Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 iulie 2018

Luni , 23 Iulie 2018, 13:07

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 iulie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 iulie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 iulie 2018

 

Şedinţa   ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 26.07.2018 ORA 14:00

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

MIERCURI

25.07.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  12:00  

SALA MARE

MIERCURI

25.07.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  12:00 

SALA MARE

MIERCURI

25.07.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  12:00 

SALA MARE

MIERCURI

25.07.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  14:00 

SALA MARE

MIERCURI

25.07.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  14:00 

SALA MARE

 

 

 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2018. 2018-07-25 14

I. DIRECȚIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
27 Proiect de hotărâre privind avizarea „Extindere conductă și branșamente gaze naturale, presiune medie pe str. Liszt Ferenc – etapa II”, loc. Oradea, jud. Bihor. 2018-07-24 14
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurii pentru achizitia serviciilor de taieri arbori si arbusti, scoaterea cioatelor, interventie cu taieri de orice fel in coroana arborilor si arbustilor si defrisarea vegetatiei arbustive si arboricole din Municipiul Oradea, finalizata cu incheierea a doua acorduri cadru, pentru 2 loturi, Lot 1 si Lot 2, pe o perioada de 4 ani 2018-07-24 18
70 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza ccord de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-econmici rezultați din studiul de fezabilitate pentru SOLUȚIE INOVATIVĂ PENTRU CREARE UNDĂ VERDE PENTRU TRAMVAI POD DACIA B-DUL MAGHERU, ORADEA variantvariantomandată de proiectant 2018-07-25 14

II. DIRECTIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Luxten Lighting Company SA a bunurilor aferente sistemului de iluminat public rezultate ca urmare a implementării unor proiecte derulate de Direcţia Tehnică 2018-07-25 18
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului practicat de societatea Compania de Apă Oradea SA pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă începând cu 01 august 2018. 2018-07-23 14
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societății Comania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune. 2018-07-23 18
48 Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 399/2017 privind actualizarea inventatului bunurilor care aparțin domeniului public al mun. Oradea. 2018-07-24 18
50 Proiect de hotărâre privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele și pe seama mun. Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiționale ulterioare asupra terenului în suprafață totală de 5.924 mp cu soc. Genius Mind Consultancy SRL. 2018-07-24 14
51 Proiect de hotărâre privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele și pe seama mun. Oradea Actele Adiționale la Actul de constituire a dreptului de superficie încheiat cu societatea Cezar Paper SRL, act aprobat prin HCL nr. 698/2016. 2018-07-24 14
61 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli respectiv modificarea programului de investiții pe anul 2018 2018-07-25 14
62 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții pe anul 2018 la societatea Termoficare Oradea SA. 2018-07-25 14
71 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea unor cote adiționale de impozitare pentru clădirile care nu respectă încadrarea în frontul stradal construit și/sau regimul de înălțime stabilit. 2018-07-25 14
72 Proiect de hotărâre privind mandatarea societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de vota „pentru” în cazul punctelor ănscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc ăn data de 26 iulie 2018 (prima convocare) și în data de 27 iulie 2018 (a doua convocare). 2018-07-26 14
73 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 2.257 mp cu societatea Stericycle România SRL 2018-07-26 14
76 Proiect de hotărâre pentru completare H.C.L. 978/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale. 2018-07-26 14
77 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. 319/2018 privind aprobarea unor măsuri administrative privind funcționarea Muzeului Orașului Oradea – Complex Cultural, cu sediul în mun. Oradea, Piața E. Gojdu, nr. 39 – 41. 2018-07-26 14

III. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea stării de indiviziune din CF 537 – Sântandrei, prin deschiderea a două coli de Carte Funciară pentru imobilele, identificate cu nr. cad. 201663 și 201675, situate în mun. Oradea, pe Calea Aradului nr. 123, proprietatea soc. Belmar Com SRL și Contes Delta SRL. 2018-07-23 18
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Soluție inovativă pentru creare undă verde tramvai Pod Dacia – B-dul. Magheru”, respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, proprietate privată, afectat de coridorul acestei lucrări. 2018-07-23 18
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului,cu nr. cadastral 202126-Oradea şi pentru concesionarea directă a terenului, în suprafață de 1.750 mp, situat în mun. Oradea, str. Thurzó Sándor nr. 4,în favoarea Fundaţiei Hospice Emanuel în vederea extinderii "Centrului de îngrijire paliativă pentru adulţi şi copii" cu Corpul 2 de clădire 2018-07-23 18
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a nr. cadastrale 187205, 198153 și 195822 - Oradea, reprezentând imobilul teren, în suprafaţă totală de 12.304 mp, cu 4 construcții, situat pe str. Calea Clujului nr. 300 şi darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a cotei de 637 / 12.304 mp din nr. cadastral nou format în favoarea societăţii Grup West Premium S.R.L. - proprietarul construcţiilor 2018-07-23 18
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 8.084 mp, reprezentând teren public, situat în mun. Oradea, în zona Catedralei Episcopale Ortodoxe „Învierea Domnului” din Piaţa Emanuil Gojdu pct.16.pdf 2018-07-23 18
32 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 8.803 mp și 1.363 mp, reprezentând terenuri publice situate în mun. Oradea, cu destinaţia actuală de parcare publică, respectiv de drum - strada Traian Blajovici - tronson de legătură cu str. Ogorului 2018-07-24 18
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică deschisă, a cotei de 158 / 8.803 mp, teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, situat pe str. Traian Blajovici, în vederea amenajării unei spălătorii auto de tip Self Wash sau IWash 2018-07-24 18
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea completăriicu un nou articol a H.C.L. 61/2018 privind măsuri referitoare la gestionarea fondului forestier proprietate publică a mun. Oradea ce vor fi aplicate de administrator – Ocolul Silvic Oradea, în anul 2018. 2018-07-24 18
35 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui imobil constând în apartament cu o cameră, la bloc, proprietate privată a Municipiului Oradea, situată în mun. Oradea, str. Prutului nr. 6, bl. D13, et. 4, ap. 56 2018-07-24 14
36 Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere privind imobilul - parte din clădire și teren, situat în mun. Oradea, str. Calea Clujului nr. 186, în care își desfășoară activitatea o grupă mixtă de copii aparţinând de Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici” din Oradea 2018-07-24 18
37 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere, nr. 273000 din 30.09.2016, referitor la imobilul, situat în mun. Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 2, identificat prin CF nr. 31861 - Oradea, nr. top 3124/6/I, în care își desfășoară activitatea didactică parțial Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din Oradea 2018-07-24 18
38 Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 468 din 2018, respectiv aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a locuinţei situată în mun. Oradea, str. Meşteşugarilor nr. 71, bl. AN 120, et. 1, ap. 4, în favoarea Spitalului Clinic Municipal ”Dr. Gavril Curteanu” Oradea, cu destinația de locuință de serviciu 2018-07-24 18
40 Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării sesiunii de depunere a dosarelor şi a criteriilor de eligibilitate, respectiv a criteriilor de selecţie prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate pentru anul 2019 în soluţionarea cererilor de repartizare, spre închiriere, a locuinţelor din fondul locativ de stat administrat de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar 2018-07-24 14
65 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 3.581 mp, teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând un tronson din str. Pitagora 2018-07-25 18
66 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.319 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Clujului 2018-07-25 18
74 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 236 mp, reprezentând teren și construcții, situate în mun. Oradea, pe str. Industriei nr. 7 2018-07-26 18
75 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 31.804 mp și 35.025 mp, reprezentând teren cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea - tronsoanele 1 și 2 din strada Nufărului 2018-07-26 18

IV. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
42 Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Creșei nr. 14 „Micul Prinț” în structura Creșe Oradea – Direcția de Asistență Socială Oradea. 2018-07-24 14
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei Direcției de Asistență Socială Oradea, a organigramei Creșe – Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi și a statului de funcții cu numărul de posturi ale instituției. 2018-07-24 14
44 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Oradea. 2018-07-24 14
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare al Centrului Comunitar Gutenberg, situat în Oradea, str. Johann Gutenberg nr. 8. 2018-07-24 14

V. ARHITECT SEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
54 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Parcelare teren pentru locuinte, str. Alesdului nr.cad.201679 Oradea 2018-07-25 14

VI. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea 2018-07-24 14
56 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea 2018-07-24 14

VII. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
63 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. 625/2009 privind aprobarea unor reglementări pentru accesul controlat al vehiculelor în Zona Pietonală Centrală din mun. Oradea. complet.pct. 63.jpg 2018-07-25 14

VIII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
64 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. 562/2018, privind propunerea schimbării destinației unui teren inclus în baza materială a Scolii Gimnaziale „Ioan Slavici”, Calea Clujului nr. 188, în teren cu altă destinație în sensul corectării unei erori materiale. 2018-07-25 14
78 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici centralizați la faza SF în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului „Mobilitate policentrică în Municipiul Oradea – coridor Magnolia, Cazaban, Nufărului”. 2018-07-26 14
79 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice faza DALI și aindicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiției „Reamenajarea Grădinii Publice Dealul Ciuperca. 05 IMAGINE SITUATIE PROPUSA 1.pdf07 IMAGINE SITUATIE PROPUSA 3.pdf09 IMAGINE SITUATIE PROPUSA 5.pdf10 IMAGINE SITUATIE PROPUSA 6.pdf16 IMAGINE SITUATIE PROPUSA 12.pdf 2018-07-26 14
80 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare “Dezvoltarea si prioritizarea transportului de calatori din Municipiul Oradea” 2018-07-26 14

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2018. 2018-07-23

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 iulie 2018

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator