Trimite unui prieten

COMPARTIMENT ORDINE PUBLICĂ ȘI RUTIERĂ

Exportă PDF - COMPARTIMENT ORDINE PUBLICĂ ȘI RUTIERĂ Tipărește pagina - COMPARTIMENT ORDINE PUBLICĂ ȘI RUTIERĂ Trimite unui prieten - COMPARTIMENT ORDINE PUBLICĂ ȘI RUTIERĂ

 

 

Atribuții:

 

a)      Menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;

b)      Menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

c)      Participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

d)      Acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

e)      Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

f)       Asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

g)      Participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

h)      Asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;

i)        Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

j)        Execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

k)      Participă, alături de Poliţia muncipiului Oradea, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

l)        Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

m)    Asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

n)      Acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;

o)      Asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

p)      Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

q)      Participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

r)       Sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei municipiului Oradea în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

s)       Acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei municipiului Oradea în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

t)        Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

u)      Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

v)      Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

w)    Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

x)      Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

y)      Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

z)      Cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei municipiului Oradea pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

aa)   Organizează, coordonează şi răspunde de executarea măsurilor de dirijare şi îndrumare a traficului rutier şi pietonal în cazul executării unor lucrări pe suprafaţa carosabilă în scopul desfăşurării fluente şi în siguranţă a traficului rutier;

bb)  Aplică prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;

cc)   Ia primele măsuri când se sesizează de comiterea unui accident de circulaţie cu victime şi sesizează structura de poliţia competentă;

dd)  Desfăşoară activităţi de prevenire şi educaţie rutieră pe segmentul de activitate;                              

ee)   Asigură siguranţa traficului în privinţa autovehiculelor cu tracţiune animală şi a animalelor lăsate libere pe domeniul public care pot prezenta pericol pentru persoane sau pentru traficul auto;

ff)    Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, la sesizările conducerii direcției;

gg)   Execută orice alte sarcini de serviciu, activităţi  sau misiuni dispuse, prin decizie sau rezoluţie de către Şeful Poliţiei Locale, adjunctul Șefului Poliției Locale sau înlocuitorul legal al acestuia, în limita competenţelor legale de solutionare;

hh)  Iau măsuri în ceea ce priveşte sancţionarea contravenţională prin amendă sau avertisment, în parcările de domiciliu sau parcările publice, după caz, pieţe sau în alte cazuri stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului Local;

ii)      Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;

jj)      Întocmeşte în conformitate cu prevederile art. 61 Cod de Procedură Penală procesul-verbal de constatare a infracţiunilor, atunci când situaţia o impune, şi îl înaintează de îndată organelor abilitate.

 

 

Din cadrul Compartimentului Ordine Publică și Rutieră, fac parte următorii polițiști locali:

 

MILIAN GHEORGHE

SABĂU CĂLIN CLAUDIU

ILISIE FLORIN SORIN

LAȘAK IOAN

VULPĂȘIN ALIN

ȘANDRO MIHAI - ANDREI

CIOROGARIU GHEORGHE CORNEL

BARLA NORBERT

BANCIU ALEXANDRU DANIEL

HECIU SAMUEL

SILAGHI EMANUEL DAN

SECELEANU DANIEL IOAN

STĂNCIULESCU MARIN     

FLOAREA NICOLAE

AVRAM CĂLIN MARIUS

BRADEA SEBASTIAN IONUȚ

CRĂCIUN GHEORGHE IOAN

SILAGHI DANIEL CORNEL

FRANK ADRIAN IOAN

PETER VASILE MARIUS

SAV DUMITRU SEBASTIAN

MUDURA MARIUS GEORGE

DICU PETRE

 

 

Fișiere - COMPARTIMENT ORDINE PUBLICĂ ȘI RUTIERĂ

Nu există fișiere!