Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28.01.2020

Miercuri , 22 Ianuarie 2020, 8:38

Exportă PDF - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28.01.2020 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28.01.2020 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28.01.2020

I. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare – Parcelare teren pentru amplasare locuinte si dotari de cartier, zona str. Cedrilor – str.Plopilor- str.Castanilor, nr.cad.206058-:-206086, Oradea 2020-01-22 majoritate absoluta

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației municipiului Oradea la Asociația Municipiilor din România. 2020-01-22 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019. 2020-01-22 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar 2020-01-22 majoritate absoluta
8 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate ca urmare a finalizării proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa II ” 2020-01-22 majoritate absoluta
16 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 ianuarie 2020 (prima convocare) şi în data de 29 ianuarie 2020 (a doua convocare) 2020-01-23 Majoritate absoluta
17 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire al dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 20.000 mp cu societatea Valiant TMS RO S.R.L. 2020-01-23 Majoritate absoluta
18 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 ianuarie 2020 (prima convocare) şi în data de 29 ianuarie 2020 (a doua convocare) 2020-01-23 Majoritate absoluta
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării parţiale a cotizației datorate de Municipiul Oradea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio pentru anul 2020 2020-01-23 Majoritate absolută
36 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. în vederea înființării Asociației MAKE IT IN ORADEA/REUȘEȘTE ÎN ORADEA 2020-01-23 Majoritate absolută
37 Proiect de hotărâre privind modificarea începând cu luna ianuarie 2020 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de societatea RER VEST SA. 2020-01-27 Majoritate absolută
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între municipiul Oradea, comuna Biharia și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea 2020-01-28 majoritate simplă

III. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea 2020-01-21 majoritate simplă

IV. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre aprobarea proiectului tehnic, pentru obiectivul de investiţie: “Închidere cu acoperire finală a depozitului ecologic de deșeuri nepericuloase – etapa 1+2” 2020-01-22 majoritate absoluta
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie“ACOPERIRE CANAL ANIF ÎN PIAȚA 100” - scenariul 2 recomandat de proiectant 2020-01-22 majoritate absoluta
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate 2020-01-23 Majoritate absolută
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “LĂRGIRE DE LA 2 LA 4 BENZI A STRĂZII MATEI CORVIN PRIN LĂRGIREA PASAJULUI INFERIOR DE LA km 118+501 AL CĂII FERATE 328 ARAD-ORADEA” - scenariul 1 recomandat de proiectant 2020-01-23 Majoritate absolută

V. DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
10 Proiect de hotărâre pentru întocmirea unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 61 din 06.03.2018, încheiat între Municipiul Oradea și societatea Oradea Transport Local S.A., în baza hotarârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1481/2018 2020-01-22 majoritate absoluta
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului identificat prin Planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor constituite pentru suprafața de 1,7196 ha din sectorul cadastral 50 ce s-a transmis Municipiului Oradea cu Hotărârea Consiliului Local nr. 410 din 2018 2020-01-22 majoritate absoluta
19 Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.L. nr. 1594 / 19.12.2019 si aprobarea noilor indicatori tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC si in urma ajustarii pretului valorii contractuale in baza OUG nr. 114/2018, in vederea realizarii obiectivului de investiții: Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții în cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea 2020-01-23 Majoritate absoluta
20 Proiect de hotărâre pentru abrogarea H.C.L. nr. 1594 / 19.12.2019 si aprobarea noilor indicatori tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC si in urma ajustarii pretului valorii contractuale in baza OUG nr. 114/2018, in vederea realizarii obiectivului de investiții: Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții în cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea 2020-01-23 Majoritate absoluta
26 Proiect de hotărâre pentru aprobarea deschiderii a 3 (trei) noi coli de Carte funciară pentru intabularea unităților individuale dezmembrate din numărul cadastral 206008-C1, reprezentând Clădirea - spațiul tehnic, din str. Sf. Apostol Andrei nr. 105A, proprietate publică a Municipiului Oradea 2020-01-23 Majoritate absolută
30 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren, în suprafaţă de 3.492 mp, situat în mun. Oradea, pe malul drept al Crișului Repede - în spatele hypermarketului Kaufland din șos. Borșului, respectiv pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a acestui teren, în vederea amenajării unei zone pentru organizarea de evenimente în aer liber 2020-01-23 Majoritate absoluta
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 7 (șapte) spații cu altă destinație decât aceea de locuință/spații comerciale, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar 2020-01-23 Majoritate absolută
32 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 14 imobile cu destinația de locuință, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar 2020-01-23 Majoritate absolută
33 Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu pentru transmiterea dreptului de folosință asupra unui spațiu situat în imobilul din mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, în favoarea Asociației ”ClusTherm Transilvania” - persoană juridică în curs de înființare 2020-01-23 Majoritate absolută
34 Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii contractelor de închiriere în favoarea Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Cardiaci Operați din România și Direcției Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor, având ca obiect 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului Oradea 2020-01-23 Majoritate absolută
35 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de asociere, pe o perioadă de 20 de ani, între Municipiul Oradea și Asociația de Proprietari Bazar, în vederea reabilitării Pasajului de trecere dintre str. Republicii și str. Madach, respectiv a administrării acestuia de către Primăria municipiului Oradea 2020-01-23 Majoritate absolută
38 Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitației publice, respectiv a documentației de atribuire pentru amplasamentele destinate funcționării teraselor sezoniere în Piața Unirii, pe domeniul public al municipiului Oradea. 2020-01-27 manoritate absoluta
39 Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, situate în Cartierul Tineretului, în zona străzii Calea Clujului - Uzina de apă valabil pentru anul 2020 complet.pct. 39.pdf 2020-01-27 majoritate absoluta
40 Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Complexuri sportive” în vederea realizării unui Complex sportiv în cartierul Velența, în zona străzii Calea Clujului nr. 202 complet.pct. 40.zip 2020-01-27 majoritate absoluta
41 Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Bazine de înot”, în vederea realizării unui Bazin de înot didactic școlar în cartierul Ioșia Nord, în zona str. A. Cazaban nr. 47/A. complet.pct. 41.zip 2020-01-27 majoritate absoluta

VI. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2020 – Amplasamentele pe care se vor derula lucrări de interes local de către beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea. 2020-01-22 majoritate absoluta
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 400 lei în vederea organizării celei de a VIII a ediții a Galei Voluntarilor din domeniul social, eveniment organizat de către Direcția de Asistență Socială Oradea, în luna martie 2020 2020-01-23 Majoritate absolută

VII - D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
21 Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea art. I din H.C.L. nr. 142 din 15.02.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea”, cod SMIS 115156 2020-01-23 Majoritate absolută
22 Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea art. I din H.C.L. nr. 143 din 15.02.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”, cod SMIS 115155 2020-01-23 Majoritate absolută
48 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției „Acțiuni de Simplificare a Procedurilor Administrative și de Planificare Strategică pentru cetățenii din Municipiul Oradea și Zona Metropolitană.” 2020-01-28 majoritate absoluta

VIII. DIRECTIA JURIDICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
46 Proiect de hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI 2020-01-28 majoritate simplă
47 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL 723/2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea 2020-01-28 majoritate simplă

Fișiere - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28.01.2020

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator