Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ - Parcelare teren in vederea construirii de locuinte cu regim mic de inaltime, str. Ogorului, nr.7G, nr.cad.193577, Oradea

Vineri , 15 Iulie 2022, 9:32

Exportă PDF - A N U N T  privind elaborare PUZ - Parcelare teren in vederea construirii de locuinte cu regim mic de inaltime, str. Ogorului, nr.7G, nr.cad.193577, Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind elaborare PUZ - Parcelare teren in vederea construirii de locuinte cu regim mic de inaltime, str. Ogorului, nr.7G, nr.cad.193577, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind elaborare PUZ - Parcelare teren in vederea construirii de locuinte cu regim mic de inaltime, str. Ogorului, nr.7G, nr.cad.193577, Oradea

 

A N U N T

privind elaborare PUZ - Parcelare teren in vederea construirii de locuinte cu regim mic de inaltime, str. Ogorului, nr.7G, nr.cad.193577, Oradea

 

     Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal in vederea construirii de locuinte cu regim mic de inaltime, str. Ogorului, nr.7G, nr.cad.193577, Oradea.

    Zona de studiu a PUZ-ului: Zona delimitata de:  intreg UTR ULiu corelat cu documentatiile de urbanism aprobate in zona, PUZ aprobat cu HCL nr.893/2020; - Suprafata de teren studiata prin PUZ este de 95.940,0mp; Suprafata  terenului  reglementat prin PUZ etapa I S= 8.799,0mp;

     Planul urbanistic este elaborat de catre arh.RUR Adela Marginean, la initiativa beneficiarului Marinau George.

- Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior (PUG asprobat cu HCL nr.501/2016,):

  - UTR ULiu;

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: locuire, iar in conditiile specificate in RLU aferent PUG se admit servicii cu acces public, servicii profesionale sau manufacturiere ;

    - Regim inaltime:  S+P+1+M/R, D+P+E/R, cu H max.coama = 12m;

    - POT max = 35,0%, respectiv POT maxim = 60% pentru locuinţe covor; - CUT max = 0,9;

    - retragerea minimă faţă de aliniament = 3m - 6m;

    - retrageri minime faţă de limitele laterale = 3,0m;

    - retrageri minime faţă de limitele posterioare = 6,0m;

   Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

    - UTR Liu, dotări de cartier (Is, Va);

    - Functiuni admise: zona de locuinte si servicii/dotari publice sau private;

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: locuire (se admit servicii cu acces public, servicii profesionale sau manufacturiere, in conditiile specificate in RLU aferent PUG) si dotari de cartier;

    - Regim inaltime: - S+P+1+M/R, D+P+E/R, cu Hmax.=12m (in subzonele de locuire);

    - POT max = 35,0%;  CUT max = 0,9 (in subzonele de locuire);

    - Regim inaltime: S(D)+P+2E+R/M, cu Hmax. = 18m (in subzona Is);

    - POTmax.= 60%, CUTmax.= 2,8 - pt. parcele comune (in subzona Is);

    - POTmax.= 75%, CUTmax.= 3,3 - pt. parcele de colt (in subzona Is);

    - retragerea faţă de aliniament: 3,0m - 6,0m pentru UTR Liu; minim 6,0m pentru UTR Is;

    - retrageri minime faţă de limitele laterale: in total 6,0m minim 2,0m pe o latura, pentru UTR Liu, minim 4,5m pentru UTR Is;

    - retrageri minime faţă de limitele posterioare: 1/2 din înălțimea clădirii dar nu mai puțin 6,0m;

    - circulaţii şi accese: accesul in zona se realizează din str. Ogorului pe drumul public identificat cu nr.cad.171858;

    - echipare tehnico-edilitară: zona nu este deservită de rețele edilitare, acestea urmând a se extinde prin grija si pe cheltuiala investitorilor.

- Prin documentația de urbanism se propun următoarele:

  a) etapizarea procesului de urbanizare în 3 etape: prima etapa se va reglementa prin prezenta documentație, iar celelalte 2 etape vor fi studiate prin alte documentatii de urbanism de tip PUZ;

  - parcelarea terenului care a generat PUZ-ul, rezultând 11 loturi destinate construirii de locuinte si un lot destinat unor activitati de tip Is;

  - stabilirea zonei verzi de folosinta comuna;

  - dezvoltarea retelei stradale pe întreaga zonă supusa urbanizarii;

b)Reglementari pentru Etapa 1 din masterplan

A) Reglementari pentru  pentru zona Liu: locuințe individuale (unifamiliale sau bifamiliale) cu regim mic de înălțime

- Front la strada: min. 12,00m; Suprafata minima lot: 350,0mp;

- Regim de înălțime: S+P+1+M/R, D+P+E/R, cu Hmax.=12m si Hmax.cornisa= 8,0m;

- POT max. =35% - pentru locuințe; POT max.= 25% - pentru instituții de educație/învățământ;

- CUT max.= 0.9 - pentru locuințe; CUT max.= 0,5 - pentru instituții de educație/învățământ;

- Front la strada: min. 12,0m;

- Retragere aliniament: min.3,0m - corp principal, 6,0m - garaje (astfel încât să permită parcarea unei mașini);

- Retrageri laterale: minim 2,00 pe o latura, minim 4,00 m pe cealalta latura (in total 6,0m); corpuri secundare (anexe pana in 25,0mp), conf. Cod civil;

- Retragere spate: min.6,0m;

- Spatii verzi: minim 40% din suprafața terenului;

- Locuri de parcare: 1 loc de parcare - pentru clădiri cu A.U. mai mica de 150,0mp, 2 locuri de parcare - pentru clădiri cu A.U. mai mare de 150,0mp;

B) Regulament propus pentru zona Is: instituții si servicii  cu acces public:

  - Utilizări admise in Is: Servicii administrative, financiar-bancare, terțiare, de cultura, de învățământ si cercetare, sănătate si asistenta sociala, turism;

  - Retragere aliniament: minim 6,0m de la aliniamentul drumului de acces;

  - Retrageri laterale: min. 4,50m la corp principal dar nu mai puțin de 1/2 din H. maxim a clădirii la atic sau cornișa superioara;

  - Retragere posterioara: minim 6,0m, dar nu mai puțin de 1/2 din H maxim a clădirii;

  - Regim de înălțime: S(D)+P+2E+R/M, cu Hmax.= 18m; 

  - Spatii verzi: minim 20% din suprafața terenului;

  - POT max.= 60%, CUT max.= 2,8 - pt. parcele comune;

  - POT max.= 75%, CUT max.= 3,3 - pt. parcele de colt;

  - Locuri de parcare: conf. Anexei 2 la PUG Oradea;

Zone verzi cu acces public nelimitat

- De-a lungul drumului principal de acces (situate la nordul terenului studiat) si a drumului secundar (propus a se constitui la sudul terenului studiat) se propun zone verzi de aliniament cu acces public nelimitat (cu latimea de 6,0m), care vor ramane in proprietate privata (neingradite) si vor fi amenajate de catre investitori; In vederea amenajarii zonelor verzi cu acces public nelimitat, imrejmuirile pe aceste zone se vor realiza retrase la min 6,0m de la aliniamentul drumurilor;

Dezvoltarea retelei stradale pe zona studiata:

- Conform propunerii prezentate in plansa U.03 se propune:

  - prelungirea si largirea la profil transversal de 16,0m a drumului public identificat cu nr.cad.171858 situat la nordul zonei studiate, care va deservi atat zona de locuinte din UTR Uliu, cat si zona de activitati economice tertiare UEt din nordul zonei studiate;

  - prelungirea drumului public propus prin PUZ in partea de sud (profil transversal de 12,0m);

  - constituirea unei relele de drumuri secundare cu profil transversal de 12,0m, de 11,0m, respectiv de 9,0m care va deservi întreaga zonă studiată, conform propunerii prezentate în planşa U.03;

Asigurarea utilitatilor:

- Alimentarea cu energie electrica,  apa si canalizare  se va realiza prin extindere si bransare la retelele existente in zona, prin grija si pe cheltuiala beneficiarilor, conform propunerii din plansa U/3;      

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 15.07.2022-08.08.2022 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

            Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de  e-mail:  alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Directia Arhitect Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publicul, la sediul Primariei Oradea.

            Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Alina Cadar,  consilier in cadrul Directiei Arhitect Sef-Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   alina.cadar@oradea.ro.

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 09.08.2022-24.08.2022 pe paginile de internet: www.oradea.ro.      

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ - Parcelare teren in vederea construirii de locuinte cu regim mic de inaltime, str. Ogorului, nr.7G, nr.cad.193577, Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator