Trimite unui prieten

SEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 30.08.2021

Luni , 23 August 2021, 14:56

Exportă PDF - SEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 30.08.2021 Tipărește pagina - SEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 30.08.2021 Trimite unui prieten - SEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 30.08.2021

I. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați în urma actualizării devizului general din studiul de fezabilitate pentru obiectivul„ Asigurarea unui degazor termic, având capacitatea de 200 mc/h, pentru degazarea apei de adaos termoficare” și abrogarea HCL nr. 453/17.05.2018 2021-08-23 majoritate absolută
2 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, varianta 1 recomandată de proiectant, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local “ACCES AUTO ÎNTRE STRADA LIBERTĂȚII ȘI PARCUL TRAIAN” din municipiul Oradea, județul Bihor completare pct. 2.pdfcomplet. pct.. 2.pdf 2021-08-23 majoritate absolută
3 Proiect de hotărâre pentru avizarea actualizării anexelor 2.1.3 privind programul de transport pentru rețeaua traseelor de autobuz şi 2.1.4 privind lista stațiilor de autobuz, la contractul de delegare a serviciului de transport prin curse regulate 2021-08-23 majoritate absolută
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate, varianta a I-a recomandată de proiectant pentru “Extindere rețea termică de transport pe strada Tudor Vladimirescu” 2021-08-23 majoritate absolută
57 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați, a coridorului de expropriere,aferente lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție “Amenajare parc public pe strada Matei Corvin-strada Rectorului” 2021-08-24 majoritate absolută
58 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați pentru obiectivul de investiție “Modernizare parc Petofi” 2021-08-24 majoritate absolută
59 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind administrarea si intretinerea spatiilor verzi, masuri si reguli specifice pentru protectia mediului in Municipiul Oradea 2021-08-24 majoritate simplă
73 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ˮExtindere și înlocuire rețea de apă pe strada Remenyik Șandor din municipiul Oradea” 2021-08-25 majoritate absolută
74 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ˮExtindere retea canalizare menajeta pe strada Zorelelor si strada Kiev cu Statie de pompare ape uzate menajere si bransament electric, municipiul Oradea” 2021-08-25 majorritate absolută
75 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea de apă, canalizare menajeră și stație de pompare ape uzate menajere cu branșament electric pe str. Prundului, municipiul Oradea” 2021-08-25 majoritate absolută
76 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială pe str. Eugen Lovinescu, municipiul Oradea” 2021-08-25 majoritate absolută
77 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Înlocuire rețea de canalizare pluvială pe str. Gheorghe Costaforu și str. Parcul 22 Decembrie din municipiul Oradea” 2021-08-25 majoritate absolută

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării acordului de asociere încheiat între Municipiul Oradea și Comuna Oșorhei pentru modernizarea unui drum de legătură 2021-08-23 majoritate absolută
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de eliminare și neutralizarea deșeurilor periculoase din punctele de colectare selectivă a deșeurilor situate pe strada Thurzo Sandor și strada Uzinelor din Oradea 2021-08-23 majoritate absolută
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii și a regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public prin curse regulate aplicabil la nivelul A.D.I. Transergio complet.pct. 6.pdf 2021-08-23 majoritate absolută
7 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Termoficare Oradea SA 2021-08-23 majoritate absolută
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea integrării în domeniul public al Municipiului Oradea, a investiției ,,Legătură Calea Aradului – Strada Ogorului” 2021-08-23 majoritate absolută
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. 2021-08-23 majoritate simplă
10 Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății Administrația Domeniului Public SA 2021-08-23 majoritate simplă
11 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii și dotări pe anul 2021 și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Compania de Apă Oradea S.A. 2021-08-23 majoritate simplă
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.968/27.11.2017 privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor cu cazarea și masa elevilor înscriși în sistemul de învățământ dual 2021-08-23 majoritate absolută
53 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii și dotări pe anul 2021 și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Administrația Domeniului Public S.A. 2021-08-24 majoritate absolută
54 Proiect de hotărâre privind integrarea în domeniul public al Municipiului Oradea a bunurilor rezultate din investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare executate şi finalizate de terți pe domeniul public al Municipiului Oradea în lunile Iunie și Iulie 2021 2021-08-24 majoritate absolută
55 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 30 august 2021 (prima convocare) şi în data de 31 august 2021 (a doua convocare) 2021-08-24 majoritate absolută
56 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 30 august 2021 (prima convocare) şi în data de 31 august 2021 (a doua convocare) 2021-08-24 majoritate absolută
60 Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii frecvențelor și a indicatorilor asumați prin planul de afaceri în Contractul de finanțare încheiat între Municipiul Oradea, R.A.Aeroportul Oradea și Ryanair Designated Activity Company 2021-08-24 majoritate absolută
61 Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Asociației Atletic Club Oradea CAO 1910 2021-08-24 majoritate absolută
62 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a Asociaţiei Atletic Club Oradea CAO 1910 pentru sezonul competițional 2021-2022 şi a cotizaţiei Municipiului Oradea pentru anul 2021 2021-08-24 majoritate absolută
63 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2021 completare pct. 63.pdfcomplet pct. 63.pdfcomplet.63.pdf 2021-08-24 majoritate absolută
64 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Oradea Transport Local S.A. 2021-08-24 majoritate absolută

III. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții cu numărul de posturi ale Direcției de Asistență Socială Oradea 2021-08-23 majoritate simplă

IV. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT – Județul Bihor în domeniul public al UAT – Municipiul Oradea, a terenului, în suprafață de 17.591 mp., situat în municipiul Oradea, str. Armatei Române nr. 1/F, reprezentând amplasamentul aferent Colegiului Economic și Campusului Școlar ,,Partenie Cosma,, 2021-08-24 majoritate calificată
17 Proiect de hotărâre pentru aprobarea soluționării favorabile a cererii înaintată de Guvernul României, prin Secretariatul General, de transmitere a imobilului, situat în municipiul Oradea, str. Dunărea nr. 3 - 5, județul Bihor, înscris în Cartea funciară nr. 202707 - Oradea, la poziția A1.12, cu nr. cadastral 202707-C12 din domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor și din administrarea Consiliului Local, în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul Clinic de Urgență “Avram Iancu” Oradea 2021-08-24 majoritate calificată
18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat în mun. Oradea, str. Episcop Mihai Pavel nr. 8, subsol 2021-08-24 majoritate absolută
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat în mun. Oradea, str. Nicolae Jiga nr. 22 2021-08-24 majoritate absolută
20 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință situat în mun. Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 38, ap. 5 2021-08-24 majoritate absolută
21 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui spațiu cu destinația de cabinet medical situat în mun. Oradea, str. Piața Devei nr. 1 - 6, proprietatea privată a Municipiului Oradea 2021-08-24 majoritate absolută
22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a locuințelor libere ale Municipiului Oradea, cuprinse în Anexa 1, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar 2021-08-24 majoritate absolută
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere privind imobilul, reprezentând clădirea și terenul aferent, identificat prin nr. top 3124/6/I, înscris în CF nr. 31861 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 2 în scopul desfășurării parțiale a activității Şcolii gimnaziale „Nicolae Bălcescu” din Oradea 2021-08-24 majoritate absolută
24 Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 640 din 2015 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Oradea a unor imobile reprezentând teren cu construcții 2021-08-24 majoritate absolută
25 Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului - în suprafaţă totală de 13 mp - înscris în CF 207357 - Oradea, situat în zona străzii Apateului 2021-08-24 majoritate calificată
26 Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului – în suprafaţă de 33 mp – identificat cu nr. cadastral 211025, înscris în CF 211025 – Oradea, situat în zona străzii Cartier Podgoria 2021-08-24 majoritate calificată
27 Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului - în suprafaţă de 86 mp - identificat cu nr. cadastral 210651, înscris în CF 210651 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Bulgarilor 2021-08-24 majoritate calificată
28 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului - în suprafaţă de 220 mp - identificat cu nr. cadastral 211081, înscris în CF 211081 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Piersicilor 2021-08-24 majoritate calificată
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 23 mp, identificat cu nr. cadastral 203473, înscris în CF 203473 - Oradea, situat în zona străzii Pictor Traian Goga 2021-08-24 majoritate calificată
30 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 32 mp, identificat cu nr. cadastral 210638, înscris în CF 210638 - Oradea, situat în zona străzii Episcop Ioan Alexi 2021-08-24 majoritate calificată
31 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 44 mp, identificat cu nr. cadastral 202028, înscris în CF 202028 - Oradea, situat în zona străzii Strugurilor 2021-08-25 majoritate calificată
32 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 56 mp, identificat cu nr. cadastral 208911, înscris în CF 208911 - Oradea, situat în zona străzii Adevărului 2021-08-24 majoritate calificată
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 65 mp, identificat cu nr. cadastral 208909, înscris în CF 208909 - Oradea, 2021-08-24 majoritate calificată
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 77 mp, identificat cu nr. cadastral 208930, înscris în CF 208930 - Oradea, situat în zona străzii Adevărului 2021-08-24 majoritate calificată
35 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 230 mp, identificat cu nr. cadastral 171440, înscris în CF 171440 - Oradea, situat în zona străzii Uzinelor 2021-08-24 majoritate calificată
36 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 303 mp, identificat cu nr. cadastral 209443, înscris în CF 209443 - Oradea, situat în zona străzii Dinicu Golescu 2021-08-24 majoritate calificată
37 Proiect de hotărâre pentru respingerea cererii privind preluarea în proprietatea Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 125 mp, identificat cu nr. cadastral 198538, înscris în CF 198538-– Oradea,situat în mun. Oradea, în cartierul Bălcescu 2021-08-24 majoritate simplă
38 Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea, de la coproprietarii Pop Alexandru, Pop Angela și Micoriciu Bogdan - George, a terenurilor - în suprafață totală de 249 mp - rămase inutilizabile după exproprierea făcută 2021-08-24 majoritate calificată
39 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 524 mp, reprezentând teren și construcție, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, str. Miron Costin nr. 42 2021-08-24 majoritate absolută
40 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 565 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona străzii Aiudului 2021-08-24 majoritate absolută
46 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203539, înscris în CF 203539, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-08-24 majoritate calificată
41 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 1.735 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona străzii Molidului 2021-08-24 majoritate absolută
42 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.365 mp, reprezentând teren situat în municipiul Oradea - str. Leonardo da Vinci afectat de lucrări finanțate prin Programul TERMOFICARE 2020 - 2027 2021-08-24 majoritate absolută
43 Proiect de hotărâre privind modificare a H.C.L. nr. 285 din 31.03.2021, privind declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 877 mp, și a edificatelor (gard și pivnițe) - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local, Modernizare strada Drumul Hotarului 2021-08-30 majoritate calificată
44 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 582 din 24.07.2020, privind declanşarea procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 766 mp, și a construcţiilor constând în garduri - proprietate privată ale unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrăriide utilitate publică de interes local,,Modernizare strada Piersicilor - tronson cuprins între strada calea Bihorului și strada Izvorului”în sensul actualizării Anexelor 1 și 2 la hotărâre 2021-08-24 majoritate calificată
45 Proiect de hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203599, înscris în CF 203599, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-08-24 majoritate calificată
47 Proiect de hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 167123, înscris în CF 167123, situat în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-08-24 majoritate calificată
48 Proiect de hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 158377, înscris în CF 158377, situat în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-08-24 majoritate calificată
49 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 177291, înscris în CF 177291, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gabor (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-08-24 majoritate calificată
50 Proiect de hotărâre pentru concesionarea unor parcele de teren, cu suprafaţa de 250 mp fiecare, proprietate a Municipiului Oradea, situate în zona străzii Calea Clujului, (în Cartierul Tineretului), în vederea construirii de locuinţe familiale 2021-08-24 majoritate absolută
51 Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării unor parcele, proprietate privată a Municipiului Oradea,situate în str. Eugen Lovinescu - în zona Cartierul Tineretului,în vederea construirii de locuinţe familiale pe suprafețe de teren mai mari de 250 mp 2021-08-24 majoritate absolută
52 Proiect de hotărâre pentru concesionarea, prin licitație publică, a terenului - în suprafață de 391 mp - identificat cu nr. cadastral 200137, înscris în CF 200137 - Oradea, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în strada Calea Clujului nr. 198C,în vederea realizării unei investiții în conformitate cu prevederile Regulamentului local de urbanism 2021-08-24 majoritate absolută
81 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 8.097 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea cu destinația - drum de exploatare în extravilan 2021-08-26 majoritate absolută
83 Proiect de hotărâre pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a terenului, în suprafață totală de 3.984 mp teren, înscris în CF 200762 - Oradea și în CF 204765 - Oradea, situat în str. Erou Marius Cosma nr. 11, respectiv în str. Alexandru Vlahuță nr. 27, în favoarea proprietarului construcțiilor edificate pe aceste terenuri 2021-08-27 majoritate calificată
87 Proiect de hotărâre privind declararea interesului public local pentru realizarea obiectivului "Amenajare parc - în zona străzilor Grigore Moisil și Ion Irimescu din municipiul Oradea" respectiv aprobarea unor măsuri privind terenurile ce urmează a fi astfel afectate 2021-08-30 majoritate absolut[
88 Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării UAT - Municipiul Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, Subprogramul „Unități și Instituții de Învățământ de Stat”, în vederea realizării de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A. a obiectivului Proiect tip - Construire creșă mică - str. Aluminei nr. 100A, municipiul Oradea, județul Bihor 2021-08-30 majoritate absoluta
89 Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării UAT - Municipiul Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, Subprogramul „Unități și Instituții de Învățământ de Stat”, în vederea realizării de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." S.A. a obiectivului - Proiect tip - Construire creșă mare - str. Ion Irimescu, municipiul Oradea, județul Bihor 2021-08-30 majoritate absolută
90 Proiect de hotărâre privind însușirea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici din subprogramul “Unităţi şi instituţii de învăţământ de stat” al Programului naţional de construcţii de interes public sau social, aprobat prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1070 din 29.07.2021, respectiv pentru aprobarea coridorului de expropriere necesar realizării obiectivului - Proiect tip - Construire creșă mare și a infrastructurii aferente - strada Ion Irimescu, municipiul Oradea, județul Bihor 2021-08-30 majoritate absolută
91 Proiect de hotărâre pentru declanşarea procedurii de expropriere a imobilului, proprietate privată, reprezentând teren, în suprafață de 7.162 mp, necesar în vederea realizării obiectivului - Proiect tip - Construire creșă mare și a infrastructurii aferente - strada Ion Irimescu, municipiul Oradea, județul Bihor 2021-08-30 majoritate calificată

V. Instituția Arhitectului Șef

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire locuinte colective cu spatii complementare la parter, str. Iuliu Maniu, nr.35, nr.cad.182344 - Oradea 2021-08-23 majoritate absolută
65 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire hala depozitare produse nealimetare, amenajare incinta si imprejmuire str. Vladimir Petrovici Filatov, nr.30, nr.cad.202556 – Oradea 2021-08-24 majoritate absolută
66 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planulu Urbanistic Zonal - Reconversie functionala partiala din UTR UGc in UTR Et ; Construire supermarket LIDLstr.Ceyrat, nr.cad.203563, Oradea 2021-08-24 majoritate absolută
67 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbnistic de Detaliu - Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parterstr.Satelitului, nr.23 nr.cad. 3602 – Oradea 2021-08-24 majoritate absolută
68 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Etajare si recompartimentare locuinta, str. Mihai Eminescu, nr.3, ap.9, nr.topo.919/2– Oradea 2021-08-24 majorutate absolută
69 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire imobil cu destinația servicii profesionale (frizerie/coafura, salon estetică și întreținere corporală), str. Balogh Istvan nr. 27, nr.cad.13748-Oradea 2021-08-24 majoritate absolută
70 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - construirea unui imobil cu destinația locuințe colective cu spațiu comercial la parter si desfiintare casa existenta, str. 12 Octombrie nr. 17, nr.cad.196346-Oradea 2021-08-24 majoritate absolută
71 71. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - construirea unui imobil cu functiune mixtă, (spatii comerciale, birouri, 2 apartamente), str. Matei Corvin nr. 57, nr.cad.196055, Oradea 24.08.2021 Majoritate absolută Comisia urbanism 2021-08-24 majoritate absolută
82 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire casa familiala si imprejmuire teren, str. Eugen Potoran, nr.1, nr.cad. 202586 - Oradea 2021-08-27 najoritate absolută

VI. Direcția Juridică

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
72 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul controlat al vehiculelor în ZONA PIETONALĂ CENTRALĂ din Municipiul Oradea completare pct. 72.pdf 2021-08-25 majoritate simplă
84 Proiect de hotărâre privind acordul pentru initierea procedurii de desfiintare a Spitalului Clinic Municipal’’Dr.Gavril Curteanu’’Oradea , prin reorganizare ca structura fara personalitate juridica in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea 2021-08-27 majoritate simplă

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
78 Informare privind modul de soluționare a plângerii prealabile formulată de domnul consilier Madar Adrian, referitoare la HCL nr. 888/12.11.2020 2021-08-25

VII RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
79 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și pentru Serviciul Public Comunitar local de Evidență a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea 2021-08-26 majoritate simplă

VIII. Compartiment Consiliu Local

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
80 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. 873/2020 privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local 2021-08-27 majoritate simplă

IX DMPFI

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
85 Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor aferente și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Centrală Electrică Fotovoltaică - Parcare Traian Blajovici” din Municipiul Oradea 2021-08-27 majoritate absolută
86 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic de execuție privind proiectul „Extindere ambulator Corp B Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea Etapa I și Etapa II”, cod SMIS 123666 2021-08-27 majoritate absolută

Fișiere - SEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 30.08.2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator