuirea in proprietate a terenului aferent locuintei, in baza art. 36 din Legea 18/1991 – republicata; INTOCMIRE REFERAT CU PROPUNERE CATRE INSTITUTIA PREFECTULUI

 • Formular cerere
 • Copie carte de identitate proprietari CF, copie certificat casatorie (daca e cazul)
 • Copie coala de carte funciara de data recenta (in format electronic si in format vechi obligatoriu) – maxim 1 luna – copie, in cazul apartamentelor atat individuala cat si colectiva cu paginile A, B si C
 • Plan topografic intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat. In cazul apartamentelor si schita de defalcare pe apartamentere.
 • Actul de dobandire a imobilului – copie: contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, sentinta civila, acte donatie etc.
 • Decizia de atribuire a terenului, in cazul in care aceasta e mentionata la pag. “C“ din coala CF
 • Proces verbal de impunere atat pentru locuinta cat si pentru teren Directia Economica – Serviciul Impuneri Persoane Fizice, din care rezulta ca figureaza impus cu constructia in cauza, anterior anului 1991
 • NOTA: TOATE ACTELE SE DEPUN IN 2 EXEMPLARE!

emiterea certificatului de atestare a edificarii constructiei (adeverinta de notare), pentru constructii realizate anterior aparitiei Legii 453/2001

 • Formular cerere
 • Carte de identitate/CUI copie
 • Autorizatia de executare de lucrari sau Autorizatia de luare in folosinta sau certificat de mostenitor sau Acte din care rezulta transmiterea dreptului de proprietate asupra constructiei in cauza de la executantul acesteia pana la actualul proprietar - copie
 • Declaratia notariala din care rezulta data la care a fost edificata/extinsa constructia si faptul ca aceasta nu face obiectul nici unui litigiu
 • Copie coala de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie
 • Plan topografic cu viza OCOT, OCAOTA sau institutia abilitata la data edificarii constructiei.
 • Referat arhitect din care rezulta ca s-a respectat proiectul de executie, precum si stadiul fizic al constructiei (in cazul constructiilor realizate cu autorizatie de construire emisa in conditiile Legii nr.50/1991)
 • Referat inginer structurist si diriginte de santier din care rezulta ca s-a respectat proiectul de executie, precum si stadiul fizic al constructiei (in cazul constructiilor realizate cu autorizatie de construire emisa in conditiile Legii nr.50/1991)
 • Plan de situatie intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat cu cladirea edificata in baza AC, cu distantele pana la limitele de proprietate
 • Certificat fiscal Directia Economica – Serviciul Impuneri Persoane Fizice/Juridice, din care rezulta ca figureaza impus cu constructia in cauza, anterior anului 2001
 • Taxa 100 lei + 10% din valoarea impozabilă
 • NOTA: IN CAZUL IN CARE CONSTRUCTIILE, EXECUTATE FARA AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE, AU FOST DECLARATE PENTRU IMPOZITARE DUPA APARITIA LEGII NR.453/2001, PENTRU ACESTEA NU SE VA EMITE CERTIFICATUL DE ATESTARE A EDIFICARII CONSTRUCTIILOR

emiterea certificatului de atestare a edificarii constructiei (adeverintei de notare a constructiei in cartea funciara) (constructii executate cu autorizatie de construire)

 • Formular cerere
 • Carte de identitate/CUI copie
 • Autorizatia de construire – copie
 • Formular de regularizare taxa la AC (copie)
 • Autorizatie de luare in folosinta (copie)
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, semnat de reprezentant PMO
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie
 • Contract de vanzare – cumparare, in cazul instrainarii imobilului
 • Declaratie notariala cu accept notare constructie, in situatia in care beneficiarul AC nu este proprietarul terenului
 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI
 • Certificat fiscal
 • Certificat energetic (copie)
 • Taxa 100 lei
 • NOTA: IN CAZUL IN CARE CERTIFICATUL SE SOLICITA O DATA CU EMITEREA AUTORIZATIEI DE LUARE IN FOLOSINTA SE COMPLETEAZA DOAR CEREREA SI SE ACHITA TAXA DE 25 LEI

obtinerea certificatului de atestare pentru schimbarea destinatiei in cartea funciara in cazul lucrarilor care nu necesita autorizatie de construire (persoane fizice/juridice)

 • Formular cerere
 • Carte de identitate/CUI copie
 • Certificatul de urbanism – copie
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie
 • Contract de vanzare – cumparare, in cazul instrainarii imobilului, contract de inchiriere, concesiune etc. - copie
 • Copii dupa plansele anexa la certificatul de urbanism
 • Copii dupa avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism
 • Certificat fiscal Directia Economica – Serviciul Impuneri Persoane Fizice/Juridice
 • Taxa 100 lei

emiterea certificatului de atestare a edificarii constructiei (adeverintei de notare a constructiei in cartea funciara) (constructii executate fara autorizatie de construire, mai vechi de 3 ani)

 • Formular cerere
 • Carte de identitate/CUI copie
 • Cartea funciara actualizata
 • Documentatia cadastrala
 • Certificat fiscal sau proces verbal de impunere cladiri (in care sa figureze cladirea/extinderea pentru care se solicita certificatul de atestare/adeverinta)
 • Avizul Arhitectului Sef Favorabil + plansele anexe - plan de situatie, relevee nivel, memoriu arhitectura, (copie), in concordanta cu documentatia cadastrala;
 • Expertiza tehnica cu privire la respectarea cerintelor fundamentale aplicabile privind calitatea in constructii: cerinta „A”-rezistenta si stabilitate si cerinta „B”-securitate la incendiu (expertizele se vor efectua doar daca Avizul Arhitectului Sef este favorabil)
 • Taxa

emiterea avizului arhitectului sef in vederea obtinerii certificatului de atestare a edificarii constructiei (adeverintei de notare a constructiei in cartea funciara) (constructii executate fara autorizatie de construire, mai vechi de 3 ani) - etapa I

 • Formular cerere
 • Cartea funciara actualizata
 • Documentatie cadastrala
 • Plan de situatie (constructii existente) cu vecinatati, relevee nivel, memoriu arhitectura, intocmite de arhitect in concordanta cu documentatia cadastrala
 • Fotografii
 • taxa

NOTA: in situatia in care se va obtine Avizul Arhitectului Sef FAVORABIL se va trece la etapa II

emiterea certificatului de atestare a edificarii constructiei (adeverintei de notare a constructiei in cartea funciara) (constructii executate fara autorizatie de construire, mai vechi de 3 ani) - etapa II

 • Formular cerere
 • Carte de identitate/CUI copie
 • Cartea funciara actualizata
 • Documentatia cadastrala
 • Certificat fiscal sau proces verbal de impunere cladiri (in care sa figureze cladirea/extinderea pentru care se solicita certificatul de atestare/adeverinta)
 • Copie dupa Avizul Arhitectului Sef Favorabil + plansele anexe - plan de situatie, relevee nivel, memoriu arhitectura, in concordanta cu documentatia cadastrala cu viza PMO (copie)
 • Expertiza tehnica cu privire la respectarea cerintelor fundamentale aplicabile privind calitatea in constructii: cerinta „A”-rezistenta si stabilitate si cerinta „B”-securitate la incendiu (conform art. 5 din Legea nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii) (expertizele se vor efectua doar daca Avizul Arhitectului Sef este favorabil)
 • Taxa

emiterea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

 • Formular cerere
 • Carte de identitate / CUI (copie)
 • Extras de carte funciara – maxim 1 an – copie si/sau copie coala CF; in cazul apartamentelor atat CF individual cat si CF colectiv
 • Plan topografic intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat sau schita topografica cu viza OCPI in concordanta cu CF, cu exceptia imobilelor apartamente situate in blocurile de locuinte, plan de amplasamet si delimitare a imobilului cu viza OCPI
 • Taxa 14 lei

emiterea certificatului de atestare (adeverintei de radiere a constructiei)

 • Formular cerere
 • Carte de identitate/CUI (copie)
 • Autorizatia de desfiintare – copie
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 3 luni - copie
 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI (copie)
 • Plan de situatie intocmit de topograf autorizat din care sa rezulte demolarea constructiei
 • Plan de situatie cu viza PMO, anexa la AD (copie)
 • Taxa 100 lei

comunicarea incheierii executiei lucrarilor (construire, extindere, schimbari de destinatii, modificari constructii, bransamente etc.) (formular F15) (persoane fizice/juridice)

 • Formular cerere (formularul F15)
 • Carte de identitate/CUI copie
 • Autorizatia de construire – copie
 • Referat proiectant din care rezulta ca s-a respectat proiectul de executie, precum si stadiul fizic al constructiei; referatul va contine obligatoriu si suprafetele construite (cu terase acoperite, balcoane, logii etc.), utile si locuibile, pe fiecare nivel
 • Declaratia tip privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire (Anexa 10 Model 2016 ITL 064)
 • Copii xerox din proiectul autorizat: memoriu de arhitectura + plan situatie, piese desenate arhitectura cu viza spre neschimbare PMO, anexe la AC (exceptand autorizatiile emise pentru bransamente, racorduri, utilitati)
 • Copie dupa autorizatia de construire si actul de regularizare, in cazul autorizatiilor pentru continuare lucrari sau proiect modificator
 • Copie dupa procesul verbal de constatare a contraventiilor, in cazul lucrarilor de intrare in legalitate
 • Contract vanzare cumparare in cazul instrainarii imobilului, contract de inchiriere, concesiune (dupa caz, operate in cartea funciara)
 • Balanta analitica de verificare din luna in care s-a semnat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor (in cazul persoanelor juridice)
 • Declaratia tip privind dotarea cu instalatii a imobilului (dupa caz)

emiterea formularului de regularizare a taxei la AC - BRANSAMENTE (persoane fizice/juridice)

 • Formular cerere
 • Extras de carte funciara de data recenta – max 1 luna - copie
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, semnat de reprezentant PMO (copie)
 • Dovada achitarii taxelor catre ISC – Formularul F16 semnat de ISC (copie)
 • Taxa de regularizare (daca este cazul, stabilita in urma inregistrarii formularului F15 – comunicarea privind incheierea executiei lucrarilor)

emiterea formularului de regularizare a taxei la AC si a autorizatiei de luare in folosinta (persoane fizice)

 • Formular cerere
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna - copie
 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI, cu exceptia lucrarilor executate la apartamentele din blocurile de locuinte
 • Plan de situatie intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat cu cladirea edificata in baza AC, cu distantele pana la limitele de proprietate
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, semnat de reprezentantul PMO sau proces verbal privind stadiul fizic – (in cazul lucarilor care au alta destinatie decat acea de locuinta)
 • Certificat energetic copie (daca este cazul)
 • Dovada achitarii taxelor catre ISC (Formularul F16 vizat de ISC)
 • Taxa de regularizare (daca este cazul, stabilita in urma inregistrarii formularului F15 – comunicarea privind incheierea executiei lucrarilor)

emiterea formularului de regularizare a taxei la AC si a autorizatiei de luare in folosinta (daca este cazul) (persoane juridice)

 • Formular cerere
 • Extras de carte funciara de data recenta – maxim 1 luna – copie
 • Plan topo/cadastral cu viza OCPI, cu exceptia lucrarilor executate la apartamentele din blocurile de locuinte (copie)
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, semnat de reprezentantul PMO (sau proces verbal privind stadiul fizic)
 • Plan de situatie intocmit, semnat si stampilat de topograf autorizat cu cladirea edificata in baza AC, cu distantele pana la limitele de proprietate
 • Certificat energertic copie (daca este cazul)
 • Dovada achitarii taxelor catre ISC (Formularul F16 vizat de ISC)
 • Taxa de regularizare (stabilita in urma inregistrarii formularului F15 – comunicarea privind incheierea executiei lucrarilor)

obtinerea adresei schimbare denumire strada

 • Cerere de mana
 • Carte de identitate / CUI


Acest site foloseşte cookies. Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

© Birou GIS - Primăria Oradea