Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 13 iunie 2019

Vineri , 7 Iunie 2019, 13:22

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 13 iunie 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 13 iunie 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 13 iunie 2019

 

Şedinţa ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 13.06.2019 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MIERCURI

12.06.2019 

COMISIA BUGET   

ORA  13.00  

SALA MICA

MIERCURI

12.06.2019 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13.00 

SALA MICA

MIERCURI

12.06.2019 

COMISIA URBANISM

ORA  13.00 

SALA MICA

MIERCURI

12.06.2019 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  14.00 

SALA MICA

MIERCURI

12.06.2019 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  14.00

SALA MICA

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea BRANDULUI ORAȘULUI ORADEA 2019-06-11 14

I. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind avizarea EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE, PRESIUNE MEDIE PE STR: FLUIERASULUI, POTARNICHILOR, LEBEDEI, CHIMIEI, ST.O.IOSIF, AL.XENOPOL, SINTEZEI Loc.ORADEA, jud.BIHOR 2019-06-07 14
3 Proiect de hotărâre privind avizarea EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE, PRESIUNE MEDIE PE STR: NICOLAE JIGA Loc.ORADEA, jud.BIHOR 2019-06-07 14
7 Proiect de hotărâre avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Barbu Ștefănescu Delavrancea din municipiul Oradea 2019-06-10 14
36 Proiect de hotărâre privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de salubrizare in Municipiul Oradea, prin contract de concesiune pct. 36.1.pdf 2019-06-11 18
48 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bihor 2019-06-12 18

II. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației necesare atestării municipiului Oradea ca Stațiune Turistică de interes Național și depunerea acesteia la Ministerul Turismului. 2019-06-07 14
12 Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte si dotari; Parcelare teren zona str. Eva Heyman, str.Petru Maior, nr.cad. 201541÷ 201588 - Oradea 2019-06-11 14
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.333/2009 referitor la parcelare teren pentru locuinte, zona str. Apateului, nr.cad. 166189-:-166202, 17782, 17784, 17786-:-17793, 151056, 151061, 173141, 163272, 164023– Oradea 2019-06-11 14
14 Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Restructurare zona industriala in zona mixta Ansamblu de locuinte colective cu functiuni complementare, str. Octavian Goga, nr.cad. 317/1, 317/3, 317/4, 167813, Oradea 2019-06-11 14
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Urbanizare (Masterplan) in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial; PUZ – etapa I - Construire hala logistica zona str.Matei Corvin, nr.cad. 204417, 204418, 204495, 204496, Oradea 2019-06-11 14
26 Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobat cu HCL 161/2011 2019-06-11 14
38 Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de Urbanizare pentru dezvoltarea unei zone destinate activitatilor economice tertiare zona str.Calea Santandrei, nr.cad.171616, 184197, 202382, 202941, 201825, 201824, 164885, 181071, 196358, 193358, 196268, 158390, 192952, 164757 – Oradea, Extindere hala productie sticla 2019-06-11 14

III. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii cu titlu gratuit din patrimoniul Municipiului Oradea în patrimoniul unor instituții publice a unor bunuri (mijloace fixe și obiecte de inventar) necesare desfășurării activității proprii, altele decât terenuri și clădiri 2019-06-07 18
27 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1332/2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile de către societatea Administraţia Domeniului Public SA în vederea realizării unor investiţii publice de interes local 2019-06-11 14
28 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1333/2018 privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile de către societatea Administraţia Domeniului Public SA în vederea realizării unor investiţii publice de interes local 2019-06-11 14
29 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 13 iunie 2019 (prima convocare) şi în data de 14 iunie 2019 (a doua convocare) 2019-06-11 14
32 Proiect de hotărâre aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2019 2019-06-11 14
37 Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor de închiriere a locuințelor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, altele decât locuințele sociale, de serviciu și de necesitate 2019-06-11 14
39 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019, la Societatea Administraţia Domeniului Public SA 2019-06-11 14
40 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății Oradea Transport Local SA să voteze „pentru” în cazul punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor 2019-06-12 14
42 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de Investiţii, respectiv rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la societatea Oradea Transport Local S.A. 2019-06-12 14
43 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna aprilie 2019. 2019-06-12 18
45 Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea 2019-06-12 18

IV. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea 2019-06-07 14

V. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici aprobati la faza DALI prin HCL nr. 485/22.06.2017 pentru proiectul „ Cresterea Eficientei Energetice a Gradinitei cu Program Prelungit Nr.20 – Municipiul Oradea” 2019-06-10 14
44 Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici aprobati la faza DALI prin HCL nr. 482/22.06.2017 pentru proiectul „Creşterea Eficienţei Energetice a Cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu - Municipiul Oradea” 2019-06-12 14
49 Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 din HCL 760 / 26.07.2018 privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției „Reamenajarea Grădinii Publice Dealul Ciuperca” 2019-06-13 14

VI. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
21 Proiect de hotărâre pentru acordarea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în favoarea societății Transilvania General Import Export S.R.L, pentru imobilul - teren, ocupat de construcții, cu suprafața de 90 mp, înscris în CF 200334-Oradea, situat în str. Bd. Dacia nr. 56 2019-06-11 18
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a două parcele de teren, cu suprafețe de 103 mp și 1.319 mp - proprietate privată a Municipiului Oradea -situate în zona străzii Valea Frumoasă (extravilan) și Calea Clujului 2019-06-11 18
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului - cadru pentru închirierea spațiilor cu destinația de locuințe sociale, în municipiul Oradea 2019-06-11 14
33 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activităţi conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 600/2008, ce pot fii supuse vânzării conform O.U.G. nr. 68 din 2008, respectiv pentru vânzarea spațiului cu destinația de cabinet medical situat în str. T. Vladimirescu nr. 8, cabinetul 9 2019-06-11 18
34 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale a terenului situat în strada Şoseaua Borşului nr. 23/A, respectiv pentru încheierea unui Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 1370 din 30.01.2012, precum și pentru majorarea la 1.478 mp a suprafeței concesionate în favoarea societăţii PGS Sofa & Co S.R.L. în vederea 2019-06-11 18
35 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale a imobilului, cu suprafața de 343 mp, reprezentând teren public situat în zona străzii Aleea Gojdu nr. 2 2019-06-11 18
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contractului de parteneriat cu S.C. La Casa S.R.L., cu privire la imobilul situat pe str. Parcul Traian nr. 14, Oradea, în vederea realizării obiectivului: Construire clădiri multifuncționale în zona străzii Parcul Traian, Oradea 2019-06-12 14
46 Proiect de hotărâre pentru aprobarea dării în folosință gratuită a imobilului, situat în mun. Oradea, str. Calea Clujului nr. 106, în favoarea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale. 2019-06-12 18
47 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, încheiate în baza H.C.L. nr. 247/04.04.2014, care au ca obiect închirierea de teren, aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, cu destinația de amplasamente pentru 10 pachete de panouri publicitare. 2019-06-12 18
51 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 53.116 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Petre Carp, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea privată a Municipiului Oradea 2019-06-13 18
52 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire Cămine Studențești Corp C1 și Corp C2, în Campusul Universitar al Universității din Oradea, str. Universității, nr. 1 Oradea. 2019-06-13 14

VII. DASO

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în creșă pentru copii care frecventează Creșe – Oradea în anul școlar 2019-2020 2019-06-11 14

VIII. DIRECTIA JURIDICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
50 Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Muncipiului Oradea, in calitate de reprezentant UAT Oradea, pentru a vota in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor ADI Ecolect Group Bihor 2019-06-13 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 13 iunie 2019

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator