Trimite unui prieten

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința ordinara din data de 27.04.2020

Miercuri , 22 Aprilie 2020, 0:00

Exportă PDF - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința ordinara din data de 27.04.2020 Tipărește pagina - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința ordinara din data de 27.04.2020 Trimite unui prieten - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința ordinara din data de 27.04.2020

I. I.A.S.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire locuinta colectiva cu birou la parter, str. Simion Stefan, nr.32, nr.cad. 190884 – Oradea 2020-04-22 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.560/2017 – Construire cartier de locuinte colective, functiuni complementare , servicii, comert, turism si alimentatie publica, str. Ceyrat, nr.cad.204556, 201262, 204283, Oradea 2020-04-22 majoritate absoluta
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL 186/2018 - Modificare zonare functionala Activitati economice industriale si activitati complementare, generat de nr.cad. 206630, str. Augustin Maior, Oradea 2020-04-22 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa de valori str. Retezatului, nr.4, nr.cad. 161011 – Oradea 2020-04-22 majorittae absoluta
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiarezona str.Petru Maior – PUZ pentru ubzone 1, nr.cad.200713, 200714 - Oradea Construire hala de productie, nr. cad.200713 2020-04-22 majoritate absoluta
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire spatiu comercial tip showroom si amenajare incinta, str.Calea Santandrei, nr.2A nr.cad.205550, Oradea 2020-04-22 majoritate absoluta

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „POD PESTE PARAUL PETA INCLUSIV LEGATURA INTRE STRADA RADU ENESCU SI STRADA TROTUSULUI MUNICIPIUL ORADEA” și a modificării Art. 1 din HCL 1037/11. 12. 2019 2020-04-22 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici rezultati, scenariul 1, pentru obiectivul de investitie „Copertine pentru pasaj pietonal subteran B-dul Magheru” 2020-04-22 majoritate absoluta
30 Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie “Inlocuire retele de apa, canalizare menajera si canalizare pluviala pe str. Aleea Emanuil Gojdu si str. Samuil Micu Klein, municipiul Oradea ” 2020-04-22 majoritate absoluta
31 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi dinstudiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Canalizare pluvială strada Uzinelor în Parcul Industrial Eurobusiness III” Oradea, BIHOR”- scenariul 1 2020-04-22 majoritate absoluta
32 Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea avizării anexei 2.1.3 (programul de transport) și a anexei 2.1.4 (listă stații autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate 2020-04-22 majorittate absoluta
36 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Staţie de pompare ape uzate şi branşament electric pe str. Ovid Densuşianu – POD CFR, Municipiul Oradea" scenariul 2 recomandat de proiectant Memoriu SF Densusianu.doc 2020-04-22 majoritate absoluta

III. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, actualizarea limitelor amenzilor pentru anul 2021, privind aplicarea nivelului ratei inflației din anul anterior 2020-04-22 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor 2020-04-22 majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Contractul privind concesionarea serviciului de iluminat public și modernizarea acestuia în municipiul Oradea având ca obiect preluarea de către municipalitate a gestiunii energiei electrice aferente iluminatului public 2020-04-22 majoriotate absoluta
26 Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Hidișelul de Sus la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio 2020-04-22 majoritate simpla
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ZEMAK-PUB KFT DEBRECEN Suc. Oradea pentru clădirile şi terenurile situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41 2020-04-22 majoritate absoluta
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. Top Gastro S.R.L. pentru clădirile şi terenurile situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41 2020-04-22 majoritate absoluta
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară a municipiului Oradea la data de 31.03.2020 2020-04-22 majoritate absoluta
34 Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale pe anul 2020 societății comerciale DACOR EXIM SRL pentru cladirile utilizate de entitati din domeniul IT in municipiul Oradea aprobata prin HCL nr. 1282/2018 2020-04-22 majoritate absoluta
35 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020. completare pct. 35.pdfcomplet. pct. 35 ...pdfcomplet. pct. 35.....pdf 2020-04-22 majoritate absoluta
45 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. Exeget Consulting S.R.L. pentru clădirile şi terenurile situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41 2020-04-22 majoritate absoluta
51 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 27 aprilie 2020 (prima convocare) şi în data de 28 aprilie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 2020-04-23 majoritate absoluta

IV. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea dării în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. Dacia nr. 23, bl. 7/A - demisol,în favoarea Societății Naționale de Cruce Roșie - Filiala Bihor 2020-04-22 majoritate absoluta
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 200720 – Oradea, privind terenul, situat în municipiul Oradea, strada Iza nr. 25/A, aferente blocului de locuințe, construit de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate 2020-04-22 majoritate absoluta
13 Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cu repartizarea locuințelor situate în municipiul Oradea, str. Iza nr. 25A, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe și destinate închirierii pentru tineri, specialiști în sănătate 2020-04-22 majoritate absoluta
14 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 6 (șase) spații cu altă destinație decât aceea de locuință / spații comerciale, prin Direcția Patrimoniu Imobiliar 2020-04-22 majoritate absoluta
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 4(patru) louințe, prin Direcția Patrimoniu Imobliar 2020-04-22 majoritate absoluta
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea de măsuri pentru constituirea unui nr. cadastral nou cu suprafaţa de 1.008 mp în vederea prelungirii străzii Morii pe traseul studiat prin Planul Urbanistic Zonal aprobat cu Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 522 din 2007 2020-04-22 majoritate absoluta
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 485 mp reprezentând teren și construcție - casă, situat în mun. Oradea, str. Căpșunilor nr. 2 2020-04-22 majoritate absoluta
18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 57 mp, identificat cu nr. cadastral 202759, înscris în CF 202759 - Oradea, situat în zona străzii poet Vasile Cârlova 2020-04-22 majoritate calificata
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 36 mp, identificat cu nr. cadastral 204072, înscris în CF 204072 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Pădurii 2020-04-22 majoritate calificata
20 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 47 mp, identificat cu nr. cadastral 206569, înscris în CF 206569 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului 2020-04-22 majoritate calificata
21 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 69 mp, identificat cu nr. cadastral 206407, înscris în CF 206407 – Oradea, ituate în zona străzii Alexandru Macedonski 2020-04-22 majoritate calificata
22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând teren cu construcție, situat în mun. Oradea, str. Salcâmilor nr. 8A, aferente Grădiniței nr. 42 2020-04-22 majoritate absoluta
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții REABILITARE FATADE ȘI SCHIMBARE INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR. 9 2020-04-23 majoritate absoluta
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 367 mp, situat în mun. Oradea, str. Ștefan Odobleja 2020-04-22 majoritate absoluta
37 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 629 din 31.07.2019, respectiv modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 901 din 26.10.2017 pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă "Dinamo", din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local 2020-04-22 majoritate calificată
38 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 952 din 06.11.2017, privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică „Drum de legatură între centura Municipiului Oradea (strada Cazaban) și comuna Sântandrei (strada Râturi) și dezvoltare piste ciclabile între Municipiul Oradea și comuna Sântandrei”, în sensul actualizării Anexei 2 - poz. 23 2020-04-22 majoriotate calificată
39 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor cu suprafața totală de 3.507 mp, reprezentând teren, fără acces direct la un drum public, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în str. Soarelui 2020-04-22 majoritate absoluta
40 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 185966 - Oradea, respectiv pentru vânzarea, prin licitaţie publică, a imobilului - teren, în suprafaţă de 260 mp, situat în str. Titus Popovici, dezmembrat din terenul înscris în CF 185966 - Oradea 2020-04-22 majoritate calificată
41 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 169261, înscris în CF 169261 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2020-04-22 majoritate calificată
42 Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 191610 și 207177 - Oradea, prin formarea nr. cadastral 206889 - Oradea, aferent spațiului comercial din mun. Oradea, str. Griviței nr.1 2020-04-22 majoritate calificată
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 774 mp, situat în mun. Oradea, str. Moviliței nr. 19, respectiv pentru acordarea unui drept de superficie asupra terenului, în suprafață de 242 mp, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe acest teren 2020-04-22 majoritate absoluta
44 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.667 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, cu categoria de folosinţă „drum”, tronson necadastrat din str. George Bacaloglu (în zona Cartierul Tineretului) 2020-04-22 majoritate absoluta
46 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini, respectiv a termenilor și condițiilor pentru concesionarea, prin licitaţie publică, a parcelelor de teren - cu suprafaţa de 250 mp - în vederea construirii de locuințe în mun. Oradea, cartierul Tineretului 2020-04-22 majoritate absoluta
47 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții REABILITAREA FAȚADELOR ȘI A ÎNVELITORII LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR. 23. 2020-04-23 majoritate absoluta
48 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții REABILITARE FAȚADE ȘI SCHIMBARE ÎNVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR. 13 2020-04-23 majoritate absoluta
52 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DDE+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fatade si schimbare invelitoare la imobilul situat in Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea, str. Primăriei, nr.12 2020-04-23 majoritate absoluta
53 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DDE+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fatade la imobilul situat in Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea, str. Primăriei, nr.18 2020-04-23 majoritate absoluta

V. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea membrilor Consiliului de Administrație la Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural. 2020-04-23 majoritate simplă
50 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural a spațiilor din Cetatea Oradea corp J și corp L situate în Piața Emanuil Gojdu nr. 39 – 41. complet. pct. 50.pdf 2020-04-23 majoritate absoluta

VI. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
54 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 3 din HCL 905/31.10.2019 a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: "Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo da Vinci- Romer Floris, zona Ciheiului, zonaVeteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertatii si alte zone din municipiu) – etapa 2" 2020-04-23 majoritate absoluta
55 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici rezultati din studiul de fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiții “Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea blocului 1 existent. 2020-04-27 majoritate absoluta

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
33 Raport de activitate al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea pe anul 2019 2020-04-21

Fișiere - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al muncipiului Oradea ședința ordinara din data de 27.04.2020

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator