Trimite unui prieten

Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 29 iulie 2021

Vineri , 23 Iulie 2021, 0:00

Exportă PDF - Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 29 iulie 2021 Tipărește pagina - Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 29 iulie 2021 Trimite unui prieten - Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 29 iulie 2021

I.A.S.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din UTR RiM si UTR RrM2 in UTR Et ; Construire hypermarket zona str.Seleusului, nr.cad.157593,183126, 190009, 176940, 209017, 197117, nr.topo.3974, 3975, Oradea 2021-07-23 majoritate absoluta
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ URBANIZARE – Parcelare teren pentru dezvoltarea unei activitati economice cu caracter tertiar, str.Ogorului, nr.cad.200347, Oradea 2021-07-23 majoritate absoluta
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire spatiu de depozitare, alipire parcele str. Daliei, nr.cad. 196357, 159100 Oradea 2021-07-23 majoritate absoluta
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire cladire cu functiune mixta - cazare, alimentatie publica, birouri, str. Ciheiului, nr.53, nr.cad.198390, Oradea 2021-07-23 majoritate absoluta
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere și mansardare imobil existent și reglementare acces - str. Valea Frumoasă nr.100, nr.cad. 200188 – Oradea 2021-07-23 majoritate absoluta
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuinta si imprejmuire teren str. Bulgarilor, nr.8, nr.cad.210650, 210651 – Oradea 2021-07-23 majoritate absoluta
7 Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu pentru extindere și etajare ap.5 și reglementare incintă - Str. Traian Moșoiu nr.7, ap.5, nr.topo 2036/5, Oradea 2021-07-23 majoritate absoluta
21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Extindere Parc Industrial I Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.670/2009 Zona str. Calea Borșului, nr.cad.203197, 205598-Oradea 2021-07-23 majoritate absoluta
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Extindere ap.4/A cu un corp P+E si mansardare ap.4/A in volumul acoperisului existent si propuneri de dezvoltare ulterioara a parcelei, str. Evreilor Deportati, nr.75, nr.4/A – Oradea 2021-07-26 majoritate absoluta
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire spalatorie auto self service si imprejmuire, str. Corneliu Zdrehus, nr.13, nr.cad.208136, Oradea 2021-07-26 majoritate absoluta
29 Proiect de hotărâre Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Restructurare incinta industriala si construire corpuri noi, zona str. Matei Corvin - Oradea 2021-07-26 majoritate absoluta

II. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Oradea la data de 30.06.2021. 2021-07-23 majoritate absoluta
22 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2021. complet. pct. 22.pdf 2021-07-26 majoritate absoluta
23 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului evenimentelor publice organizate de Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune pentru anul 2021 2021-07-26 majoritate absoluta
24 Proiect de hotărâre aprobarea modificării statutului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune 2021-07-26 majoritate absoluta
25 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a unui activ fix proprietate publică a Municipiului Oradea prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 196/1/06.08.2013. 2021-07-26 majoritate absoluta
26 Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.07.2021. 2021-07-26 majoritate absoluta
47 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie inclusiv Actele adiţionale ulterioare asupra terenului în suprafaţă totală de 10.226 mp cu societatea COMPETDAC S.R.L. 2021-07-26 majoritate absoluta
48 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Oradea Transport Local S.A. 2021-07-26 majoritate absoluta
54 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 iulie 2021 (prima convocare) şi în data de 30 iulie 2021 (a doua convocare) 2021-07-27 majoritate absoluta
53 Proiect de hotărâre privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 02 august 2021 (prima convocare) şi în data de 03 august 2021 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare 2021-07-27 majoritate absoluta
57 Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public și privat nr. 21020/2019 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Administrația Domeniului Public SA prin încheieirea unui Act Adițional. 2021-07-28 majoritate absoluta

III. D.A.S.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de prioritate și punctajului aferent acestora în baza cărora se repartizează, spre închiriere, locuințele sociale aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, a listei cu categoriile de persoane care pot beneficia de locuințe sociale, a modelului de cerere tip și a listei actelor doveditoare care vor fi depuse în completarea cererilor pentru solicitări de locuințe. Anexa pct. 9.pdf 2021-07-23 majoritate absoluta
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în creșă pentru copiii care frecventează Creșe – Oradea în anul școlar 2021 – 2022. 2021-07-27 majoritate absoluta

IV. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiul Oradea nr. 127 din 2019 2021-07-23 majoritate absoluta
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuințe destinată închirierii în mod exclusiv tinerilor specialiști din sănătate, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, disponibilă în municipiul Oradea, în favoarea următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 255/2020 2021-07-23 majoritate absoluta
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de apartamentare a blocului A.N.L. situat în mun. Oradea, str. Iza nr. 25A, imobil înscris în CF 207301-C1 - Oradea 2021-07-23 majoritate absoluta
13 Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării, în vederea închirierii, a unei locuinţe sociale din fondul locativ aflat în proprietatea Municipiului Oradea în favoarea următorului solicitant înscris în Lista de priorități aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 921 din 26.11.2020 2021-07-23 majoritate absoluta
14 Proiect de hotărâre pentru închirierea, prin licitație publică, a locuințelor libere ale Municipiului Oradea, cuprinse în Anexa 1, prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar 2021-07-23 majoritate absoluta
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului de preluare în folosință gratuită de către Municipiul Oradea a imobilului situat în Oradea, str. Nojoridului nr. 27, în vederea desfășurării activității didactice a trei grupe din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit ”Orsolya” din Oradea 2021-07-23 majoritate absoluta
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere pentru o parte din imobilul, constând în clădire și terenul aferent, situat în mun. Oradea, str. Calea Clujului nr. 186, în scopul desfăşurării activității instructiv - educative pentru o grupă mixtă de copii din cadrul Şcolii Gimnaziale „Ioan Slavici” Oradea complet.pct. 16.pdfcomplectare pct. 16.pdf 2021-07-23 majoritate absoluta
17 Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului nr. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 935 din 26 noiembrie 2020, pentru modificarea articolului nr. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 1110 din 28 noiembrie 2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție: REABILITARE FAȚADE ȘI INVELITOARE LA IMOBILUL SITUAT IN ORADEA str. PATRIOȚILOR nr. 4, 6 – PALATUL ADORJAN I ȘI PALATUL ADORJAN II. 2021-07-23 majoritate absoluta
18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului în suprafață de 250 mp. identificat cu nr. cadastral 203571 înscris în CF 203571 situat în mun. Oradea, str.Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren 2021-07-23 majoritate calificată
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203591, înscris în CF 203591, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției – casă edificată pe acest teren 2021-07-23 majoritate calificată
20 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 180226, înscris în CF 180226, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarului construcției – casă edificată pe acest teren 2021-07-23 majoritate calificată
32 Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a cotei de 221,50 / 2.267 mp teren, înscrisă în CF 154553 - Oradea, situată în str. Clujului nr. 207/B, în favoarea proprietarilor construcțiilor edificate pe acest teren 2021-07-26 majoritate calificată
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 6 mp, identificat cu nr. cadastral 209928, înscris în CF 209928 - Oradea, situat în zona străzii Piersicilor 2021-07-26 majoritate absoluta
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 29 mp, identificat cu nr. cadastral 209906, înscris în CF 209906 - Oradea, situat în zona străzii Piersicilor 2021-07-26 majoritate calificată
35 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 38 mp, identificat cu nr. cadastral 170568, înscris în CF 170568 - Oradea, situat în zona străzii Atacului 2021-07-26 majoritate calificată
36 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 60 mp, identificat cu nr. cadastral 208863, înscris în CF 208863 - Oradea, situat în zona străzii Drumul Hotarului 2021-07-26 majoritate calificata
37 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 170 mp, identificat cu nr. cadastral 210060, înscris în CF 210060 - Oradea, situat în zona străzii Dimitrie Anghel 2021-07-26 majoritate calificată
38 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 639 mp, identificat cu nr. cadastral 210048, înscris în CF 210048 - Oradea, situat în zona străzii Colinelor nr. 141B 2021-07-26 majoritate calificată
39 Proiect de hotărâre pentru aprobarea acceptării ofertei de donaţie imobiliară şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea cu destinaţia “drum public”, a terenului - în suprafaţă de 97 mp – identificat cu nr. cadastral 202773, înscris în CF 202773 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Piatra Craiului 2021-07-26 majoritate calificata
40 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 135 mp, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea - situat în zona străzii Măslinului 2021-07-26 majoritate calificata
41 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 466 mp, reprezentând teren situat în zona străzii Santăului 2021-07-26 majoritate absoluta
42 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața de 214 mp și 672 mp, reprezentând terenuri - proprietatea Municipiului Oradea - situate în zona străzii Macului 2021-07-26 majoritate absoluta
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 883 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, 2021-07-26 majoritate absoluta
44 Proiect de hotărâre pentru aprpbarea documentației cadastrale, cu propunerea de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 186823 și 210212, referitor la terenul situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu. 2021-07-26 majoritate absoluta
45 Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act adiţional la Contractul, nr. 1857 din 13.07.2016, privind exercitarea dreptului de acces pe terenurile Municipiului Oradea pentru realizarea de rețele subterane noi de către societatea Orange Romania S.A. 2021-07-26 majoritate absoluta
46 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale, cu propunerea de dezmembrare a imobilului înscris în CF 203648 - Oradea, situat în mun. Oradea,str.Universității nr.1 și darea acordului de principiu pentru transmiterea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul public al statului a suprafeței de 7.266 mp teren în vederea realizării prin grija Universității din Oradea a proiectului “Construire cămin studențesc – Universitatea din Oradea” 2021-07-26 majoritate absoluta
50 Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a cotei de proprietate deținută de Municipiul Oradea în imobilul situat în str. Sf. Apostol Andrei nr. 24B, înscris în CF 204675 - Oradea, reprezentând teren, în suprafață de 912 mp, concesionat prin contractul nr. 1952 din 18.06.2019 în favoarea societății Euro Max Investment S.R.L. 2021-07-27 majoritate calificata
51 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 884/2015 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici - faza Proiect Tehnic, respectiv a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea unui centru de transport intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier și feroviar în zona Gării C.F.R. din Episcopia Bihor” 2021-07-27 majoritate absoluta
52 Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a terenurilor, în suprafață totală de 10.520 mp - proprietate privată a unor persoane fizice, afectate de coridorul necesar realizării lucrării de interes public local „Dezvoltarea unui centru de transport intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier și feroviar în zona Gării CFR din Episcopia Bihor” Etapa I 2021-07-27 majoritate calificata

V. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
30 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din aceasta, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru “Reabilitare strada Episcop Dr. Vasile Coman din municipiul Oradea” 2021-07-26 majoritate absoluta

VI. COMPARTIMENT CONSILIUL LOCAL

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
55 Proiect de hotărâre privind numirea domnului/doamnei__________ membru în Consiliul de Administrație în cadrul Muzeului Țării Crișurilor – Complex Muzeal. 2021-07-28 majoritate simpla
56 Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Municipal „dr. Gavril Curteanu” Oradea. 2021-07-28 majoritate simpla

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
31 Raport privind activitatea desfășurată de către asistențăă personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2021. 2021-07-26 majoritate absoluta

Fișiere - Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 29 iulie 2021

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator