Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 26 februarie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Vineri , 2 Martie 2018, 0:00

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi  26 februarie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi  26 februarie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi  26 februarie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  26 februarie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-l Chiană Laurențiu Alin,

d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-na. Kecse Gabriella, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l Ionescu Romeo, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu,  d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l Tau Ioan.

 

                Lipsesc motivat următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Mohan Aurel, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius,

 

Invitaţi: d-l Florea Eduard - director Direcția Economică, d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D.P.P., d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

                d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 26 februarie 2018  a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri aleși în funcție, sunt prezenți acum 22. Lipsesc motivat următorii consilieri : Avram Nicolae, Buhaș Camelia, Mohan Aurel, Sabău Liviu și  Zdrâncă Ionel.  În condiţiile acestea şedinţa noastră este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi.

Dau cuvântul președintelui de ședință, poftiți domnule președinte.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primar la municipiului Oradea

 

Stimati colegi, aș vrea să vă spun câteva lucruri înainte de ordinea de zi. In aceste două luni de zile care vor urma martie și aprilie, vom avea cel putin 2 sedinte de consiliu în fiecare lună, pentru că este o perioadă in care, dacă nu aprobăm indicatorii tehnico economici la proiectele cu finanțare europeană nu mai câștigăm aceste finanțări. Pe cale de consecință rugămintea mea este să  înțelegeti pe de o parte acest lucru, pe de altă parte inclusiv intârzierea unor proiecte care vă sunt prezentate sunt doar indicatori tehnico economici deci, nu există nici un fel de problemă la aceste proiecte. Noi imediat după aprobarea lor urmând să demarăm procedurile de proiectare și de executie, dar asta ne permite să câștigăm o săptămână, două, trei în așa fel încât să putem să semnăm contractele de executie cât mai repede. Data de semnare a contractelor de executie fiind o condiție de eligibilitate. Si atunci vă rog să înțelegeți că nu e o problemă de rea intenție a executivului, dar cum vin aceste materiale cum vom convoca ședințele, le votăm și mergem mai departe. Mulțumesc pentru înțelegere.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Supun la vot borderoul care a fost dezbătut la ședințele pe comisii.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cap. I. ASCO

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre privind susținerea organizării "Zilei Mondiale a Sindromului Down".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre privind acordarea de subvenţii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cap. II Direcția Tehnică

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc turn, strada Parcul Traian nr. 31", municipiul Oradea, judeţul Bihor.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cap. III. DIRECȚIA JURIDICĂ

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării instituției muzeale cu personalitate juridică "Muzeul orașului Oradea Complex Cultural", cu sediul în Municipiul Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41, județul Bihor.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 pentru

Împotrivă?

Abțineri? 2 voturi

 

Cap.IV. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin în sumă de 1.258.500 lei pentru finanțarea de construcție sală pentru Liceul Teologic Baptist "Emanuel" derulate de Biserica Creștină Baptistă Emanuel Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al mun. Oradea. 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă?

Abțineri?2 voturi

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea SA având obiect concesionarea unur bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 pentru

Împotrivă?

Abțineri? 2 voturi

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea continuității actului de administrare la societatea Termoficare Oradea SA până la finalizarea procedruii de selecție a administratorilor declanșată prin H.C.L. nr. 983/2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 2 voturi

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru" în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinară şi ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor care vor avea loc în data de 26 februarie 2018 (prima convocare) şi în data de 27 februarie 2018 (a doua convocare) 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 2 impotrivă

Abțineri? 4 voturi

 

  Pct. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 26 februarie 2018 și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea  în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru" în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 6 voturi

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 6 voturi

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru "Extindere corp B - Unitatea de primiri urgență al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Municipiului Oradea, reprezentând cofinanțare, la realizarea obiectivului de investiții "Extindere corp B - Unitatea de primiri urgență al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cap. V DPI

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea de la societatea Transgex SA a unor imobile situate în municipiul Oradea, pe strada Barcăului, necesare implementării proiectului CORIDORUL VERDE IOȘIA.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

 

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 2 voturi

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin A.N.L. următorului solicitant din Lista finală aprobată prin H.C.L. 225/30.03.2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

                Pct. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării plății chiriei, pentru spațiul cu destinația de alimentație publică, situat în municipiul Oradea, Piața Unirii nr. 5, deținut de către societatea Smart Fusion S.R.L.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin  licitație publică, a unui imobil, proprietatea privată a mun. Oradea, reprezentând o locuință la bloc cu 3 camere.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnic-economici, faza Proiect Tehnic în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea si echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Mihai Viteazul din Oradea

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea si echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții in cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire clădire ambulatoriu pe strada Brașovului nr. cadastral 197852 Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 2 voturi

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersului de transmitere a unei părți din imobilul 45-32, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului de Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean "General de brigadă Anton Berlescu" Bihor, în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, în vederea realizării unei investiții de uz și interes public local.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 2 voturi

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Edificare grădiniță și creșă în Parcul Industrial nr. 1, Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 29. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade exterioare și schimbare acoperiș la imobilul Sp+P+2E str. Duiliu Zamfirescu nr. 10 Oradea  

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire hală de depozitare, ateliere și birouri în Oradea, str Atelierelor, CF 156170, incinta SC OTL SA

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 2 voturi

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construirea grădiniței noi nr. 51, cu echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară și preșcolară în municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Grădinița nr. 28 și Creșa nr 4 din Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Creșa și Grădinița nr. 53 în municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza SF+DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere Creșa și Grădinița nr. 54 în municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

VI. D.M.P.F.I.

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: "Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte R119, AN121, AN120, PB117, AN4 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare:  "Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB135, PB136, PB137, PC139, PB140, PB141, PB142 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul proiectului: „Reabilitare termică blocuri de locuințe PC129, PB130, PB132, PB133, PB134".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Amenajare și pavare strada Aurel Lazăr, Oradea în vederea transformării acesteia în zonă pietonală"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei:Cresterea mobilitatii pietonale si ciclistice pe malul stang al Crisului Repede in municipiul Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa a III-a"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 2 voturi

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: Reabilitare termică bloc de locuințe Turn, str. Parcul Traian nr. 31 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției: "Reabilitare Ansamblu Cultural Vulturul Negru - Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dau cuvântul domnului Mălan

 

d-l Mălan Mircea - viceprimar al municipiului Oradea

 

Stimați colegi, pentru că devizul general estimative a ajuns la Primărie de foarte putin timp acest material nu a fost supus dezbaterii dvs. în comisii. A fost dezbătut? Atunci inseamnă că informațiile le aveți, îmi cer scuze, am crezut că se cere să vă furnizăm câteva informații înainte de a vota. Eu nu am fost la ședință, dacă a fost discutat e în  regulă

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

 Dacă mai sunt discuții?Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cap. VII Arhitect șef

 

                Pct. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - de Urbanizare (Masterplan) pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor industrialezona str.Calea Borsului - str.Ion Mihalache; PUZ pentru subzona 1 din masterplan, zona str.Ion Mihalache, nr.cad.200368, 200369, 164146,163779  - Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

La „Diverse". D-l primar

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Pentru luna martie, cel mai probabil ședințele vor fi astfel organizate: prima ședință 12, 13 martie, într-una din aceste zile, iar cea de-a doua ședință la finalul lunii martie 29, 30. O să vă anunțăm din timp cu privire la datele exacte. Mulțumesc.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

Dacă la „Diverse" mai sunt și alte discuții? Dacă nu vă doresc o după-masă plăcută.

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                            SECRETAR,

   Filimon Teofil Laviniu                                                                              Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Întocmit,

                                                                                                                                                          Silaghi Teodora

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 26 februarie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator