Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 noiembrie 2019

Vineri , 22 Noiembrie 2019, 9:09

Exportă PDF - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 noiembrie 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 noiembrie 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 noiembrie 2019

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2020 complet.pct. 1.pdf 2019-11-22 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aferente sectoarelor Rețele Apă, Canal şi SPAU aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune 2019-11-22 majoritate absoluta
24 Proiect de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Oradea 2019-11-22 majoritate absoluta
25 Proiect de hotărâre privind menținerea preţurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea conform HCL nr. 578/2019 până la promovarea unei noi hotărâri de Consiliu Local al Municipiului Oradea 2019-11-22 majoritate absoluta
26 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA 2019-11-22 majoritate absoluta
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vederea scoaterii din funcțiune ca urmare a inventarierii pe anul 2018 2019-11-22 majoritate absoluta
28 Proiect de hotărâre privind retragerea concesionării de la societateaTermoficare Oradea SA a unor active fixe aflate în administrarea acesteia în baza contractului de delegare nr. 196/1/06.08.2013 încheiat între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele şi pe seama municipiului Oradea şi societatea Termoficare Oradea S.A. 2019-11-22 majoritate absoluta
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea societății Oradea Transport Local S.A., în vederea scoaterii acestora din funcţiune 2019-11-22 majoritate absoluta
32 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și suplimentarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2019 2019-11-22 majoritate absoluta
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la HCL nr. 1.050/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administratie la Societatea Termoficare Oradea SA pentru mandatul 2018 - 2022 2019-11-22 majoritate absoluta
34 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 pct. 4 din HCL nr. 1285/2018 privind programul ”Realizează-te în Oradea!” pentru dezvoltarea domeniului IT în Municipiul Oradea 2019-11-22 majoritate absoluta
35 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2019 la societatea Compania de Apă Oradea 2019-11-22 majoritate absoluta
79 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota “pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 28 noiembrie 2019 (prima convocare) şi în data de 29 noiembrie 2019 (a doua convocare) 2019-11-22 majoritate absoluta
78 Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. 2019-11-22 majoritate absoluta
81 Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea, județul Bihor 2019-11-22 majoritate absoluta
92 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor pentrul anul 2019 2019-11-22 majoritate absoluta
97 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de premii olimpicilor din unitățile de învățământ de stat din municipiul Oradea, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2018 – 2019 la olimpiadele naționale școlare organizate de Ministerul Educației Naționale. 2019-11-22 majoritate absoluta
101 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea societății Termoficare Oradea SA, în vederea scoaterii acestuia din funcțiune. 2019-11-25 majoritate absoluta
102 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019. 2019-11-25 majoritate absoluta
112 Proiect de hotărâre privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele și pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiționale ulterioare asupra terenului în suprafață totală de 4.339 mp cu societatea Carbenta Com SRL 2019-11-26 majoritate absolută
114 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Oradea ca membru asociat în Asociația Atletic Club Oradea CAO 1910 și a unor măsuri privind organizarea acesteia. 2019-11-26 majoritate absoluta

II. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție Construire/ prelungire strada Simion Bărnuțiu între b-dul. Decebal și strada Oneștilor 2019-11-22 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “Reabilitare Strada Arany János, Municipiul Oradea” 2019-11-22 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție 2019-11-22 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “Reabilitare strada Samuil Micu Klein, Mun. Oradea” 2019-11-22 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “Reabilitare Strada Jean Calvin, Municipiul Oradea” 2019-11-22 majoritate absoluta
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “Reabilitare Strada Ion Luca Caragiale, Municipiul Oradea” 2019-11-22 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “Reabilitare Strada Aleea Emanuil Gojdu, Municipiul Oradea” 2019-11-22 majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “Reabilitare Strada Spiru Haret, Municipiul Oradea” 2019-11-22 majoritate absoluta
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, privind prelungirea duratei acestuia cu o perioada de maxim 2 ani, de la data de 23.01.2020 până la data de 23.01.2022 2019-11-22 majoritate absoluta
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Oradea – Etapa a III-a” 2019-11-22 majoritate absoluta
31 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Trotușului - tronson cuprins între strada Henrik Ibsen și strada Veteranilor 2019-11-22 majoritate absoluta
77 Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziție a serviciilor pentru întreținerea și amenajarea a 9 parcuri din Municipiul Oradea: Lot 1 - Parc Petofi, Lot 2 - Parc Traian, Lot 3 - Parc in zona Pietei Ghioceilor, Lot 4 – Parc Sala Sporturilor, Lot 5 – Parc 1 Decembrie, Lot 6 – Parc I.C. Bratianu, Lot 7 – Parc Libertății, Lot 8 – Parc Onisifor Ghibu și Lot 9 – Parc Salca II din Municipiul Oradea, finalizată pentru fiecare lot în parte, cu încheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2020-2023) 2019-11-22 majoritate absoluta
94 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr. 85/26.10.2017 2019-11-22 majoritate absoluta

III. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Direcția de Asistență Socială Oradea şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, privind furnizarea serviciilor de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din municipiul Oradea, în vederea prevenirii unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excludere socială 2019-11-22 majoritate absoluta
14 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale Admnistrate și Finanțate din Bugetul Consiliului Local Oradea pentru anul 2020 2019-11-22 majoritate absoluta
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii cu numărul de posturi al Direcției de Asistență Socială Oradea 2019-11-22 majoritate simpla
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui sprijin financiar asociațiilor și fundațiilor din municipiul Oradea care organizează, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, evenimente adresate beneficiarilor acestora 2019-11-22 majoritate absoluta
30 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități a solicitanţilor de locuinţe sociale, în vederea închirierii, sesiunea 2019 2019-11-22 majoritate simpla

IV. INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
17 Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 376/26.05.2010 – privind aprobarea unor măsuri pentru regularizarea taxelor de autorizare a executării lucrărilor de construcții 2019-11-21 majoritate absoluta
18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la faza SF, respective a coridorului de expropriere aferent obiectivului de investiții “Lucrări de interes public local pentru construcția unei parcări aferente Spitalului Județean Bihor, necesare funcționării sistemului de sănătate” din mun. Oradea, str. Gheorghe Doja 2019-11-22 majoritate absoluta
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - parcelare teren și amplasare locuințe în zona str. Soarelului - str.Stupilor nr.cad. 156844, 195494, 195495, 153978 - Oradea 2019-11-22 majoritate absoluta
22 Proiect de hotărâre Planului Urbanistic Zonal – Reconversie funțională din UTR Ei în UTR Is; Dezvoltare servicii de tip hotel, alimentație publică, birouri, mică producție, zona str. Calea Borșului nr. cad.167760, 173347, 173348, 192056, Oradea 2019-11-22 majoritate absoluta
98 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuințe, zona str. Gh. Doja – str. Rimler Karoly, nr. cad. 203798 – 203802, Oradea. 2019-11-22 majoritate
113 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie funcțională din UTR Liu în UTR Is_P; Construire parcare publică aferentă Spitalului Județean, str. Gheorghe Doja nr.cad. 176789, 176790, 176791, 151978, 169387, 169384, 2008, nr.topo. 6436/34, 6496/35, Oradea. 2019-11-26 majoritate absoluta

V. DIRECTIA PATRIMONIU IMOBILIAR

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
36 Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării unei sesiuni de depunere dosare în vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate în municipiul Oradea, județul Bihor 2019-11-22 majoritate simpla
38 Proiect de hotărâre privind Planului de amplasament și delimitare a unui imobil, din sectorul cadastral 37, ce a făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 2018, în vederea preluării acestuia în proprietatea privată a Municipiului Oradea 2019-11-22 majoritate calificata
39 Proiect de hotărâre privind Planul de amplasament și delimitare a unui imobil, din sectorul cadastral 63, ce a făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 2018, în vederea preluării acestuia în proprietatea privată a Municipiului Oradea 2019-11-22 majoritate calificata
40 Proiect de hotărâre privind Planurilor de amplasament și delimitare ale unor imobile, din sectorul cadastral 69, ce au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 2018, în vederea preluării acestora în proprietatea privată a Municipiului Oradea 2019-11-22 majoritate calificată
41 Proiect de hotărâre privind Planurile de amplasament și delimitare ale unor imobile, din sectorul cadastral 74, ce au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 2018, în vederea preluării acestora în proprietatea privată a Municipiului Oradea 2019-11-22 majoritate calificata
42 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 733 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Izvorului 2019-11-22 majoritate absoluta
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 538 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Sankt Petersburg 2019-11-22 majoritate absoluta
44 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunere de dezmembrare a imobilului înscris în CF 179408 – Oradea, privind un teren situatn în str. Magnoliei, în curtea Palatului Baroc 2019-11-22 majoritate absoluta
45 Proiect de hotărâre privind Planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele măsurate de 1.866 mp și 7.215 mp, terenuri cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea,str. Franz Joseph Haydn și str. Episcop Ioan Alexi 2019-11-22 majoritate absoluta
46 Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării și modificării HCL nr.519/2019 privind vânzarea, prin licitație publică, a două parcele de teren, cu suprafețe de 103 mp și 1.319mp – proprietate private a Municipiului Oradea situate în zona străzii Valea Frumoasă (extravilan) și Calea Clujului 2019-11-22 majoritate calificata
75 Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilului, proprietate privată, compus din teren, în suprafață de 833 mp (cu amenajare drum de 226 mp), necesar în vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes local “DRUM COLECTOR ÎN ZONA PIAȚA 100 - MUNICIPIUL ORADEA” 2019-11-22 majoritate calificată
89 Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local “Drum colector aferent drumului de centură (str. Ogorului) între str. Liviu Borcea și str. Ciheiului”, respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, proprietate private, în suprafață totală de 3.475 mp, afectată de coridorul acestei lucrări, precum și pentru reglementarea situației juridice a unor terenuri necesare realizării obiectivului 2019-11-22 majoritate calificată
93 Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unor suprafețe de teren, situate în mun. Oradea, în str. Valea Frumoasă, în str. Maslinului, respectiv în str. Morii, în proprietatea privată a Municipiului Oradea 2019-11-22 majoritate calificata
99 Proiect de hotărâre privind privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Oradea în Comisiile de evaluare pentru închirierea / concesionarea / vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile și mobile 2019-11-22 majoritate simpla
109 Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Modernizarea drumului de legătură între municipiul Oradea (zona Podgoria) și comuna Oșorhei 2019-11-25 majoritate calificata
110 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietate privată a Municipiului Oradea, situate în str. Episcop Mihai Pavel nr. 18 2019-11-25 majoritate calificata

VI. Serviciul Achiziții Publice

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
100 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de asociere incheiat in conformitate cu prevederile art 44 alin 2 si 3 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice in vederea achizitionarii in comun a echipamentelor medicale aferente proiectului “Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor County, improvement of access and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations – FA Phase, ROHU 449 financed under the Interreg V-A Romania – Hungary Programme” - „Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervenți 2019-11-22 majoritate absoluta

Fișiere - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 noiembrie 2019

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator