Trimite unui prieten

PROCES VERBAL încheiat azi 28 septembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Marti , 3 Octombrie 2017, 13:57

Exportă PDF - PROCES VERBAL încheiat azi 28 septembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL încheiat azi 28 septembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL încheiat azi 28 septembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  28 septembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, Chiană Laurențiu Alin,  d-l Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina Lavinia Silvia, d-l Ionescu Romeo,  d-na. Kecse Gabriella,  d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor Ferenc, d-l  Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Morar Grigore, d-l Mălan Mircea,  d-l Mohan Aurel-George,  d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-na Peto Dalma Csilla,  d-l Revnic Arian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai.

Lipsesc motivați următorii domni consilieri: d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Borbei Eugenia - director executiv Direcția Juridică, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Pop Viorel - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 28 septembrie 2017 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 24,  lipsesc motivaţi d-l consilier Zdrâncă , d-Marinău și d-l Sabău întârzie, a fost la ședințele pe comisie, trebuie să apară. Va consemna d-l președinte când apare d-l Sabău. În condiţiile acestea şedinţa noastră este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi.

Înainte de a intra in ordinea de zi, vă rog să-mi dați voie să supun atenției dvs. procesele verbale anterioare, și aș propune să le votăm în bloc.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 Procesul verbal al ședinței din data de 31 august 2017 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 12 septembrie 2017, procese verbale care au fost supuse publicității prin afișare la Compartimentul de specialitate al Consiliului Local.

In aceste conditii sedinta  noastră este legal constituită și se pot adopta hotărâri în condițiile legii.

Am să supun la vot procesele verbale.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Dau cuvântul președintelui de ședință. Poftiți domnule președinte.

 

d-l Revnic Adrian - președinte de ședință

 

Bună ziua. Inainte de a incepe, vreau să spun că materialul nr. 16 și materialul nr. 59 se retrag de pe borderou și apare materialul nr. 80 care nu a fost trecut in borderou, celelalte materiale au fost prezentate în ședințele de ieri și astăzi in cadrul sedintelor comisiilor de specialitate.

Propun spre aprobare materialele cuprinse in borderou inclusiv materialul nr. 80, propuse spre analiză și aprobarea Consiliului Local în ședința ordinară din 28 septembrie 2017.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

            Pct. 1. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei special pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Oradea.

 

            Discuții dacă sunt? Dacă  nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 de voturi

Împotrivă?

Abțineri? 4 voturi

 

I.                    A.S.C.O.

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei Administrației Sociale Comunitare Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi, a statului de funcții al ASCO și a numărului de posturi ale instituției.

 

Discuții dacă sunt? Dacă  nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin HCL nr. 497/2012 - modificat și completat prin HCL nr. 330/2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă  nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

            Pct. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Universitatea Oradea și Administrația Socială Comunitară Oradea în vederea asigurării asistenței medicale preventive și curative a studenților din cadul Universității din Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă  nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

II.                  DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării procedurii legale pentru achiziția publică a serviciilor pentru întreținerea și amenajarea parcului Salca I și a zonei adiacente parcului - taluz mal pârâul Peța din municipiul Oradea, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 3 ani.

 

Discuții dacă sunt? Dacă  nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 de voturi

Împotrivă?

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Janus Pannonius, Sebeșului și Feleacului din municipiul Oradea

Discuții dacă sunt? Dacă  nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "Extindere rețea alimentare cu apă și rețea canalizare menajeră pe strada Livezilor, municipiul Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă  nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie,"Extinde reretea de apa si bransamente pe strada Traian Goga, municipiul Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă  nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Vă rog să consemnați că a sosit și d-l Sabău.

 

Pct. 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Construire drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal varianta V1 recomandată de proiectant

 

Discuții dacă sunt? Dacă  nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

III.                D.P.I.

 

Pct. 7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea evacuării pe cale administrativă a d-nei Otvos Ramona-Melinda și a membrilor înscriși în Contractul de comodat nr. 835/A/23.10.2015 din Centrul de Cazare Temporară nr. 2, str. Atelierelor nr. 13, ap.21

 

Discuții dacă sunt?  D-na. Kirei poftiti

 

d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

La sedinta pe comisii nu am primit răspuns ce se întâmplă cu minorii, care vor fi puși în stradă.

 

Revnic Adrian - președinte de ședință

 

Poftiți d-l Popa Dan

 

d-l Pop Dan Lucian - director executiv  Direcția Patrimoniu Imobiliar

 

Bună ziua, în cadrul comisiei s-a stabilit  ca familia respectivă să fie evacuată în același timp am înteles de la colegii mei că s-a făcut o adresă către DGACSP pentru a se stabili situatia minorei după această evacuare.

 

d-na Kirei Melinda - consilier local

 

In aceste condiții se poate amâna acest proiect până va veni răspunsul.

 

d-l Revnic Adrian - președinte de ședință

 

Eu aș propune votarea materialului, dacă trece atunci veți avea si răspunsul...

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

Pct. 8. Proiect de hotărâreprivind repartizarea unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 9. Proiect de hotărârepentru repartizarea a 10 locuinţe din fondul locativ administrat de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar persoanelor înscrise pe Lista de priorităţi,aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 26 din 26.01.2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii unor spații cu altă destinație, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Pct. 11. Proiect de hotărâreprivind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în municipiul Oradea str. Republicii nr.12, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 12. Proiect de hotărârepentru aprobarea unor măsuri administrative cu privire la spațiile în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană "Gheorghe Șincai" Bihor

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 13. Proiect de hotărâreprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 656/25.07.2017 pentru aprobarea dării în administrarea Consiliului Județean Bihor pentru o perioadă de 2 ani a unor spații cu altă destinație în vederea desfășurării în bune condiții a activității Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Cristal" Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 14. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 201150/01.11.2002, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Oradea, str. Louis Pasteur, nr.1, deținut de către DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 15. Proiect de hotărâreprivind aprobarea suspendării plății chiriei pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în Oradea, Str. V. Alecsandri nr.21, deținut decătre S.C. ARTUS EXIM S.R.L

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 17. Proiect de hotărâreprivindactualizareachiriilorlunarepentrulocuințeleproprietateprivată a StatuluiRomânconstruite de AgențiaNaționalăpentrulocuințe

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului cu nr. cad. 177573 și deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte funciară privind nr. cadastrale 199477 și 199478 Oradea, reprezentând drumuri publice, situate în Municipiul Oradea, zona str. Hack Halasi Gyula

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea deschiderii a 5 (cinci) noi coli de Carte funciară privind nr. Cadastrale 199194, 199195, 199199, 199200 și 199201 - Oradea, reprezentând teren intravilan dezmembrat din nr. Cadastrale 166927 și 166924 proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea reglementării vecinătății cu drumul de centură al Municipiului Oradea la intersecția cu str. Matei Corvin

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 9853 mp, reprezentând teren cu construcții - Parcul Magnoliei, proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Transilvaniei

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 178875, ouveni în municipiul Oradea, str. Virgil Maxim nr. 13 (în Cartierul Tineretului) în favoarea domnului Bulzan Viorel Costel

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 168556, ouveni în municipiul Oradea, str. Victor Papilian nr. 23 (în Cartierul Tineretului) în favoarea domnului Costa Florin Mircea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren, cu suprafața de 45 mp, situate în municipiul Oradea, str. Rafael Sanzio nr. 1, respective concesionarea direct a acestei suprafețe în favoarea d-nei Bodea Miorița Adriana

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării prețului de pornire a licitației pentru vânzarea a 3 (trei) parcele de teren, cu suprafața totală de 593 mp, identificate prin nr. cadastrale 189895, 189897, 189899 situtate în municipiul Oradea, str. Jurcsak Tibor.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 184653 situat în municipiul Oradea, str. Virgil Maxim nr. 14  (în Cartierul Tineretului) în favoarea domnului Pătulea Ciprian Nicolae

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării a 357 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194126, situat în mun. Oradea, str. Veteranilor nr. 97, în favoarea d-nei Drimbe Rodica

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 295 mp, reprezetând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168611 şi înscris în CF 168611, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Sarkadi Levente

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 242 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Moviliței nr. 19, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării acestei suprafețe de teren în favoarea lui Crăciun Maria și Kovacsinszki Vasile

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 29. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 220 mp, reprezentând teren cu construcţie - casă, situat în mun. Oradea, str.Caporal Constantin Mușat nr. 8F,  respectiv aprobarea  vânzării directe a acestei suprafețe,  în favoarea doamnei Condor Terezia Maria

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 170692 - Oradea, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul - teren în suprafaţă de 349 mp - identificat cu nr. cadastral 198963  - Oradea, situat în Municipiul Oradea, str. Str. Măgurei nr. 7

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața de 3433 mp, 3462 mp, reprezentând terenuri proprietate publică a Municipiului Oradea, situate în mun. Oradea, str. Barcăului

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Chiș Ilie - Florin şi soția sa, d-na. Chiș Viorica, referitoare la terenul, în suprafaţă de 83 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în  CF 194721 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Merilor, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Chirilă Alexandru şi soția sa, d-na. Chirilă Mariana-Ileana, referitoare la terenul, în suprafaţă de 13 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în  CF 198337 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Făcliei, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Buzle Vlad-Paul, referitoare la terenul, în suprafaţă de 46 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în  CF 197875- Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Mugurilor, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

Pct. 37. Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Moldovan Dan  şi soția sa, d-na. Moldovan Oana-Alexandrina, referitoare la terenul, în suprafaţă de 56 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în  CF 199146 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Franz Joseph Haydn nr.8/A, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Madarasi Sandor şi soția sa, d-na. Madarasi Csilla, referitoare la terenul, în suprafaţă de 14 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în  CF 199020 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 193754 - Oradea, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul-teren în suprafaţă de 410 mp - identificat cu nr. cadastral 196129  - Oradea, situat în Municipiul Oradea, str. Constantin Nottara nr. 24

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii termenului limită de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare între Municipiul Oradea și dl. Ghilea Gabriel - Traian,  stabilit prin HCL nr. 440 din 25.05.2017, privind terenul situat pe str. Titus Popovici

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 45. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii termenului limită de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare între Municipiul Oradea și dl. Ghilea Ovidiu - Sorin,  ouvenir prin HCL nr. 441 din 25.05.2017, privind terenul ouveni pe str. Titus Popovici .

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 46. Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Balázs Norbert şi soția sa,d-na. Balázs Brigitta - Katalin, referitoare la terenul, în suprafaţă de 71 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în  CF 194930 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Colinelor nr.154, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

Pct. 47. Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Bodea Anca-Maria referitoare la terenul, în suprafaţă de 32 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199260,  situat în mun. Oradea, în zona străzii Calistrat Hogaș, cu destinaţia "drum public"  

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

Pct. 48.   Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Leț Florin - Emanuel şi soția sa, d-na. Leț - Cornuțiu Oana, referitoare la terenul, în suprafaţă de 113 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în  CF 199034 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Eugen Potoran nr.5, cu destinaţia "drum public"   

 

 Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

Pct.53. Proiect de hotărâre privind aprobarea  unor măsuri cu caracter administrativ pentru comercializarea obiectelor de tip suvenir în Cetatea Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr. 39-41  

 

 Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea  executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor din imobilul situate în Oradea, str. Republicii nr. 31, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității architectural-ambientale a clădirilor

 

  Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea  executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor din imobilul situate în Oradea, Piața Regele Ferdinand nr. 3, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității architectural-ambientale a clădirilor

 

 Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea  executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor din imobilul situate în Oradea, str. Iosif Vulcan nr. 4-6, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității architectural-ambientale a clădirilor

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 66.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând suprafața de 1136 mp teren și construcții - Grădinița nr. 49, situate în mun. Oradea, str. General Traian Moșoiu nr. 20

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 76. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 434/25.05.2017 și darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul situat în municipiul Oradea, str. Făgărașului nr. 13, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Județean de Poliție Bihor, în domeniul public al Municipiul Oradea, în vederea realizării unor investiții de interes local.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abțineri?

 

Pct. 77. Proiect de hotărâre pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiții de interes local.

 

  Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abțineri?

 

Pct. 79.   Proiect de hotărâre privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a suprafeței de 30.067 mp, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în administrarea Municipiului Oradea, reprezentând teren situat în Oradea, str. Ogorului, poz. Km. 6+707,39 si 7+750,26 în vederea realizării investiției de utilitate publică "Pasaj denivelat între Drumul de Centură al Muinicipiului Oradea și str. Universității".

 

 Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialului.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

IV.                DIRECTIA ECONOMICA

 

Pct. 32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Distrigaz Vest SA Oradea.

 

  Discuții dacă sunt?  Poftiti d-na Kirei

 

d-na Kirei Melinda - consilier local

 

Aș dori să menționez faptul că, grupul UDMR nu va vota acest material, nu pentru că nu este legal, fiindcă este legal,  dar avem o  nelămurire la care nu am primit răspuns nici la ședințele pe comisii mai precis motivul pentru care este diminuat acest  capital social. Legea nr. 31 din  1990 actualizată, Raportul de specialitate nu contine motivatia diminuarii capitalului social. Art. 208 alin (2) din Legea 31/1990 scrie ca trebuie sa arate motivele pentru care se face reducerea capitatului social. Faptul ca Luxten sau dl. Radulescu are nevoie de bani nu este o motivare pertinenta. Nu avem nimic de castigat daca reducem capitalul social."

 

d-l Redvnic Adrian - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimați colegi, am întrebat si eu inainte de sedință și pot să vă spun ce m-a informat managerul local. Pe de o parte, acum 5 ani de zile când când grupul si-a schimbat achizitionarea unui capital social de 10 milioane de lei, in ultimii 5 ani, noii acționari au majorat capitalul cu 47 milioane de lei s-a decis o reducere de capital acum de 10 milioane din ratiuni care tin echilibrele financiare ale grupului din care fac parte. Acesta este răspunsul care mi s-a dat. Având in vedere ce s-a întâmplat in acesti ani,  practic firma s-a capitalizat și nu cred că putem să blocăm niste acționari să facă niște acțiuni in interiorul firmei, anul acesta firma a realizat investiții de 13 milioane de lei.

 

Revnic Adrian - președinte de ședință

 

Supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abțineri? 5 voturi

   

Pct. 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de administrare a patrimoniului ce se va semna între Municipiul Oradea și unitățile de învățământ preuniversitare de stat din Municipiul Oradea

Discuții? D-na Kirei

 

d-na Kirei Melinda - consilier local

 

Grupul UDMR propune modificarea contractului cadru în sensul că avizul privind securitatea la incendiu să fie obținut de către proprietar, adică municipiul Oradea.

Consideram oportuna introducerea obtinerii avizului privind securitatea la incendiu la Obligatiile Proprietarului, avand in vedere ca alin (2) al art. 30 din Legea nr. 307/2006 prevede ca obligatia solicitarii si obtinerii avizelor revine persoanei juridice care finanteaza si realizeaza investitii la constructiile existente, finantatorul in acest caz fiind Proprietarul adica Municipiul Ordea si luand in considerare faptul ca potrivit lit. f) al art. 4 proprietarul are obligatia sa asigure intretinerea imobilelor prin activitati de reparatii curente si reparatii capitale si potrivit lit. n) al art 5 in cazul efectuarii de orice lucrari de modernizare si consolidare derulate de unitatile de invatamant, acestea se pot efecua numai cu acordul prealabil proprietarului.

Propunem ca la pct. g) al art. 4 Obligatiile Proprietaruluisa fie formulat in felul urmator: raspundem solidar cu administratorul..."

 

d-l Revnic Adrian - președinte de sedinta

 

D-l primar.

 

            d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

            Stimați colegi, sigur observațiile colegei noastre mi se par corecte într-o anumită măsură. În condițiile in care o unitate scolară nu are obținut avizul ISU datorită faptului că anumite investiții care țin de proprietar nu sunt realizate, este logic să realizăm aceste investiții, municipiul Oradea, pentru că depășesc puterea de rezolvare a directorilor. Trebuie făcute anumite documentații, sunt chestiuni de întreținere, absolut normale, de reautorizări  pentru care responsabilitatea este a managerului școlii mi se pare normal să luăm această măsură. Vă spun foarte deschis dacă vor fi școli care nu vor avea autorzație, vă dați seama că suntem responsabili in solidar cu ei, dar este nevoie ca managerul să aibă o răspundere directă în obținerea acestor documentații, în urmărirea lor, pentru că altfel dacă ii scoatem de la orice fel de răspundere chiar nu vor face nimic. Și așa, orice s-ar spune trebuie să recunoaștem că nu a fost o preocupare principală a managerului școlii, nu numai din Oradea, din întregul sistem de învățământ, ori administrarea unității. Având in vedere că ei depind de inspectorat greutatea activității lor tinea de inspectorat. Dar acum le-am dat administrare, le-am dat bugete și de aceste chestiuni minore trebuie să fie responsabili. La fel și în cea de-a doua observație a dvs. este valabilă această chestiune, dacă noi răspundem de tot ce este acolo, ei nu mai fac nimic. Prin urmare, rugămintea mea este să votați materialul așa cum  este propus, iar in cazul in care veți sesiza, dvs. sau alți colegi, că există astfel de situații vă rugăm să comunicați Direcției Patrimoniu sau in plen  astfel incât să alocăm acele investiții, dar avem un plan de investiții care să ridice in general standardul de calitate din punct de vedere al spațiilor de învățământ in municipiul Oradea, inclusiv aceaste chestiuni, și suntem oricum obligați de lege să ne ocupăm de aceste chestiuni. Dacă îi derogăm de orice fel de responsabilitate nu vor face practic absolut  nimic. Aceasta este rațiunea pentru care am introdus și răspunderea lor. Vă mulțumesc.

 

Revnic Adrian - președinte de ședință

 

            Vă rog d-na Kecse

 

            d-na Kecse Gabriella  - consilier local

 

            Vă mulțumesc domnule președinte. Majoritatea școlilor orădene nici acum nu au aviz ISU. Deci, directorul dacă preia o institutie în administrare și cu toate cele amintite de d-l primar mainainte atunci bine ar fi să preia cu aviz, și să facă toate demersurile ca să mențină acest aviz și să aibă în continuare  aviz, dar să preia ceva ce trebuia să facă primăria și nu a făcut ani de zile nu mi se pare normal.

 

            d-l Ilie Bolojan -  primar al municipiului Oradea

 

            Mai am o singură intervenție, deci repet incă o dată, acolo unde un aviz nu este tinut pentru că este nevoie de o investie care este in sarcina primăriei vom face această chestiune. Acolo unde avizul nu este obținut sau se pierde pentru că nu au făcut ceea ce trebuia managerul în limitele bugetului pe care îl are la dispozitie, în limitele unor documentații care trebuie întocmite in anume fel, deși are o intreagă structură de personal la dispozitie, administrator de școală, s.a.m.d.  atunci cred că trebuie să fie și el implicat in această chestiune. Dacă veți sesiza undeva vă rog să ne spuneți această chestiune și sunt de acord să modificăm hotărârea și să intervenim pentru că  nu este o chestiune de a pasa o răspundere de la municipiu la niște directori, ci de a de a-i implica mai mult in această problemă de administrare pe care am neglijat-o mai mult de 25 de ani.

 

Revnic Adrian - președinte de ședință

 

            Cine este pentru? 16 voturi

            Împotrivă?

            Abținere? 9 voturi

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1, 3 și 4 din HCL nr. 187/30.03.2017 privind majorarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

            Împotrivă?

            Abținere? 5 voturi

 

            Pct. 41. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții la societatea Termoficare SA pe anul 2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

            Împotrivă?

            Abținere? 5 voturi

 

            Pct. 42. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare către Inspectoratul de Poliție Județean Bihor a două echipamente - pistoale laser pentru măsurarea vitezei în trafic.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abținere?

 

            Pct. 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe în vederea scoaterii din funcțiune urmare a inventarierii pe anul 2016

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

            Împotrivă?

            Abținere? 5 voturi

 

            Pct. 63. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota "pentru" în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 septembrie 2017 (prima convocare) şi în data de 29 septembrie 2017 (a doua convocare) 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 16 voturi

            Împotrivă? 9 voturi

            Abținere?

 

            Pct. 64. Proiect de hotărâre privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafața totală de 7049 mp, cu societatea Industrial Robotic Manufacturing Solutions SRL

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abținere?

 

            Pct. 65. Proiect de hotărâre privind încetarea activităților comerciale desfășurate în Piața Velența

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 16 voturi

            Împotrivă?

            Abținere? 9 voturi

 

 

            Pct. 69. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 931/2016 privind acordarea facilității fiscale pe anul 2017 societății comerciale AURA S.A.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abținere?

 

            Pct. 70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea

 

            Discuții? D-l Negrea

 

            d-l Negrea Adrian - consilier local

 

Având în vedere materialul propus grupul P.S.D. v-a lucra la un material pe care-l v-a înainta Prefecturii Bihor astfel încât să se ceară neobținerea legalității din partea Prefecturii Bihor.

 

Revnic Adrian - președinte de ședință

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere? 5 voturi

 

Pct. 74. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între Municipiul Oradea, Comuna Oșorhei și ADI Zona Metropolitană Oradea in vederea modernizarii  unui drum de legătură intre UAT-urile mentionate anterior

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abținere?

 

Pct. 75. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între Municipiul Oradea, Comuna Sîntandrei și ADI Zona Metropolitană Oradea in vederea construirii  unui drum de legătură intre UAT-urile mentionate anterior

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abținere?

 

Pct. 80. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor în valoare de 600.000 lei pentru 4 localități afectate de calamități.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abținere?

 

V.                   DIRECTIA JURIDICA

 

Pct. 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Oradea pentru anul 2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abținere?

 

Pct. 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

            Împotrivă?

            Abținere?

 

Pct. 71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari din Municipiul Oradea

 

Discuții? D-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

O singură observație, am discutat și în ședințele pe comisii, nu a existat dezbatere publică pe acest regulament. Întâlnirile au fost strict cu administratorii de asociații de proprietari, din păcate nu a fost anunțat nici pe site-ul Primăriei Oradea la „Dezbateri publice" a fost pusă la o altă secțiune și majoritatea cetățenilor interesați nu au apucat să ia cunoștință de aceste regulament și dacă s-ar putea amâna regulamentul până se organizează o dezbatere publică și eventual la următoarea ședință să fie pus pe ordinea de zi.

 

d-l Revnic Adrian - președinte de ședință

 

D-na Borbei, vă rog

 

d-na Eugenia Borbei - director executiv Direcția Juridică

 

Au fost organizate dezbateri publice pe ambele materiale, pe cele două regulamente, a fost afișat pe site, din punctul meu de vedere s-a îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr. 52. Este intr-adevăr afișat pe site la rubrica „Informații de interes public" și nu la rubrica „Dezbateri publice", dar din punct de vedere al legii, a fost afișat pe site. Sunt informații de interes public.

 

d-l Revnic Adrian - președinte de ședință

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abținere? 4 voturi

 

Pct. 72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcției de administrator de imobile și autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? Unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Pct. 78. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL 723/2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abținere? 1 vot

 

VI.                INSTITUTIA  ARHITECTULUI SEF

 

Pct. 57. Proiect de hotărâre privind modificarea partiala si completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentatiei Planul Urbanistic General al Municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 501 / 2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Pct. 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire bloc de locuințe colective cu spații cu altă destinație la parter, str. Roman Ciorogariu, nr. cad. 169032  -  Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Pct. 61. Proiect de hotărâre privind extinderea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal (aprobat prin HCL nr. 629/2016) - Parcelare teren pentru amplasare de locuințe și construire drum de acces - zona str. Cartier Podgoria, nr. Cad. 188438, Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

 

Pct. 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Dezvoltare rețea stradală zona str. Al. Hasas, str. Gen. N. Sova, str. Nufărului, str. Romulus Guga, str. Ogorului - str. Ciheiului - Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

VII.              BIROUL RESURSE UMANE

 

Pct. 67. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii  şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă?

Abținere? 5 voturi

 

Pct. 68. Proiect de hotărâre privind  modificarea unor articole  din  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea,  aprobat prin H.C.L. nr. 35   din 03.02.2016

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă?

Abținere? 5 voturi

 

Pct. 73. Proiect de hotărâre privind privind modificarea Anexei 1 - pct. a) Funcții publice de conducere din H.C.L. nr. 691 din 25.07.2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

La Cap. „Diverse", colega noastră d-na Kecse.

 

d-na Kecse Gabriella - consilier local

 

Vreau să dau cuvântul domnului Vajai

 

d-l Vajai Zsolt

 

Bună ziua. Mă numesc Vajai Zsolt, în legătură cu închiderea magazinelor și cu programul obligatoriu. Orădenii trebuie să știe că regulamentul se va aplica pe arterele principale. Domnul primar a declarat in 10 august că aceste măsuri in maxim 3 ani se vor aplica și pe Borsului, Decebal, Dacia, Clujului, Matei Corvin, Transilvaniei. Intrebarea este: dacă s-a făcut o analiză cu efectele economice, s-au numărat câte magazine sau unități comerciale sunt atinse de acest regulament? Pe de altă parte dacă știu bine Primăria Oradea prin OTL a achizitionat recent 10 tramvaie second hand, calitativ tramvaiele second hand sunt ca și hainele second hand. Sunt la preț rezonabil și orădenii au nevoie de ele, nu contestă nimeni și dacă vor circula prin centru aceste tramvaie second hand, sau nu mai in cartierele periferice. Vă mulțumesc.

 

d-l Revnic Adrian - președinte de ședință

 

Eu vă  mulțumesc. Executivul a luat act de cele spuse de dvs. și veți fi informat in scris în cel mai scurt timp.

Alte discuții dacă mai sunt? Vă mulțumesc, declar ședința închisă. O zi bună tuturor.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                                SECRETAR,

       Revnic Adrian                                                                                 Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

      Teodora Silaghi 

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL încheiat azi 28 septembrie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator