Trimite unui prieten

Sedința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 26 noiembrie 2020

Vineri , 20 Noiembrie 2020, 0:00

Exportă PDF - Sedința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 26 noiembrie 2020 Tipărește pagina - Sedința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 26 noiembrie 2020 Trimite unui prieten - Sedința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 26 noiembrie 2020

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anunul 2021 2020-11-20 Majoritate absolută
16 Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 1050/19.12.2019 privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, Parcul Traian nr. 2, ap, 11, înscris în C.F. nr. 150619-C1-U11 2020-11-20 majoritate absolută
19 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 762 din 12.10.2020 privind aporbarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea societății Termoficare Oradea S.A., în vederea scoaterii acestuia din funcțiune 2020-11-20 majoritate absoluta
20 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A pe anul 2020 2020-11-20 majoritate absoluta
48 Proiect de hotărâre privind aprobarea amânării începerii perioadei de execuție a Contractului de finanțare încheiat între Municipiul Oradea, RA Aeroportul Oradea și Ryanair Designated Activity Company 2020-11-20 majoritate simplă
50 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii și dotări pe anul 2020 și implicit rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Compania de Apă Oradea S.A. 2020-11-23 majoritate absoluta
51 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea COMPANIA DE APĂ ORADEA SA 2020-11-23 majoritate simpla
63 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix Teren str. Ovidiu Densușianu nr. 1, 16.220 mp, identificat prin nr. de inventar 022380, înscris în CF 208807-Oradea în vederea transmiterii acestuia în administrarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA 2020-11-23 majoritate absoluta
64 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2020. completare pct. 64.pdf 2020-11-23 majoritate absoluta
65 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Asociației Atletic Club Oradea CAO 1910 pentru anul 2020 și a cotizației anuale a Municipiului Oradea pentru anul 2020. 2020-11-23 majoritate absoluta
71 Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație al Societăților Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administratia Domeniului Public SA, Agentia de Dezvoltare Locală Oradea SA și Termoficare Oradea SA in conformitate cu legislatia privind guvernanța corporativă 2020-11-24 majoritate simplă
72 Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorilor de asteptari, profilurilor consiliilor de administratie, profilurilor membrilor CA si a matricelor consiliilor la societatile Compania de Apa Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administratia Domeniului Public SA, Termoficare Oradea si Agentia de Dezvoltare Locala SA 2020-11-24 majoritate simpla
73 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al HCL nr. 886/2020 privind aprobarea prețurilor de achiziție și transport ale materialelor antiderapante utilizate de către societatea RER Vest SA pentru iarna 2020-2021 2020-11-24 majoritate absoluta
74 Proiect de hotărâre privind numirea primarului Municipiului Oradea în organele de conducere ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO Oradea. 2020-11-24 majoritate simplă
75 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aferente sectoarelor Canal I şi Reţele Apă aflate în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune 2020-11-24 majoritate absoluta
76 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA 2020-11-24 majoritate absolută
77 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, respectiv rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Oradea Trtansport Local SA Oradea Transport Local SA modific.anexa 2 pct. 77.pdf 2020-11-24 majoritate absoluta
78 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 noiembrie 2020 (prima convocare) şi în data de 27 noiembrie 2020 (a doua convocare) 2020-11-24 majoritate absoluta
79 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 noiembrie 2020 (prima convocare) şi în data de 27 noiembrie 2020 (a doua convocare) complet.pct. 79.pdf 2020-11-24 majoritate absoluta
87 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 3.329 mp cu societatea SH MEDICAL S.R.L. 2020-11-25 majoritate absolută
88 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării, respectiv completării Regulamentului de funcționare al Parcului Industrial Eurobusiness II 2020-11-25 majoritate simplă
89 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate aplicabil la nivelul ADI Transregio, prin încheierea unui Act adițional. 2020-11-25 majoritate absoluta
91 Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Consiliul de Administrație al societății RER VEST SA 2020-11-26 majoritate simpla

II. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului Comunitar Gutenberg din cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea aprobat prin HCL nr. 746/20.10.2018 2020-11-20 majoritate simpla
45 Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui sprijin financiar asociațiilor și fundațiilor din municipiul Oradea, care acordă cu ocazia sărbătorilor de iarnă pachete cu dulciuri și alimente beneficiarilor acestora. 2020-11-20 majoritate absolută
46 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități a solicitanților de locuințe sociale în vederea închirierii, sesiunea 2020. 2020-11-20 majoritate absolută

III. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA MIRCEA ZACIU 2020-11-20 majpritate absoluta
4 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA STELIAN VASILESCU” 2020-11-20 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA VASILE STROESCU” 2020-11-20 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA MIHAIL G. SAMARINEANU” 2020-11-20 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA IOSIF PERVAIN” 2020-11-20 majoritate absoluta
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA ALEXANDRU PELE” 2020-11-20 majoritate absoluta
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA ȘTEFAN LUPȘA” 2020-11-20 majoritate absoluta
10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA FÁBIÁN IMRE” 2020-11-20 majoritate absoluta
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de proiectant pentru obiectivul de investiție “MODERNIZARE STRADA DUMITRU CHIRILA” 2020-11-20 majoritate absoluta
17 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice fazaSF, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi dinSF, scenariul 1- Extindere de retea termica de transport pe str. Sf Apostol Andrei nr. 24 B cu racord din B-dul Decebal si instalarea unui minipunct termic recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie ,,Extindere retea termica de transport pe strada Sf. Apostol Andrei nr. 24 B” municipiul Oradea 2020-11-20 majoritate absoluta
18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din SF, scenariul 1- Extindere de retea termica de transport in zona Poarta 2 CET cu racord din magistrala M 7 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie ,,Realizarea punctului de racordare a viitorilor consumatori la magistrala M 7 in zona Poarta 2 CET” municipiul Oradea 2020-11-20 majoritate absoluta
47 Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizării anexei anexei 2.1.3 (programul de transport pentru rețeaua de autobuze) la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate 2020-11-20 majoritate absoluta
49 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii de gaze naturale presiune redusă pe str. Armatei Române din municipiul Oradea. 2020-11-23 majoritate absoluta

IV. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
12 Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 1110 din 28 noiembrie 2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție: REABILITARE FATADE SI INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA str. PATRIOTILOR nr.4, 6 – PALATUL ADORJAN I SI PALATUL ADORJAN II 2020-11-20 majoritate absoluta
13 Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 1113 din 28 noiembrie 2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Reabilitare fatade la imobilul situat in Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea, REABILITARE FATADE STRADALE SI ACOPERIS IMOBIL DIN ORADEA str.Episcop Mihai Pavel nr.8 (Casa Ertler) 2020-11-20 majoritate absoluta
14 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare Grădinița cu Program Prelungit nr. 42 din Oradea, str. Salcâmilor nr. 8 2020-11-20 majoritate absoluta
15 Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 1111 din 28 noiembrie 2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Reabilitare fatade la imobilul situat in Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea, REABILITARE FATADE CASA FUCHSL, ORADEA str.INDEPENDENTEI nr. 11 - 13 2020-11-20 majoritate absoluta
21 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 6 mp, identificat cu nr. cadastral 208113, înscris în CF 208113 - Oradea, situat în zona străzii Paleului 2020-11-20 majoritate calificată
22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 19 mp, identificat cu nr. cadastral 200949, înscris în CF 200949 - Oradea, situat în zona străzii Dimitrie Anghel 2020-11-20 majoritate calificată
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 24 mp, identificat cu nr. cadastral 203360, înscris în CF 203360 - Oradea, situat în zona străzii Cireșilor 2020-11-20 majoritate calificată
24 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 56 mp, identificat cu nr. cadastral 208368, înscris în CF 208368 - Oradea, situat în zona străzii Sofiei 2020-11-20 majoritate calificată
25 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 121 mp, identificat cu nr. cadastral 208026, înscris în CF 208026 - Oradea, situat în zona străzii Vasile Lucaciu 2020-11-20 majoritate calificată
26 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 122 mp, identificat cu nr. cadastral 208312, înscris în CF 208312 - Oradea, situat în zona străzii Podgoria 2020-11-20 majoritate calificată
27 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 127 mp, identificat cu nr. cadastral 209034, înscris în CF 209034 - Oradea, situat în zona străzii Suișului 2020-11-20 majoritate calificată
28 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 268 mp, identificat cu nr. cadastral 209001, înscris în CF 209001 - Oradea, respectiv a terenului, în suprafață de 131 mp, identificat cu nr. cadastral 209025, înscris în CF 209025 - Oradea, situate în zona străzii Suișului. 2020-11-20 majoritate calificată
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 132 mp, identificat cu nr. cadastral 187016, înscris în CF 187016 - Oradea, situat în zona străzii Paleului 2020-11-20 majoritate calificată
30 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 358 mp, identificat cu nr. cadastral 208313, înscris în CF 208313 - Oradea, situat în zona străzii Valentin Silvestru 2020-11-20 majoritate calificată
31 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 1.762 mp, identificat cu nr. top 39, înscris în CF 166819 - Oradea, situat în zona străzii Bumbacului 2020-11-20 majoritate calificată
32 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 2.329 mp, identificat cu nr. top 38, înscris în CF 157998 - Oradea, situat în zona străzii Bumbacului 2020-11-20 majoritate calificată
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 15 mp, identificat cu nr. cadastral 208578 și înscris în CF 208578 - Oradea, situat în zona străzii Afinelor 2020-11-20 majoritate calificată
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 85 mp, identificat cu nr. cadastral 208480 și înscris în CF 208480 - Oradea, situat în zona străzii Calea Adevărului 2020-11-20 majoritate calificată
35 Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului, în suprafaţă de 213 mp, identificat cu nr. cadastral 208307 și înscris în CF 208307 - Oradea, situat în zona străzii Tudor Vladimirescu 2020-11-20 majoritate calificată
36 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205635, înscris în CF 205635 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2020-11-20 majoritate calificată
37 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 184649, înscris în CF 184649 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2020-11-20 majoritate calificată
38 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205630, înscris în CF 205630 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2020-11-20 majoritate calificată
39 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205642, înscris în CF 205642 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2020-11-20 majoritate calificată
40 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205629, înscris în CF 205629 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2020-11-20 majoritate calificată
41 Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 205636, înscris în CF 205636 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2020-11-20 majoritate calificată
42 Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 2.042 mp și a edificatelor constând în garduri, proprietate privată ale unor persoane fizice / juridice,afectate de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local "Modernizarea drumului de legătură între Municipiul Oradea și Comuna Paleu (DC 37 - Săldăbagiu de Munte)” 2020-11-20 majoritate calificată
43 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafața de 178 mp, respectiv cu suprafața de 582 mp reprezentând teren - proprietate a Municipiului Oradea - situat în zona străzii Caporal Constantin Mușat 2020-11-20 majoritate absoluta
44 Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului, în suprafață de 295 mp, înscris în CF 204283 - Oradea, în favoarea societății West Residence S.R.L.,în vederea extinderii construcțiilor conform Planului Urbanistic Zonal, aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 270 din 2020, respectiv pentru aprobarea documentației cadastrale privind continuarea drumului public (nr. cadastral 182524) în zona str. Ceyrat 2020-11-20 majoritate absoluta
52 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 92 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeței de 92 mp în favoarea proprietarului construcției (pivniță), situată în mun. Oradea, str. Valea Frumoasă. 2020-11-25 majoritate calificată
53 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare pentru imobilul în care funcționează Grădinița nr. 25, reprezentând teren și construcții situate în mun. Oradea, str. Zalăului nr. 11. 2020-11-23 majoritate absoluta
54 Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri referitoare la terenul, situat în mun. Oradea, str. Emilian Mircea Chitul nr. 1, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1495 din 2014 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Lotus Center SA. 2020-11-23 majoritate absoluta
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumelor necesare pentru despăgubirea proprietarilor cu contravaloarea lucrărilor efectuate de aceștia pentru relocarea rețelei de utilități – gaze naturale – realizată odată cu construirea liniei de tramvai. 2020-11-23 majoritate absoluta
56 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere referitor la spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 2 - 4,în favoarea Uniunii Democrată Maghiară din România 2020-11-23 majoritate absoluta
57 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere referitor la spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Calea Clujului nr. 70,în favoarea Fundației Culturale “Cetate Durgheu” 2020-11-23 majoritate absoluta
58 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere referitor la spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Iosif Vulcan nr. 4 - 6, în favoarea societății Conbril Com S.R.L. 2020-11-23 majoritate absoluta
59 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere referitor la spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. Matei Corvin nr. 98, încheiat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Oradea, pentru artistul plastic Fekete Tiberiu 2020-11-23 majoritate absoluta
60 Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii contractului de comodat aferent spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în mun. Oradea, str. Buzăului nr. 2B, în favoarea Fundației de Scleroză Multiplă Bihor 2020-11-23 majoritate absoluta
61 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 6 locuințe, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar 2020-11-23 majoritate absoluta
62 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, disponibilă în Municipiul Oradea, în favoarea următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 28 februarie 2019 2020-11-23 majoritate absoluta
67 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.637 mp, reprezentând drum public în zona Cartierului Tineretului, str. George Bacaloglu – tronson 2. 2020-11-24 majoritate absoluta
68 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 765 mp, reprezentând teren – proprietate privată a Municipiului Oradea - situat în zona str. Prunilor. 2020-11-24 majoritate absoluta
69 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului ănscris în CF 208528 – Oradea, referitor la terenul situat în mun. Oradea, str.Piatra Craiului. 2020-11-24 majoritate absoluta
70 Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui contract de administrare între Parohia Ortodoxă „Biserica cu Lună” și Municipiul Oradea având ca obiect imobilul, înscris în CF 150459, situat în str. Iuliu Maniu nr. 22. 2020-11-24 majoritate absoluta

VI. IAS

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
80 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuinta, str. Raspantiilor, nr.62, nr.cad.201650-:-201652– Oradea 2020-11-24 majoritate absoluta
81 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.61/2017 Extindere si reconversie functionala cladire administrativa in imobil cu destinatia spatii de cazare in regim hotelier si alimentatie publica, zona str.Calea Borsului, nr.27B; nr.cad.196037, Oradea 2020-11-24 majoritate absoluta
82 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire imobil de locuinte colective P+2E+R cu spatiu comun pentru locatari la parter, str. Partenie Cosma, nr.11, nr.cad. 184982 – Oradea 2020-11-24 majoritate absoluta
83 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire doua case bifamiliale (max.4 unitati locative) garaj auto si imprejmuire teren, str. Bunyitai Vince, nr.cad. 207621, nr.cad.207622 ( provenit din dezmembrarea terenului cu nr.cad.202629) – Oradea 2020-11-24 majoritate absoluta
84 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului. 2020-11-25 majoritate simplă
85 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliuConstruire casa familială și împrejmuire teren, str.Zărandului nr. 13G, nr.cad. 13645 – Oradea 2020-11-25 majoritate absoluta
86 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire aparthotel P+4E+R cu spatiu comercial la parter, str.Calea Clujului, nr.cad.197095 (cad.vechi 8026), nr.cad.200137 - Oradea 2020-11-25 majoritate absoluta
90 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ (ETAPA 2) – Parcelare teren pentru activități terțiare str. Ciheiului, nr. Cad. 207674 – Oradea. 2020-11-25 majoritate absolută

VII. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
92 Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea 2020-11-26 majoritate simpla

V. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
66 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din subordinea Consiliului Local Oradea. 2020-11-23 majoritate simpla

Fișiere - Sedința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 26 noiembrie 2020

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator