Trimite unui prieten

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea, sedinta ordinara din data de 10.09.2020

Luni , 7 Septembrie 2020, 13:08

Exportă PDF - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea, sedinta ordinara din data de 10.09.2020 Tipărește pagina - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea, sedinta ordinara din data de 10.09.2020 Trimite unui prieten - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea, sedinta ordinara din data de 10.09.2020

I. I.A.S.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire imobil cu functiune mixta (locuinte colective si birouri) str. Mestesugarilor, nr.44A, nr.cad.207858 – Oradea 2020-09-07 majoritate absoluta
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire locuinte colective S+P+2E+R cu birou la parter si parcare subterana, amenajare incinta si imprejmuire, str. Mestesugarilor, nr.20, nr.cad. 207311 – Oradea 2020-09-08 majoritate absoluta
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire cladire de birouri in regim de inaltime P+2E+1R, str. Tudor Vladimirescu, nr.65, nr.cad. 189197, nr.cad.152740 – Oradea. 2020-09-08 majoritate absoluta
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Extindere si mansardare corp C1 si creare acces auto nou din str. Sucevei, desfiintare corp C2, str. Sucevei, nr.95, nr.cad. 207158 – Oradea 2020-09-08 majoritate absoluta
22 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL 121/2013 – Reglementare functiuni, Parcelare teren pentru locuinte indididuale si colective, zona str.Eugen Lovinescu – str.G.Bacaloglu – str.Lascar Catargiu generat de terenul identificat cu nr.cad.191829, Oradea 2020-09-09 majoritate absoluta
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL 73/2009 - Reparcelare teren pentru locuinte, zona str.Graurilor, nr.cad.152789, 152792-:-152803, , Oradea 2020-09-09 majoritate absoluta
30 Proiect de hotărâre Privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr.198/2020 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal de urbanizare – Parcelare teren pentru amplasare locuințe și funcțiuni complementare, zona str.Apateului, nr.cad.205032, Oradea 2020-09-09 majoritate absoluta
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru dezvoltarea unei zone de locuinte si dotari; Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale sau bifamiliale zona str.Alexandru Macedonski- str.Alecu Russo, nr.cad.206976 , Oradea 2020-09-09 majoritate absoluta

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020. complet.pct. 2.pdfpct. 2-completare.pdf 2020-09-07 majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în luna februarie 2020. 2020-09-08 majoritate calificată
11 Proiect de hotărâre privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele și pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiționale ulterioare asupra terenului în suprafață totală de 5.516 mp cu societatea Tamira Pan SRL. 2020-09-08 majoritate absoluta
21 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli si modificarea Programului de investiţii și dotări pe anul 2020 la societatea Compania de Apă Oradea S.A. 2020-09-09 majoritate absoluta
34 Proiect de hotărâre privind darea în administrarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. a unor active fixe proprietatea privată a Municipiului Oradea, situate pe str. Ion Mihalache nr. 41, înscrise în CF 203197-Oradea în vederea extinderii Parcului Industrial Eurobusiness I și acordareade facilități fiscale conform Legii 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale 2020-09-09 majoritate absoluta
35 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții „Drum expres Arad – Oradea” 2020-09-10 majoritate absoluta
36 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Parcării Subterane Independenței din municipiul Oradea 2020-09-10 majoritate absoluta
37 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Coridor de mobilitate urbana durabila in piata Emanuil Gojdu din Oradea - Etapa I”, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 2020-09-10 majoritate absoluta

III. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, conform scenariului 1 recomandat de proiectant, a coridorului de expropriere, aferente lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție „Amenajare acces auto și spații de parcare în zona străzilor Traian Blajovici - Făgărașului - Islazului” 2020-09-07 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Clujului din municipiul Oradea 2020-09-07 majoritate absoluta
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi pentru obiectivul de investiție „Lucrări de interes public local pentru amenajarede noi spații verzi pentru construcții cu caracter educativ și sportiv – Amenajare pistă PUMPTRACK în zona cuprinsă între centura Oradea, str. Sovata și Crișul Repede” 2020-09-09 majoritate absoluta
17 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi pentru obiectivul de investiție „Lucrări de interes public local pentru amenajarede noi spații verzi pentru construcții cu caracter educativ și sportiv – Amenajare pistă PUMPTRACK, în Parcul Salca II” 2020-09-09 majoritate absoluta
18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici rezultaţi pentru obiectivul de investiție „Lucrări de interes public local pentru amenajarede noi spații verzi pentru construcții cu caracter educativ și sportiv – Amenajare pistă PUMPTRACK, în Parcul 1 Decembrie” 2020-09-09 majoritate absoluta
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economicirezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție "CENTURA OCOLITOARE A LOCALITĂȚII OȘORHEI, JUDEȚUL BIHOR” complet.pct. 19.pdf 2020-09-09 majoritate absoluta

IV. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 5 (cinci) locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar 2020-09-07 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere privind imobilul, reprezentând clădire și terenul aferent, identificat prin nr. top 3124/6/I, înscris în CF nr. 31861 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 2 în scopul desfășurării activității parțiale a Şcolii gimnaziale „Nicolae Bălcescu” din Oradea 2020-09-07 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 279 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării acestei suprafețe în favoarea deținătorului construcției,situată în mun. Oradea, str. Fântânilor 2020-09-07 majoritate calificată
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 267 mp, respectiv înscrierea acestui teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în zona străzii Col. Ion Buzoianu nr. 3 2020-09-07 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru sistarea stării de indiviziune din CF 20322 - Oradea, respectiv înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a suprafeței de 463 mp, teren situat în zona străzii Lacul Roșu 2020-09-07 majoritate absolua
23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, având suprafața de 808 mp teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, reprezentând tronsonul 4 din strada Coriolan Hora 2020-09-09 majoritate absoluta
24 Proiect de hotărâre pentru darea acordului în vederea transmiterii, cu titlu gratuit, a imobilului situat în str. Ion Bogdan nr. 13B, înscris în Cartea funciară nr. 202429 - Oradea, din proprietatea publică al UAT - Municipiul Oradea, în proprietatea publică a statului 2020-09-09 majoritate calificată
25 Proiect de hotărâre pentru încheierea unui act adițional la Contractul de parteneriat, nr. 335036 din 04.09.2018, dintre Municipiul Oradea și Episcopia Română Unită cu Roma, Greco - Catolică, de Oradea, în vederea realizării lucrărilor de consolidare, reabilitare și refuncționalizare a clădirii afectate de incendiul din data de 25.08.2018 și stabilirea unor măsuri pentru administrarea ulterioară a imobilului Palat Episcopal Greco - Catolic din Oradea 2020-09-09 majoritate absoluta
26 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea dezlipire a imobilului având nr. Cadastral 201719, respectiv pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a 3 (trei) parcele de teren din mun. Oradea, situate în municipiul Oradea zona străzii Calea Borșului – în vederea construirii de spații pentru activități economice terțiare 2020-09-09 majoritate absoluta
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza DALI pentru Reabilitare interioară Palat Episcopal Greco-Catolic, Oradea. 2020-09-09 majoritate absoluta
32 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 6.159 mp, identificat cu nr. cadastral 164182, înscris în CF 164182 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, în favoarea societății Rox Davi 2007 S.R.L. 2020-09-09 majoritate calificata
33 Proiect de hotărâre pentru mandatarea primarului Municipiului Oradea în vederea realizării tuturor demersurilor, respectiv semnării Protocolului de colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului în vederea obținerii finanțării lucrărilor de proiectare și execuție pe partea de restaurare interioară a imobilului - Palatul Episcopal Greco - Catolic în vederea introducerii acestuia în circuitul cultural 2020-09-09 majoritate simpla

D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
12 Proiect de hotărâre pentru actualizarea anexei aprobate conform art. 1din H.C.L. nr. 701/10.08.2017 pentru actualizarea anexei aprobate conform art. 1 din H.C.L. nr. 410/25.05.2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului Oradea. complet.pct. 12.pdf 2020-09-08 majoritate absoluta
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici – faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Construire centru de antreprenoriat Piața Cetate, Reconstruire Corp C1 și organizare de șantier”, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Interreg V – A România – Ungaria. 2020-09-09 majoritate absoluta
37 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - faza Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul de investiții „Coridor de mobilitate urbana durabila in piata Emanuil Gojdu din Oradea - Etapa I”, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 2020-09-10 majoritate absoluta

VI. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheieirii unui acord de asociere între municipiul Oradea, comuna Sântandrei și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea. 2020-09-09 majoritate simpla

Fișiere - Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Oradea, sedinta ordinara din data de 10.09.2020

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator