Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 29 ianuarie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Joi , 8 Februarie 2018, 14:42

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi 29 ianuarie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi 29 ianuarie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi 29 ianuarie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  29 ianuarie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Dragoș Marcel - Daniel,d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Peto Dalma Csilla, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin,d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius, d-l. Mohan Aurel, d-na Peto Dalma Csilla, d-na Kirei Melinda, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia.

 

 

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-na. Buruiană Antonina - Arhitect Șef, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora- Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-nul Popa Dan Lucian - director D.P.I., d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

            d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

            Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 29 ianuarie 2018 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea.

Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi toți. În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâriîn condițiile legii.

 

Înainte de a intra pe ordinea de zi, vă rog să-mi permiteți să aduc în atenție două procese-verbale, să le supunem înspre aprobarea în bloc.

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 21.12.2017 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 08.01.2018.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

 

Dau cuvântul președintelui de ședință, domnului Chiană Laurențiu Alin.

 

Poftiți domnule președinte!

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Da, mulțumesc.

Bună ziua!

 

Mulțumesc presei, cetățenilor și domnilor directori care sunt prezenti. Să începem ședința cu aprobarea Borderoului, așa cum a fost întocmit.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Materialul nr. 1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2018-2019.

 

Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru? 22

-          Împotrivă? 5

-          Abțineri?

 

 

Cap. I. DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Materialul nr. 3

 

Proiect de hotărâre pentru avizarea anexei 1 la Caietul de sarcini pentru efecturarea serviciului de transport public local prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în ADI Transregio.

 

Discuții dacă sunt?

 

Dau cuvântul doamnei consilier Kirei Melinda

 

Kirei Melinda- consilier local al municipiul Oradea

 

Mulțumesc. Aș avea adouă sugestii, prima sugestie este legată de faptul că, știu că domnul președinte de ședință a mulțumit acum domnilor directori pentru că vin cu proiecte pentru noi, dar eu aș economisi timp, dacă sunt două subiecte cu aceeași temă, să fie introduse în același proiect de hotărâre chiar dacă diferența dintre ele este de o săptămână.

A doua sugestie ar fi legată de, am dori să ne apropiem un pic de vest ceea ce înseamnă... eu am tipărit tabelul curselor de autobuse, în care sunt enumerate stațiile dar nu se regăsește timpul când ajung acele autobuse în stații. Dacă noi dorim ca oamenii din Oradea să folosească cât mai mult transportul public, ar trebui să știe la ce oră ajunge autobusul în stație?

 

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Executivul va lua act.

 

Alte discuții, dacă mai sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Matarialul nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Inlocuire rețea canalizare menajeră Bloc AN7, str. Ialomiței, municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 7

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE STRADA BALOGH ISTVAN varianta V1 recomandată de proiectant.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare rețea termică primară în zona Piața Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor riverane"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 20

 

Proiect de hotărâre pentru avizarea anexelor 1 şi 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea  serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Cap. II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Materialul nr.2

Proiect de hotărâre privind încheiarea unui act adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea SA având ca obiect concesionarea unor  bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare. 

 

Discuții? Dacă nu, supun la votmaterialul.

 

Cine este pentru? 22

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Materialul nr. 5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației municipiului Oradea la Asociația Municipiilor din România.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 6

Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Luxten Lighting Company SA a bunurilor aferente sistemului de iluminat public rezultate ca urmare a implementării unor proiecte derulate de Direcția Tehnică, a celor rezultate din amenajarea spațiului exterior aferent Sinagogii Neologe, precum și cele executate de Luxten Lighting Company SA, și achitate conform HCL nr. 1052/2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Materialul nr. 16

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației din partea d-lui Hodorog Gheorghe Filimon constând în infrastructură de alimentare cu energie termică realizată pe str. Lugojului nr. 41.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Matarialul nr. 22

Proiect de hotărâre privind privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 3.618 mp cu societatea Rozoti Prodcom SRL.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 23

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru" în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinară şi ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor care vor avea loc în data de 29 ianuarie 2018(prima convocare) şi în data de 30 ianuarie 2018 (a doua convocare) 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă? 5

Abțineri? 4

 

Materialul nr. 45

Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Materialul nr. 46

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a unui activ, în vederea scoaterii din funcțiune.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 49

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al mun. Oradea, de către Asociația Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile situate pe str. Theodor Aman, nr. 1/C, str. Spartacus nr. 35 B, Ion Cantacuzino nr. 56.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 50

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA HOSPICE EMANUELpentru terenul situat pe str. Thurzo Sandor, nr. 7.

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 51

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Parohia  Reformată -Velența pentru clădirile şi terenurile amplasate în Oradea, str. Grădinarilor nr. 16

 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 52

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Fundaţia Căminul Felixpentru clădirile şi terenurile amplasate în Oradea, str. Sântandrei nr. 120

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 53

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Acţiunea Felixpentru clădirile şi terenurile amplasate în intravilan, str. Eroului Necunoscut, nr. 2  şi str. Sântandrei nr. 128, nr. 128B, nr. 128 C, nr. 128D, nr. 128F,  nr. 130D, nr. 130E

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 54

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 1033/2016

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 55

Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 1098/2017.

 

Discuții dacă sunt?

Doamna Kirei, poftiți.

 

Kirei Melinda - consilier al municipiului Oradea.

 

Aș dori să menționez că pct. 55, 56 și 57 nu este o revocare ci este vorba despre modificare a HCL-urilor enumerate.

 

Eduard Florea - director economic, Direcția Economică

Este o nesincronizare, este vorba despre revocare.

 

Alte discuții? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 56

Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 1193/2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 57

Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 1154/2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 71

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.02.2018.

 

Discuții dacă sunt?

 

Vă rog domnule consilier Sabău.

 

Sabău - Popa Liviu - consilier local al municipiului Oradea

 

Am văzut că practic se mărește subvenția acordată de la bugetul local concomitent cu creșterea prețului de producție, practic al energiei termice. Întrebarea ar fi? În condițiile în care avem centrala complet retehnologizată avem o creștere a producției și de energiei electică față de situația anterioară a CET - ului, avem o creștere semnificativă a prețului a energiei electrice pe piață în ultimul an și deasemenea și înlocuirea a multor km.de conducte în tot orașul, cărui fapt i se datorează această creștere?

Domnul director Necula, vă rog să răspundeți.

 

Necula Stănel - director Termoficare Oradea

 

Tarifele de producție sunt stabilite de către ANRE în baza unor fundamentări pe care noi le facem și în baza situației din teren. Anul trecut au fost două  tipuri de reglementări, una în luna a șasea și una în luna decembrie în care s-a stabilit un preț unic pentru producția la cogenerare de înaltă eficineță inclusiv pentru Electrocentrale Oradea s-a stabilit prețul de producție la care se adaugă tarifele anterior aprobate de ANRSC de transport și distribuție. Deci o dată cu liberalizarea prețului din 01.04.2017 pe decizie a ANRE care a apărut în luna a șasea s-a echilibrat prețul între agenții economici casnic si noncasnici, avem un tarif unic. Configurarea prețului și modalitatea în care compania în carea Termoficare Oradea produce mai mult sau mai puțin current electric, să zicem asta se regăsește în profitul companiei sau în rezultatele financiare de la sfârșitul anului, prețul este configurat, prin suprapunerea tarifelor. Prețul total pe care trebuie să-l coantificăm este oricum mai mare decât prețul de facturare către populație iar decizia de a subvenționa în Consiliul Local tariful pentru populație aparține autorității locale. Prețul total la care astăzi producem energie termică este mai mare decât cele două tarife aprobate pentru populație. Subvenția poate fi mai mare sau mai mică asta decide Consiliul Local al municipiului Oradea.

 

Sabău - Popa Liviu - consilier local al municipiului Oradea

 

Deci, practic modalitatea prin care populația ar putea să resimtă beneficiile retehnologizării centralei ar fi creșterea subvenției, ziceți prețul energiei electrice se regăsește în profitul companiei care mai departe se redistribuie acționarului.

 

Birta Florin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Cred ca ați înțeles greșit sau ați tras o concluzie greșită, într-adevăr dacă vă uitați din aceste simulări pe care le avem cuprinse în acest material, prețul pentru agenții economici care sunt legați la rețeaua secundară are o creștere semnificativă, pentru că de fapt ce face primăria, nu mai subvenționează și prețul acelor agenți economici care erau legați la secundar. La primar, dacă vedeți cel puțin pentru agenții economici prețul scade, investițiile pe care le-a făcut municipiul Oradea, în sursa, în noua centrală și în rețelele magistrale să nu uităm că noi nu am investit în rețelele secundare iar de acolo reiese acea pierdere reală pe care o avem față de pierderea tehnologică pe care ar trebui să o avem. Important este că prețul rămâne același. Într-adevăr municipiul Oradea își mărește puțin subvenția acordată către populație, pentru ca să nu crească prețul de facturare, să rămână tot 255 lei și 225 pe gigacalorie, iar pe moment ce vom intra și pe rețelele secundare să le reabilităm cu siguranță atât populația cât și municipiul Oradea vor simți în buzunar aceste diminuare a pierderilor.

 

Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 72

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Administrația Domeniului Public SA.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Cap. III. DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

 

Materialul nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar.

 

Discuții dacă sunt?

 

Kirei Melinda - consilier local al muncipiului Oradea

 

Dacă am observant bine, cum se măresc tarifele cu 2,6 % cu cât este prognozat creșterea inflației înseamnă că și veniturile din aceste tarife vor fi mai mari pentru municipiul Oradea. Aceste sume după cum am văzut nu au fost introduse în proiectul de buget care a fost lansat pentru dezbaterea public. Întrebarea ar fi, cu cât crește venitul primăriei cu această majorare și dacă această majorare se poate introduce în bugetul primăriei?

 

Eduard Florea - director, Direcția economică

 

În poziția de buget pe care ați vazut-o se regăsesc mai multe tipuri de venituri, închirieri, concesiuni, acolo se găsesc și concesiuni de servicii publice, acolo se regăsesc și închirieri pe care le derulează spitalele și scolile și închirierile pe care le derulează administrația imobiliară. Strict legat de administrația imobiliară, vorbesc de toate veniturile pe care dânșii le au din închirieri și concesiuni au creștere de 20%, dar pe aceea poziție se găsesc școlile care am promis și consiliul local a promis, să restituim tot ce ne revine din închiriere la fel și pentru spitale. De aceea în linia de buget nu este o creștere, dar în strucutura administrației imobiliare sunt sume în plus, sunt bugetate.Poziția din buget cuprinde cumulate atât veniturile administrației imobiliare cât și alte venituri din închirieri și concesiuni, acele altele au dispărut și administrația imobiliară a crescut cu 20%, cu atât este ma mult poziția dânșilor, alături de parcări de altele au o creștere de 20 % față de anul anterior.

 

Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Mulțumim pentru clarificări. Supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 14

Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin A.N.L. solicitanților din Lista finală aprobată prin H.C.L. 225/2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 15

Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii sau încheierii unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință administrate de mun. Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Matarialul nr. 18

 

Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. 779/2009 privind aprobarea dării în folosință gratuită a fostului pavilion OB 4 din cadrul Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie Oradea, situat în Oradea dtr. Clujului nr. 50 în favoarea Universității Oradea - Facultatea de Medinică și Farmacie

 

Kis Gabor Ferenc - consilier local al municipiului Oradea

 

Aș avea o propunere în completare. Pe strada Mihail Kogălniceanul 27 există un teren tot în administrarea Universității, de cel puțin 16 ani nu este utilizat, să fie pus la dispoziția comisiei pentru aplicarea Legii 10/2001.

 

Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Executivul va lua act de propunerea dvs.

 

 Alte discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 28

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 644 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF-199936 - Oradea, situate în mun. Oradea, în zona străzii Calea Borșului

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Matarialul nr. 29

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 43 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196847 - Oradea situate în mun. Oradea, în zona străzii Poet Vasile Cârlova nr. 29/C

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 9

 

Matarialul nr. 30

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 315 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF-199823 - Oradea situate în mun. Oradea, în zona străzii Prunilor

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 9

 

 

Materialul nr. 31

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 352 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF-173397 - Oradea situate în mun. Oradea, în zona străzii Uzinelor nr. 4

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 9

 

Materialul nr. 32

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Igreț Mihai - Claudiu, referitoare la terenul, în suprafaţă de 9 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 181338 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Nufărului nr. 167/F, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 9

 

Materialul nr. 33

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Mezei Zsolt, referitoare la terenul, în suprafaţă de 95 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200214 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Piatra Craiului nr. 56/C, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18

Împotrivă?

Abțineri? 9

 

Matarialul nr. 34

Proiect de hotărâre privind aprobarea completării cu un nou articol a hotărârii Consiliului Local nr.  816 din 28.09.2017 privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a suprafeţei de 30.067 mp,  aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în administrarea Municipiului Oradea, reprezentând teren situat în Oradea, str. Ogorului, poz. Km. 6+707,39 si 7 +750,26, în vederea realizării investiţiei de utilitate publică„Pasaj denivelat între Drumul de Centură al Municipiului Oradea şi str. Universităţii"

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

                Abțineri?

 

Materialul nr. 35

Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea a imobilului - teren, în suprafaţă de 18 mp, cu construcţie anexă, situate pe strada Făgărașului nr. 5/D, de la d-na. Mihalca Rozaliaîn vederea eliberării de sarcini a terenului necesar realizării noii linii de tramvai

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Materialul nr. 36

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a nr. cadastral, cu suprafața de 1.162 mp, constituit conform Planului de situaţie, avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 19348 din 10.03.2017, reprezentând coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Amenajare acces auto și spații de parcare în zona strada Morii, blocurile X13 - X14 - AN11"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 37

Proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 991 - Oşorhei, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat cu nr. cadastral 199772 - Oradea, situat în mun. Oradea, pe str. Podgoria nr. 146, proprietatea d-lui. Mehesz - Geczi  Alexandru - Natanael

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 38

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 3.110 mp și de 570 mp, respectiv  pentru transmiterea în folosinţa gratuită a terenului, în suprafață de 3.110 mp, situat în mun. Oradea, pe str. Calea Clujului nr. 202 - 204, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române  "Mihai Eminescu"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

                  Abțineri?

 

                   Materialul nr. 39

Proiect de hotărâre pentru concesionarea, prin licitaţie publică,a unei parcele de teren, identificată cu nr. cadastral 200415 - Oradea, în suprafaţă de 270 mp, situată în mun. Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 19, în vederea realizării unei construcţii

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

                  Abțineri?

 

Materialul nr. 40

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preţului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case și care au fost atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune,  din Cartierul Tineretului, în mun. Oradea, zona Calea Clujului - Uzina de apă

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

                  Abțineri?

 

Materialul nr. 68

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a parcelelor pe care sunt edificate case, precum și stabilirea unor măsuri pentru vânzarea acestor terenuri, atribuite în concesiune cu scopul edificării de locuințe, situate în mun. Oradea, pe str. Veteranilor.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 69

Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui Acord de colaborare între Municipiul Oradea, Parohia Romano - Catolică - Olosig și Episcopia Romano - Catolică Oradea, în vederea realizării unui spațiu public integrat în zona str. Dunărea și pentru amplasarea în această locație a statuii arhitectului orădean Rimanoczy Kalman.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

Materialul nr. 73

Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației cadastrale referitoare la dezmembrarea imobilului cu nr. cad. 173729, respectiv pentru diminuarea suprafeței transmise în folosință gratuită în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe, teren situate în mun. Oradea, în zona str. Spartacus, în curtea Spitalului Municipal „Dr. Gavril Curteanu".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 74

Proiect de hotărâre pentru  aprobarea unor măsuri referitoare la gestionarea fondului forestier proprietatea publică a mun. Oradea, ce vor fi aplicate de administrator - Ocolul Silvic Oradea, în anul 2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 75

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 523 mp, reprezentând teren public, situate în mun. Oradea, pe str. Mehedinți.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 77

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 661 din 2017 în sensul aprobării noilor indicatori tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de nvestiții: Conservare și restaurare Sinagoga Ortodoxă Aachvas Rein, continuare lucrări autorizate cu A.C. nr. 967/2013 - Reabilitare clădire și împrejmuire (împrejmuire, finalizare învelitoare, finisaje, pardoseli) și instalații, situată pe str. Primăriei nr. 25

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

 

 

 

Cap. IV. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

 

Materialul nr. 10

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din H.C.L.nr. 1059 din 21 decembrie 2017 privind atribuirea de denumiri unor atrăzi nou create în municipiul Oradea situate în zona Calea Sântandrei.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reglementari urbanistice in vederea dezvoltarii unor activitati economice tertiare; zona str.Calea Santandrei, nr.cad.191364, 199409, 199410, 193246, 199414, 199415, 193889 - Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spații comerciale str. B-dul Decebal, nr. 66 nr. Cad. 151971 - Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 41

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și etajare pavilion; Construire parcare etajată și ambulator str. Dunărea - str. Brașovului nr. cad. 197852 Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22

Împotrivă? 5

Abțineri?

 

Materialul nr. 58

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare ar. 2, 3 și 4 cu amenajare salon de înfrumusețare în ap. 2, respectiv locuința la etajul ap. 2 și î nap. 3 și ap. 4, str. Moscovei nr. 22 Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cap. V. DIRECȚIA JURIDICĂ

 

Materialul nr. 11

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării denumirii Asociației Sociale Comunitare Oradea în Direcția de Asistență Socială Oradea, aprobarea structurii organizatorice în cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea, a organigramei instituției, a organigramei Creșe - Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi și a statului de funcții cu numărul de posturi.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

             Abțineri?

 

Materialul nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Cesiune de Creanță încheiat între Municipiul Oradea, Comuna Oșorhei și Zona Metropolitană Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

              Abțineri?

 

              Materialul nr. 25

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Cesiune de Creanță încheiat între Municipiul Oradea, Comuna Sântandrei și Zona Metropolitană Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Cap. VI. D.M.P.F.I.

 

Materialul nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul "Cooperare pentru standarde medicale înalte în prevenirea, identificarea timpurie și tratarea eficientă a bolilor în Euroregiunea Bihor - Hajdú Bihar" ("Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihor-Hajdú Bihar Euroregion") și a contribuției proprii a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul "Îmbunătățirea standardelor de sănătate în prevenirea, identificarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și ginecologice în zona transfrontalieră" ("Improving health-care standards in prevention, identification and treatment of cardiovascular and gynecological diseases in crossborder area") și a contribuției proprii a Spitalului

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 59

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din H.C.L. nr. 414 din 25.05.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: "Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

              Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 60

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea în proiectul "Imbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere cu echipamente medicale modernizate în cadrului Spitalului Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea și Spitalul Județean Central Bekes" ("Improving cross-border health care services with modernized medical equipment within Dr. Gavril Curteanu Hospital in Oradea and Békés County Central Hospital") și a contribuției proprii a Spitalului

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 61

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la nivelul proiectului: Amenajarea unui Arheoparc in incinta Palatului Princiar al Cetății Oradea, etapa de amenajare provizorie.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 62

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanţare:"Reabilitare termică Bloc de locuinţe G6 în vederea Creşterii Eficienţei Energetice în Municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 63

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul proiectului:„Reabilitare termică blocuri de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 64

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: "Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 65

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: "Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte Brancoveanu 5A, P63,Q1/II, C4 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea"

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 66

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: "Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte X219, X220, PB118, Z15, AN7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 67

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanţare:  "Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB126, PB127, P128, AN122, AN123, AN124 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 76

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: "Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PC82, Pb81, PB83, PB74, 6/A in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea".

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 79

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării mun. Oradea în proiectul "Îmbunătățirea ocupării forței de muncă în jud. Bihor, Oradea și în Hajduboszormeny prin dezvoltarea infrastructurilor cu potential local" (Improve employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potential infrasctructures") și a contribuției proprii a mun. Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Cap. VII. POLITIA LOCALĂ

 

Materialul nr. 26

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 5 din 14 ianuarie 2011 prin care a fost înființată Comisia Locală de Ordine Publică.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Materialul nr. 27

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică aprobat prin H.C.L nr. 100/2011.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22

Împotrivă?

Abțineri? 5

 

Materialul nr. 70

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană, pentru personalul din cadrul Poliției Locale Oradea, începând cu data de 01.01.2018

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cap. VIII. RESURSE UMANE

 

Materialul nr. 42

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii și a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea 

 

Dau cuvântul dnei consilier Blaga Mariana

 

Blaga Mariana - consilier local al municipiului Oradea

Postul de președinte se desfiinteză? În material scrie că se transformă din postul de președinte în postul de director. Dacă este așa, se desființează postul de președinte atunci ar trebui reformulat: se înființează postul de director general și se desființează postul de președinte, pentru domnu Sere.

 

Chiană Laurențiu Alin  - președinte de ședință

Domnul secretar se va ocupa.

 

Supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 43

Proiect de hotărâre privind modificarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea  şi pentru Administrația Socială Comunitară Oradea - instituţie publică subordonată  Consiliului Local Oradea  pe anul 2018.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Materialul nr. 44

Proiect de hotărâre privind  modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea aprobat prin H.C.L. nr. 35  din 03.02.2016 și modificat prin H.C.L. nr. 841 din 28.09.2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cap. IX. COMP.MANAGEMENT SPITALE

 

Materialul nr. 47

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.

 

Discuții dacă sunt?

 

Dau cuvântul dnului consilier Sabău Popa Liviu.

 

Sabău Popa Liviu - consilier local al municipiului Oradea

 

O singură rugăminte, în raportul de specialitate, secția urologie ați pus 841 paturi, n-ar fi rău să fie așa, să faceți corecția în raportul de specialitate. Mulțumesc.

 

Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Se va corecta.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

Materialul nr. 48

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Cap. X. COMPARTIMENT CONSILIUL LOCAL

 

Materialul nr. 78

Proiect de hotărâre privind evaluarea secretarului municipiului Oradea pe anul  2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 26

Împotrivă?

Abțineri? 1

D-nul Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Mai sunt și alte discuții, la diverse? Dacă nu,

 

Sabău Popa Liviu - consilier local al municipiului Oradea

 

Dacă în momentul de față mai avem garanție pentru Piața Unirii și dacă în momentul de față au fost sesizați cei care au făcut lucrarea cu privire la acele crăpături în majoritatea dalelor care sunt în Piața ?

 

Moș Marius - director, D.M.P.F.I.

 

Buna ziua! Sunt mai  mulți factori care au putut contribui la ceea ce s-a întamplat în Piața Unirii, în această primăvară vom face o analiză, există garanție. Sunt si foarte multe sesizări, au fost autoturisme care au pătruns pe spațiile pietonale necarosabile, vom face o analiză și vom vedea care este situația, eventual vă vom comunica.

 

Birta Florin  - viceprimar al municipiului Oradea

 

Având în vedere faptul că mandatul domnul Chiană Laurențiu Alin a expirat, vreau să-i mulțumesc pe această cale pentru cele trei luni în care a fost ca președinte de ședință. Vreau să fac o propunere pentru viitorul președinte de ședință, pentru următoarele trei luni, pe domnul Filimon Teofil Laviniu.

 

Ionel Vila - Secretar al municipiului Oradea

 

Acceptați?

 

Filimon Teofil Laviniu - consilier local al municipiului Oradea

 

Da.

 

Ionel Vila - Secretar al municipiului Oradea

 

Cine este pentru? 26

Împotrivă?

Abțineri? 1

 

Chiană Laurențiu Alin - consilier local al municipiului Oradea

 

Am fost onorat să prezidez ședințele împreună cu dvs. Vă mulțumesc!

 

Negrea Adrian - consilier local al municipiului Oradea

 

L-aș ruga pe domnul director Florea să posteze materialul de buget în totalitate pe site-ul primăriei, la dezbaterile publice, nu doar varianta rezumat. Mulțumesc.

 

 

Chiană Laurențiu Alin - președinte de ședință

 

Mulțumesc. Declar ședința închisă.

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                         SECRETAR AL MUNICIPIULUI ORADEA,

    Chiană Laurențiu Alin                                                                      Ionel Vila       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

         Gyori Natalia                               

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 29 ianuarie 2018 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator