Trimite unui prieten

COMPARTIMENTUL CONTROL COMERCIAL

Exportă PDF - COMPARTIMENTUL CONTROL COMERCIAL Tipărește pagina - COMPARTIMENTUL CONTROL COMERCIAL Trimite unui prieten - COMPARTIMENTUL CONTROL COMERCIAL

 

 

Atribuții:

 

a)      Urmărește dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale în locurile autorizate de Primarul municipiului Oradea, în vederea eliminării oricărei forme de comerţ ambulant neautorizat;

b)      Controlează respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare şi industriale în pieţe, târguri şi oboare;

c)      Colaborează şi sprijină organele de control sanitare, sanitar veterinare şi de protecţie a consumatorilor, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

d)      Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;

e)      Acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

f)       Verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

g)      Constată contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea regulilor generale de comerţ stabilite prin legi, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului;

h)      Verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

i)        Verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

j)        Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

k)      Verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

l)        Verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

m)    Cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

n)      Verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

o)      Verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

p)      Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor stabilte prin lege care cad în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;

q)      Combate comerţul cu bunuri a căror provenienţă nu poate fi dovedită;

r)       Controlează modul de respectare a obligaţiilor ce revin agenţilor economici în legătură cu afişarea preţurilor, a respectării standardelor de calitate a produselor şi serviciilor, exactitatea folosirii cântarelor şi a măsurătorilor produselor vândute, etc;

s)       Verifică în incinta unităţilor de învăţământ, a căminelor şi locurilor de cazare pentru elevi şi studenţi, precum şi aleile de acces în aceste instituţii dacă se comercializează sau se expun spre vânzare băuturi alcoolice, tutun, tipărituri şi înregistrări audio-video cu caracter obscen precum şi alte mărfuri sau produse interzise de lege;

t)        Constată contravenţii şi aplică sancţiuni în ceea ce priveşte normele de trafic greu, iau măsuri de imobilizare a autovehiculelor conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv la parcările de domiciliu.

u)      Identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Oradea sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

v)      Veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră; emiterea avizelor /acordurilor de funcţionare;

w)    Execută orice alte sarcini, activităţi sau misiuni dispuse prin decizie sau rezoluţie de către Şeful Poliţiei Locale sau adjunctul Șefului Poliției Locale, în limita competenţelor legale de soluţionare;

x)      Participă la menţinerea normalităţii în ceea ce priveşte ordinea şi liniştea publică în imediata apropiere a barurilor, cluburilor, unităţilor de alimentaţie publică şi în zona lor de dispunere.

y)      Îndeplinesc și atribuţiile din domeniul rutier;

z)      Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, la sesizările conducerii direcției;

aa)   Asigură ordinea şi liniştea publică în imediata apropierea unităţilor de învățământ publice;

bb)  Elaborează referatele de fundamentare privind propunerile de suspendare a activității diferiților agenți economici pe care le înaintează spre aprobare primarului municipiului Oradea;

cc)   Avizarea consulativă pe domeniul control comercial pentru agenţii economici, unităţile de alimentaţie publică şi avizarea în vederea emiterii acordurilor/autorizaţiilor de funcţionare de către Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

 

 

Din cadrul Compartimentului Control Comercial, fac parte următorii polițiști locali:

 

VLAȘ DIANA FLORICA

JURJEA IONUȚ NATANIEL

DOCI FLORINA LAURA

LĂZĂU ALEXANDRA NICOLETA

 

 

Fișiere - COMPARTIMENTUL CONTROL COMERCIAL

Nu există fișiere!