Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 octombrie 2019

Vineri , 25 Octombrie 2019, 10:22

Exportă PDF - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 octombrie 2019 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 octombrie 2019 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 octombrie 2019

I. DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare Şcoala Gimnazială "Szacsvay Imre", str. Mihai Eminescu nr. 28, Oradea 2019-10-25 majoritate absoluta
15 Proiect de hotărâre aprobarea Studiului de fundamentare, a Caietului de sarcini și a Indicatorilor de performanță pentru serviciul public de administrare a domeniului public și privat de interes local privind organizarea și exploatarea parcărilor în municipiul Oradea 2019-10-25 majoritate absoluta
16 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 655/31.07.2019, privind indicatorii tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Extindere reţea termică primară în Piaţa Rahovei (pentru fostul corp de clădire al Colegiului Național “Iosif Vulcan” din Oradea) 2019-10-25 majrotate absoluta
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 920 mp, compus din teren și construcții - porţi de acces,aferente străzii Reményik Sándor din municipiul Oradea 2019-10-25 majoritate absoluta
30 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 315 mp teren, cu categoria de folosinţă „drum”, proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în zona str. Podgoria 2019-10-25 majoritate calificata
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 22 mp, reprezentând ”drum public”, în zona străzii Valea Frumoasă 2019-10-25 majoritate calificată
33 Proiect de hotărâre aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 182523, respectiv pentru înscrierea parcelei cu nr. cadastral nou 205986 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, reprezentând teren situat în str. Ceyrat 2019-10-25 majoritate calificată
34 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de dezmembrare a terenului cu nr. cadastral 193828, respectiv pentru aprobarea transmiterii cu titlu gratuit în administrarea societății Eco Bihor S.R.L. a suprafeței de 41.202 mp, în vederea extinderii celulei de depozitare a Depozitului Ecologic de Deșeuri Oradea 2019-10-25 majoritate calificata
38 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a suprafeței de 5.417 mp, reprezentând coridorul lucrării de utilitate publică „Drum de acces pe relaţia str. Barcăului - str. Oneştilor - str. Simion Bărnuțiu”, identificat prin Planul de situaţie avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 13682 din 2017 pct. 38 completare.jpg 2019-10-25 majoritate calificată
44 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 621 din 31.07.2014 pentru aprobarea unor măsuri administrative în vederea funcționării în bune condiții a Centrului de Reintegrare Socială, situat în mun. Oradea, str. Vămii nr. 34 A 2019-10-25 majoritate absoluta
78 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a imobilului – teren, în suprafață de 30.435 mp, situat în str. Calea Sântandrei, identificat cu nr. cad. 205767 – Oradea, în vederea realizării de investiții, rspectiv construcții pentru activități economice cu caracter terțiar. 2019-10-28 majoritate calificata
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale unor imobile, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea - str. Calea Clujului (în zona Cartierul Tineretului), respectiv pentru înscrierea acestor suprafețe de teren în proprietatea publică a Municipiului Oradea 2019-10-25 majoritate calificată
50 Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea și societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A., privind terenuri situate în str. Ogorului, în incinta Parcului Industrial Eurobusiness II 2019-10-25 majoritate calificata
51 Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unor suprafeţe de teren, situate în mun. Oradea, în str. Calea Borșului, în str. Piața Bobâlnei și în str. Tabéry Géza, în proprietatea privată a Municipiului Oradea 2019-10-25 majoritate calificată
53 Proiect de hotărâre privind prelungirea până la 31 mai 2020 a transmiterii în administrare temporară a etajului 1din imobilul constând în clădirea situată în incinta Orășelului Copiiloe, în favoarea Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea, în vederea funcționării birourilor TESA. 2019-10-25 majoritate absoluta
60 Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii Judetului Bihor pentru transmiterea, din domeniul public al mun. Oradea, în domeniul public al jud. Bihor, a str. Șanțului – parte a drumului comunal DC 37, în vederea clasificării acestuia ca drum județean, în vederea întreținerii, reabilitării și modernizării din fonduri de la bugetul local al Consiliului Județean Bihor sau din alte surse de finanțare. 2019-10-25 majoritate calificata
72 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale unor imobile, ce au făcut obiectul Hotărârii Consiliului Local nr. 410 din 2018, în vederea preluării acestora în proprietatea privată a Municipiului Oradea 2019-10-28 majoritate absoluta
73 Proiect de hotărâre pentru prelungirea duratei contractului de comodat referitor la spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, B-dul. Gen. Magheru nr. 21 - demisol,în favoarea Instituției Avocatului Poporului - Biroul Teritorial Oradea 2019-10-28 majoritate absoluta
74 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere aferente a 3 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în proprietatea Municipiului Oradea, în favoarea societăților Distrigaz Vest S.A., RER Vest S.A. și RCS & RDS S.A. 2019-10-28 majoritate absoluta
75 Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a locuințelor, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, devenite libere de contract 2019-10-28 majoritate absoluta
76 Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin licitație publică, a imobilului constând în construcție și terenul aferent, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în str. George Enescu nr. 14 2019-10-28 majoritate calificata
79 Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, în municipiul Oradea. 2019-10-28 majoritate simpla

II. DIRECTIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.3 (programul de transport) și 2.1.4 ( lista stațiilor de autobuze) la contractul de delegare pentru efectuarea serviciului de transport local de persoane prin curse regulate 2019-10-28 majoritate absoluta
22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1, recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție „Extindere reţea primară termica pe str. Ciheiului”, municipiul Oradea 2019-10-25 majoritate absoluta
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, cu introducerea unor suprafete noi, conform Anexei 1 2019-10-25 majoritate absoluta
25 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada Nicolae Firu 2019-10-25 majoritate absoluta
26 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada GENERAL EREMIA GRIGORESCU 2019-10-25 majoritate absoluta
27 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție Modernizare strada RADU ENESCU 2019-10-25 majoritate absoluta

III. DIRECTIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind modificarea Bugetului evenimentelor aferente anului 2019 organizate de către Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune. 2019-10-25 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, respectiv modificarea Programului de investiții pe anul 2019, la Societatea Administraţia Domeniului Public SA 2019-10-25 majoritate absoluta
19 Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Municipiul Oradea, Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural și Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Oradea pentru organizarea evenimentelor și promovarea creațiilor artistice în Cetatea Oradea 2019-10-25 majoritate absoluta
57 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei la HCL nr. 985/2017 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina Consiliului de Administrație la Societatea Compania de Apă Oradea SA pentru mandatul 2017 – 2021. 2019-10-25 majoritate simpla
58 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, rspectiv modificarea Programului de investiții și dotări pe anul 2019 la societatea Compania de Apă Oradea SA. 2019-10-25 majoritate absoluta
59 Proiect de hotărâre privind aprobarea recrtificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2019. 2019-10-25 majoritate absoluta
62 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al mun. Oradea a bunurilor rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare executate și finalizate de terți pe domeniul public al mun. Oradea în luna august 2019. 2019-10-25 majoritate absoluta
61 Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradeea, str. V. Alecsandri nr. 11, ap. 8 C, înscris în CF 154608 – C1 – U 13. 2019-10-25 majoritate absoluta
63 Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de achiziție și transport ale materialelor antiderapante utilizate de către societatea RER Vest SA pentru iarna 2019 – 2020. 2019-10-28 majoritate absoluta
64 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2019 2019-10-28 majoritate absoluta
65 Proiect de hotărâre la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 31 octombrie 2019 (prima convocare) şi în data de 01 noiembrie 2019 (a doua convocare) 2019-10-28 majoritate simpla
66 Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind dezvoltarea şi finanţarea reţelei de distribuţie a energiei electrice în Municipiul Oradea 2019-10-28 majoritate simplă
67 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2019 la societatea Termoficare Oradea SA 2019-10-28 majoritate absoluta
68 Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Cetariu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio 2019-10-28 majoritate simpla
69 Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societății Oradea Transport Local S.A. 2019-10-28 majoritate absoluta
70 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, respectiv rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la societatea Oradea Transport Local S.A. 2019-10-28 majoritate absoluta
77 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne și bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, la 30.06.2019. 2019-10-28 majoritate absoluta
81 Proiect de hotărâre privind exprimarea Acordului de principiu al Consiliului local al Municipiului Oradea în vederea selectării unui partener pentru dezvoltarea si administrarea parcărilor de pe raza Municipiul Oradea 2019-10-30 majoritate absoluta

IV. INSTITUTIA ARHITECTULUI SEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - construite imobil de locuinte colective cu functiuni complementare la parter, str. Tudor Vladimirescu, nr.cad. 161519, Oradea 2019-10-25 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale sau bifamiliale zona str.Facliei, nr.cad.19040, 173004, 173007, 173008 - Oradea 2019-10-25 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte , zona str.Kabos Endre, nr.cad.202361, Oradea 2019-10-25 majoritate absoluta
12 Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuinte si functiuni complementare, zona str.Tiglarilor, nr.cad.157180, 195975, Oradea 2019-10-25 majoritate absoluta
14 Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal de urbanizare Parcelare teren pentru amplasare locuinte zona str.Marin Preda – str.Vasile Carlova, nr.cad.201952, 196248, 167285, 196256, 155479, 153661, 186605 - Oradea 2019-10-25 majoritate absoluta
52 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere zona industrială studiată prin PUZ aprobat prin HCL nr. 946/2017, concesionare teren, construire hale de depozitare și logistice, service auto pentru camioane, zona str. Uzinelor, nr. cad. 184941, 184165, 200159, 200160, 202019 – Oradea. 2019-10-25 majoritate absoluta

V. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
17 Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 38/2019 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Direcția de Asistență Socială Oradea. 2019-10-25 majoritate absoluta
46 Proiect de hotărâre privind susținerea organizării „Zilei Porților Deschise” la Centrele de zi pentru copii și tinerii cu sindrom Down. 2019-10-25 majoritate absoluta

VI. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
18 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea 2019-10-28 majoritate simpla

VII. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
21 SE RETRAGE - Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului de 54 mp, din incinta Spitalului Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea cu scopul amplasării de automate de băuturi nealcoolice calde și produse food, băuturi răcoritoare, automate vending (automate cafea + automate vending snack & food). 2019-10-25 majoritate absoluta

VIII. COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
23 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al municipiului Oradea. 2019-10-25 majoritate simpla

IX - DMPFI

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
47 Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea art.3 din HCL 546/2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea, conservarea și integrarea în circuitul cultural a obiectivului : Muzeul Francmasonerieu din Oradea” cod SMIS 116448. 2019-10-25 majoritate absoluta
48 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul : „revitalizarea urbană la nivelul municipiului Oradea (zona Salca, zona Leonardo de Vinci _ Romer Floris, zona Ciheiului, zona Veteranilor, zona Grigorescu, zona Apateului, zona Libertății și alte zone din municipiu) – etapa 2”. 2019-10-25 majoritate absoluta
71 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Analizei Cost-Beneficiu și indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru proiectul ”Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa III” revizia III, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare ANEXA 1 SF pag 1-100.pdfANEXA 1 SF pag 101-236.pdfANEXA 2 Sinteza indicatori.pdfANEXA 3 ACB.pdfANEXA 4 Plan tarifar.pdf 2019-10-28 majoritate absoluta
82 Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 748 /12.09.2019, abrogarea HCL nr. 5/22.01.2019 și aprobarea proiectului “Reabilitare fațade și amenajări interioare, reabilitare instalații sanitare și electrice la Școala Gimnazială nr. 11 Oradea” și a cheltuielilor legate de proiect 2019-10-31 majoritate absoluta

Fișiere - Proiecte de Hotarari ale Consiliului Local al municipiului Oradea 31 octombrie 2019

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator