Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 decembrie 2019

Vineri , 13 Decembrie 2019, 12:08

Exportă PDF - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 decembrie 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 decembrie 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 decembrie 2019

I. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre pentru privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor 2019-12-13 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Compania de Apă Oradea SA în sensul numirii auditorului financiar societatea KRESTON ROMANIA SRL 2019-12-13 majoritate simpla
18 Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul Director al ADI Termoregio. 2019-12-16 majoritate simpla
19 Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor, aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local Oradea. 2019-12-16 majoritate absoluta
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019. complet.pct. 20.pdf 2019-12-16 majoritate absoluta
51 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare excutate și finalizate de terți pe domeniul public al Munciipiului Oradea, în lunile Septembrie, Octombrie și Noiembrie 2019 2019-12-16 Majoritate absolută
52 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 19 decembrie 2019 (prima convocare) și în data de 20 decembrie 2019 (a doua convocare). 2019-12-16 Majoritate absolută
53 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 19 decembrie 2019 (prima convocare) și în data de 20 decembrie 2019 (a doua convocare). 2019-12-16 Majoritate absolută
54 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a unui bun rezultat din investiția în infrastructura de alimentare cu energie termică executat și finalizat de un terț pe domeniul public al Munciipiului Oradea 2019-12-16 Majoritate absolută
56 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții „Modernizarea instalațiilor interioare, automatizarea din dispecerat a punctelor termice (22 puncte termice)” realizat în cadrul programului „Termoficare 2006 – 2020 căldură și confort”. 2019-12-17 Majoritate absoluta
57 Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii constribuției pentru economia circulară, valabilă începând cu data de 01.01.2020, în vederea conformării la prevederile OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu și încheierea Actului Adițional nr.24 la Contractul de parteneriat public-privat nr.122246/13.12.2003 încheiar între Municipiul Oradea și Keviep Kft. 2019-12-17 Majoritate absolută
58 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local a Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne și bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, la 30.09.2019 2019-12-17 Majoritate absolută
60 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019 la Societatea Administrația Domeniului Public SA. 2019-12-17 Majoritate absolută
61 Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL nr.984/27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administrație la Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru mandatul 2017 – 2021. 2019-12-17 Majoritate absolută
62 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 19 decembrie 2019 (prima convocare) și în data de 20 decembrie 2019 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare. 2019-12-17 Majoritate absolută

INSTITUTIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Rimler Karoly - str.Gheorghe Doja, nr.cad.12053, 157742, Oradea 2019-12-16 majoritate absoluta
124 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale sau bifamiliale, str. Caișilor, nr. cad.199695 - Oradea 2019-12-18 majoritate absoluta
125 Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei 4 și 5 la Regulamentul privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor neîntreținute de pe raza Municipiului Oradea, în vederea aplicării prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit ale acestor clădiri, aprobate prin HCL nr.52/2019 completare 125.pdf 2019-12-18 majoritate absoluta
126 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către proprietarii imobilului situat în Oradea, str. Republicii nr.12-12A, Palatul Apollo 2019-12-18 majoritate absoluta

III. DIRECȚIA PATRIMONIU

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafaţa măsurată de 12.046 mp și 3.855 mp, reprezentând terenuri cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 1 și 2 din str. Octavian Goga 2019-12-13 majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 593 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Livezilor,respectiv pentru înscrierea acestui teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea 2019-12-13 majoritate absoluta
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii unor suprafețe de teren, situate în mun. Oradea, str. Calea Borșului, str. Izvorului, str. Adevărului, respectiv str. Tabery Geza în proprietatea privată a mun. Oradea. 2019-12-16 majoritate calificata
37 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor înscrise în CF 182399 și 206345 – Oradea, în vederea realizării proiectului „Legătură Calea Aradului – str. Ogorului”, precum și pentru încheierea unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 21020/2019 încheiat cu A.D.P. SA Oradea pentru actualizarea suprafețelor de teren concesionate, aferente Pieței 100. 2019-12-16 majoritate absoluta
38 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr. 1 la H.C.L. 110/2019 referitor la imobilul, proprietate privată a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR afectat de coridorul de expropriere necesar realizării lucrării de interes public local „Amenajarea în mun. Oradea a unui punct de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din amenajări/reamenajări interioare a spațiilor de locuit, rezultate din gospodăriile populației cu dotări specifice de acces auto, cântărire și colectare pe tipuri de deșeuri, în gestiunea operatorului de salubrizare licențiat”. 2019-12-16 majoritate calificata
49 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici la faza PT+DE+CS+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire parcare de tip park and ride în Piața Emanuil Gojdu, Oradea. 2019-12-16 Majoritate absolut[
50 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DE+CS+DTAC și în urma ajustării prețului valorii contractuale în baza OUG nr. 114/2018, în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții în cadrul Colegiului Tehnic Traian Vuia din Oradea. 2019-12-16 Majoritate absoluta
55 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafață de 753 mp, reprezentând teren public situat în zona străzii Bethlen Gabor. 2019-12-16 Majoritate absolută
59 Proiect de hotărâre pentru actualizarea Anexei nr.1 și modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.640 din 2015 privind atestarea la domeniul privat al municipiului Oradea a unor imobile reprezentând teren cu constructii situate în municipiul Oradea. 2019-12-17 Majoritate calificată
63 Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unor suprafeţe de teren situate în municipiul Oradea, în vecinătatea pasajului rutier suprateran construit deasupra căii ferate pe șoseaua de centură în zona hypermarketului Metro, în proprietatea privată a Municipiului Oradea 2019-12-17 Majoritate calificată

IV. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
14 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții publice pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Oradea 2019-12-13 majoritate simpla

V. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr.761 din 26 septembrie pentru aprobarea demararii procedurii de achizitie a lucrarilor privind întretinerea, reparatia si executia de lucrari noi, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 4 ani (2020 - 2023) cuprinzand 2 loturi (Lot 1 si Lot 2) 2019-12-16 majoritate absoluta

VI. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
47 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare al Compartimentului Monitorizare Asistență Personali din cadrul Serviciului Resurse Umane – Salarizare al DAS Oradea. 2019-12-16 majoritate simplă

Fișiere - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 19 decembrie 2019

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator