Trimite unui prieten

SERVICIUL REGENERARE URBANĂ

Exportă PDF - SERVICIUL REGENERARE URBANĂ Tipărește pagina - SERVICIUL REGENERARE URBANĂ Trimite unui prieten - SERVICIUL REGENERARE URBANĂ

 

 

ȘEF SERVICIU: GALL MONICA

 

În subordinea acestui serviciu, se află următoarele compartimente:

 

1.      Compartiment Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal

            Atribuţiile specifice, ale poliţiştilor locali, pe domeniul Disciplină în Construcţii şi Afişaj stradal sunt următoarele:

 

a. Efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;
b. Efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;
c. Participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;
d. Constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii şi a dispunerii măsurilor, arhitectului şef al municipiului şi Primarului municipiului Oradea sau persoanelor împuternicite de către aceştia;
e. Intocmesc procesele verbale pentru luarea în evidență fiscală a construcțiilor mai vechi de 3 ani, realizate fără autorizație de construcție;
f. Întocmesc note tehnice de constatare, somaţii, fişe de evaluare, în vederea supraimpozitării proprietarilor imobilelor neîngrijite și operează situația acestora în programul electronic m2n;
g. Întocmesc procese verbale de constatare a infracțiunilor la regimul construcţiilor;
h. Verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
i. Verifică amplasarea afişelor colante doar în locurile special amenajate pe raza municipiului Oradea;
j. Identifică persoanele fizice sau juridice care promovează evenimente, manifestaţii culturale sau sportive, precum şi pentru acţiuni de promovare produse sau activităţi, care au aplicat afişe fără respectarea legislaţiei specifice, în vederea aplicării sancţiunilor contravenţionale;
k. Notifică, somează sau sancționează persoanele care nu respectă legislaţia în domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal;
l. Verifică existenţa autorizaţiei de construire şi respectarea documentaţiei tehnice autorizate pentru lucrările de construcţii;
m. Verifică şi identifică imobilele şi împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare;
n. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;
o. Execută orice alte sarcini, activităţi sau misiuni dispuse prin decizie sau rezoluţie, de către șeful ierarhic superior, în limita competenţelor legale de soluţionare;
p. Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, la sesizările conducerii direcției;
q. Avizarea consulativă pe domeniul disciplină în construcţii și afișaj stradal pentru agenţii economici, unităţile de alimentaţie publică şi avizarea în vederea emiterii acordurilor/autorizaţiilor de funcţionare de către Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea;
r. Execută orice alte sarcini, activităţi sau misiuni dispuse prin decizie sau rezoluţie, de către Șeful Poliției Locale, în limita competenţelor legale de soluţionare.


Din cadrul Compartimentului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, fac parte următorii polițiști locali:

 

LAZA OTILIA IOANA

BRAD GHEORGHE CĂLIN

POP MIHAIELA IOANA

BOT LIGIA MĂDĂLINA

DEAC VLAD FLORIN

LAZA MARIA ALEXANDRA

 

 

2.      Compartiment Protecţia Mediului (Poliţia Ecologică)

             Atribuţiile specifice, ale polițiștilor locali, pe domeniul Protecţia Mediului (Poliția Ecologică) sunt următoarele:

 

a. Controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale din municipiul Oradea;
b. Sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente, cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
c. Participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
d. Identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Oradea sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
e. Verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
f. Verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
g. Verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
h. Verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
i. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor, legate de problemele specifice compartimentului;
j. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale, care cad în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;
k. Verifică în teren şi rezolvă problemele rezultate din sesizări şi audienţe în ceea ce priveşte buna gospodărire şi respectarea normelor de protecţie a mediului;
l. Verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;
m. Verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către operatorul de salubritate;
n. Verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
o. Verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;
p. Veghează la respectarea standardelor şi a normelor privind nivelul de zgomot şi poluarea sonoră, numai dacă aceste atribuții sunt prevazute prin fișa postului sau anexă la aceasta;
q. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni în ceea ce priveşte normele de trafic greu, iau măsuri de imobilizare a autovehiculelor conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv la parcările de domiciliu, numai dacă aceste atribuții sunt prevazute prin fișa postului sau anexă la aceasta;
r. Verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor râurilor şi a cursurilor de ape ce traversează municipiul Oradea;
s. Veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
t. Veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;
u. Verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;
v. Monitorizază şi ia măsuri referitor la respectarea normelor legale privind colectarea selectivă a deşeurilor;
w. Întocmesc note de constatare şi fişe de evaluare, somaţii şi note de constatare finale în vederea supraimpozitării proprietarilor terenurilor neîngrijite/neîntreținute;
x. Execută orice alte activităţi sau misiuni dispuse de către șeful ierarhic superior sau adjunctul Șefului Poliției Locale, în limita de competenţă, sub rezerva legalităţii acestora, sub autoritatea nemijlocită a Șefului Poliției Locale;
y. Îndeplinesc atribuţiile din domeniul rutier şi ordine publică, numai dacă aceste atribuții sunt prevazute prin fișa postului sau anexă la aceasta;
z. Intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, la sesizările conducerii direcției ;
aa. Asigură ordinea şi liniştea publică în imediata apropiere a unităţilor de învătământ publice.

 

Din cadrul Compartimentului Protecția Mediului (Poliția Ecologică), fac parte următorii polițiști locali:

 

BICA COSMINA RAMONA

COTRĂU NICOLETA NADIA

IANCU CĂTĂLINA ELISABETA

PINTEA ADINA MONICA

LASCA COSMIN PETRICĂ

TOTH ZOLTAN OVIDIU

SZEKELY CARMEN ELENA

CRIȘAN ALIN

MEZE RAMONA IOANA

IANC LĂCRIMIOARA

NEGREA ALIN TRAIAN

 

3. Compartiment Evidență Persoane, Registratură şi Avizare Documente

În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locală are următoarele atribuţii:


    a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

    b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

    c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    d) cooperează cu Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor  din Oradea pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

    e) verifică, după caz, cazierul contravențional al persoanei pentru soluționarea unor cereri, adrese, reclamații, sesizări și pune la dispoziția polițiștilor locali din cadrul direcției informații punctuale privind cazierul contravențional  al persoanei, la solicitarea justificată a acestora.

Principalele atribuţii ale Compartimentului Evidență Persoane, Registratură şi Avizare Documente sunt:

1. Desfăşoară activităţi de relaţii cu publicul, de secretariat, de primire, înregistrare şi expediere a corespondenţei, de redactare în sistem informatic a documentelor cu care lucrează;

2. Repartizează corespondenţa primită, pe bază de semnătură într-un registru special întocmit în acest scop;

3. Repartizarea corespondenţei către alte instituţii sau servicii descentralizate care se realizează prin poştă, cu confirmare de primire - prin întocmirea unor borderouri de predare a corespondenţei către poştă, prin Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

4. Asigură relaţiile cu publicul şi primirea sesizărilor scrise de la cetăţeni;

5. Asigură primirea cetătenilor în audiență la conducerea direcției şi urmăreşte comunicarea în termen a răspunsurilor către petiţionari în programul electronic CID (circuitul intern al documentelor);

6. Răspunde de păstrarea confidenţialităţii corespondenţei;

7. Planifică, organizează şi asigură buna desfăşurare a conferinţelor de presă în cazul în care sunt ţinute la sediul Direcției Poliţiei Locale Oradea;

8. Expediază corespondenţa direcției;

9. Asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date şi protectia informatiilor clasificate.

10. Asigură afişarea la avizierul instituţiei și transmiterea tuturor actelor repartizate de către conducere, pentru luare la cunoştinţă de către toţi angajaţii;

11. Elaborarează şi revizuieşte Procedurile de lucru Operaţionale şi de Sistem, conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;

12. Verifică respectarea condiţiilor de formă şi conţinut în ceea ce priveşte procesele- verbale întocmite de către politiştii locali şi sesizează neregulile constatate în vederea includeri acestora în programul de pregătire profesională;

13. Face informări privind modificările legislative apărute în domeniile de activitate ale Direcției Poliţia Locală Oradea;

14. Elaborează Planul de Pregătire Profesională Anual;

15. Elaborează Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Poliția Locală Oradea;

16. Elaborează Planul de Ordine și Siguranță Publică și întrunește Comisia Locală de Ordine Publică, în vederea avizării;

17. Elaborează Raportul de activitate anual, al Direcției Poliția Locală Oradea;

18. Primeşte corespondenţa repartizată spre competentă soluţionare;

19. Răspunde la notele interne transmise spre soluţionare în sarcina sa;

20. Întocmeşte modele de acte administrative;

21. Răspunde în scris cetăţenilor şi/sau persoanelor juridice care au formulat petiţii sau diferite cereri, în termen legal, operând soluția dată în programul electronic CID (circuitul intern al documentelor);

22. Colaborează cu medicul de medicina muncii în vederea asigurării examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, care cuprinde şi testarea psihologică anuală a personalului;

23. Întocmeşte şi vizează procesul verbal de elaborare a muniţiei, şi se preocupă de demersurile necesare privind valorificarea deşeurilor rezultate din respectiva procedură, precum şi scoaterea din evidenţa contabilă a tuburilor rezultate la tragere;

24. Se preocupă de scoaterea din evidenţa contabilă a mijloacelor de autoapărare neletale, în momentul atingerii duratei maxime de valabilitate sau uzură;

25. Răspunde și întocmește documentațiile ce trebuie înaintate I.P.J Bihor cu privire la avizările necesare pe linie de armament, viza autorizație de deținere, folosire și port arme;

26. Transmite procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor precum şi dispoziţiile de ridicare întocmite de poliţiştii locali, Serviciului Monitorizare Cheltuieli în vederea introducerii în baza de date;

27.  Redactează și actualizează procedurile operaționale ale Direcției Poliția Locală Oradea;

28.  Execută orice alte sarcini, activităţi sau misiuni dispuse prin decizie sau rezoluţie, de către Șeful Poliției Locale sau înlocuitorul legal al acestuia, în limita competenţelor legale de soluţionare.

 

 

În cadrul Compartimentului Evidență Persoane, Registratură şi Avizare Documente își desfășoară activitatea:

 

 

ANDONE LUCIA

BOTIȘ-DRĂGAN ANCUȚA

 

 

 

Fișiere - SERVICIUL REGENERARE URBANĂ

Nu există fișiere!