Trimite unui prieten

Serviciul Resurse Umane

Exportă PDF - Serviciul Resurse Umane Tipărește pagina - Serviciul Resurse Umane Trimite unui prieten - Serviciul Resurse Umane

SERVICIUL RESURSE UMANE

   

NUME PRENUME

FUNCTIE

ADRESA MAIL

TELEFON

INTERIOR

RODICA FUNAR

ȘEF SERVICIU

 rodica.funar@oradea.ro

 0259/408.850

 118

PUȘCAȘ MARIA

CONSILIER

 mariana.puscas@oradea.ro

 0259/409.443

 217

DAN MARIA ALINA

CONSILIER

 alina.dan@oradea.ro

 0259/409.443

 217

HRIHORIȘAN ADRIAN

CONSILIER

 adi.hrihorisan@oradea.ro

 0259/409.443

 217

OAIE OANA BIANCA

CONSILIER

 oana.oaie@oradea.ro

 0259/409.443

 217

POPA FELICIA

REFERENT

 primar@oradea.ro

 0259/431.409

 123

COMPARTIMENT PLANIFICARE PERSONAL POLIȚIA LOCALĂ

  

NUME PRENUME

FUNCTIE

ADRESA MAIL

TELEFON

INTERIOR

CONDOROȘ ADRIANA

 CONSILIER

 condoros.adriana@oradea.ro

 0259/408.850

 118

COMPARTIMENT SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

  

NUME PRENUME

FUNCTIE

ADRESA MAIL

TELEFON

INTERIOR

GURĂU AUREL DUMITRU

 CONSILIER

 aurel.gurau@oradea.ro

 0259/437.646

140 

 

 

Atribuțiile Serviciului  Resurse Umane:

 

-  întocmește documentaţia privind modificarea organigramei Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, a numărului total de posturi şi a statului de funcţii, conform prevederilor legale, în baza analizei şi a dispoziţiei primarului, precum şi a propunerilor primite de la directorii de direcţii, aprobate de către conducerea instiruţiei sau a modificărilor legislative;

 - asigură întocmirea documentaţiei privind organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante şi a posturilor contractuale vacante, a celor temporar vacante, a promovărilor în funcţii de conducere, în clasă și în grad profesional. Răspunde şi se asigură de publicitatea posturilor vacante pentru care se organizează concurs de recrutare sau promovare, conform prevederilor legale în vigoare;

- asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante;

- întocmeşte documentaţia privind numirea în funcţie publică şi a contractelor individuale de muncă pentru candidaţii declarati admişi, în conformitate cu prevederile legale;

- întocmeşte documente privind numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu şi/sau a contractului individual de muncă pentru întreg personalul Aparatului de specialitate al Primarului şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;

- realizează salarizarea personalului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului  municipiului Oradea, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor și din cadrul Direcţiei Poliţia Locală, conform prevederilor legale. De asemenea se întocmesc state de plată pentru consilierii locali, membrii comisiilor de concurs sau alte comisii de specialitate, membrii echipelor de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, nunta de aur, centenar, premii pentru sportivi și plata artiștilor pentru evenimente organizate de Primăria municipiului Oradea;

- calculul drepturile salariale raportat la: concedii de odihnă, medicale sau de alte tipuri de concedii,  reţineri, deduceri personale, impozitul pe venit şi contribuţii, precum şi întocmirea ordonanţărilor şi a ordinelor de plată;

-   întocmeşte şi transmite lunar declaraţiile: D 112  şi D 100, respectiv anual D 205 și Formularul L153;

-  solicită și centralizează fişele de post, ţine evidenţa acestora pentru toate posturile,  conform prevederilor legale;

-  întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici precum şi de dosarele personale ale personalului contractual din cadrul instituţiei, conform prevederilor legale;

- gestionează contractele de muncă, prin întocmirea corectă şi la timp a tuturor contractelor individuale de muncă, conform legii. Înregistrează în baza de date on - line, contractele individuale de muncă prin programul Revisal. Răspunde de efectuarea acestei atribuţii corect şi în termenul legal;

-  actualizează, majorează  și  modifică  drepturilor salariale, după caz, conform legii;

- colaborează la fundamentarea necesarului de cheltuieli de personal prevăzute în buget, la solicitarea Direcţiei Economice şi  a Serviciului Buget - Ordonanţări;

- asigură procesarea, în baza de date, a concediilor de odihnă ale salariaţilor, în baza cererilor apobate ale acestora de către şeful ierarhic superior sau înlocuitorul de drept al acestuia; Răspunde de întocmirea situaţiei privind planificarea concediilor de odihnă, în vederea aprobării de către primar şi umăreşte respectarea ei. Răspunde de evidenţa tuturor tipurilor de concedii: concediilor de odihnă, medicale, de studii cu sau fără plată şi interese personale, aprobate conform prevederilor legale;

- calculează orele suplimentare efectuate de personalul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului;

- întocmeşte și verifică foile de prezenţă colectivă (pontajul centralizator) lunar pe direcţii;

- întocmește și vizează legitimaţii de serviciu, ecusoane, cartele de pontaj şi urmăreşte recuperarea lor la încetrea sau modificarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale angajaţilor;

- eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat/asigurat, vechimea în muncă/specialitate și  drepturile salariale;  

 - asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate. Eliberează angajaţilor, la îndeplinirea condiţiilor legale, actele necesare depunerii documentaţiei  de  pensionare la Casa Judeţeană de Pensii Bihor;

- operează actele administrative privind modificările intervenite în situaţia funcţiilor şi a funcţionarilor publici, precum şi încărcarea documentelor în format electronic pe Portalul de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

- solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici și ale personalului contractual, în condiţiile legii;

 - actualizează formularul de evaluare a performanţelor profesionale anuale ale funcţionarilor publici şi a personalului contractual, în funcţie de modificările legislative şi le postează pe reţeaua internă a instituţiei;

-  pe baza propunerilor din rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici întocmeşte Centralizatorul: „Planul de perfecţionare profesională pe anul (în curs)" pe care îl transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, conform legislaţiei în vigoare. Răspunde de întocmirea documentului „Planul de perfecţionare profesională anual" în termenele legale.

-   răspunde de evidenţa cursurilor de perfecţionare, masterate, sau orice alte forme de perfecţionare profesională; centalizează situaţia la zi;

-  asigură efectuarea stagiilor de practică pofesională de către studenţii/elevii care solicită acest lucru, în baza unui protocol între instituţia de învăţământ şi Primărie, sau în nume personal prin cerere şi eliberează adeverinţe privind stagiul de practică, în condiţiile legii;

- întocmeşte referate şi dispoziţii ale primarului privind sancţionarea disciplinară a angajaţilor pe baza raportului Comisiei de disciplină, cu respectarea prevederilor legale;

- la solicitarea justificată a directorilor, aprobată de către primar, întocmeşte documentaţia necesară supunerii spre aprobare a Consiliului Local a transfomării clasei sau gradului profesional pentru posturile vacante, prevăzute în statul de funcţii şi în termen de 10 zile înştiinţează Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, asupra modificărilor;

- asigură legătura Aparatului de specialitate al Primarului mun. Oradea cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti, instituţie  care coordonează metodologic activitatea serviciului;

- asigură colaborarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor  a mun. Oradea cu Direcţia de Evidenţa Persoanelor şi Administrare Baze de Date Bucureşti în aspecte care ţin de funcţiile publice din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;

- centralizează date statistice referitoare la personalul din cadrul instuţiei şi a instituţiilor subordonate Consiliului Local, în vederea luării unor decizii în ceea ce priveşte strategia de personal;

- răspunde de publicitatea, implementarea şi monitorizarea normelor de conduită profesională a funcţionarilor publici  şi a personalului contractual;

- întocmeşte statul de personal/funcţii ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii ale acestuia: structura organizatorică, numărul şi categoria funcţiilor, numărul de angajaţi, drepturile salariale  lunare  sau noi angajaţi;

- are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajaţilor şi ale candidaţilor la concursurile de recrutare în vederea ocupării unui post vacant precum şi confidenţialitatea asupra activităţii Serviciului Resurse Umane,  cu excepţia celor care nu sunt în contradicţie cu principiul trasparenţei în administraţia publică;

 - oferă funcţionarului public şi personalului contractual, în baza principiului transparenţei, toate informaţiile referitoare la raportul de serviciu sau muncă al acestuia, din oficiu sau după caz la cerere, precum şi informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- întocmeşte diferite evidenţe sau situaţii statistice privind salariaţii, după pregătire, vârstă, domiciliu, vechime în muncă, salarizare,  etc.;

- solicită şi centralizează declaraţiile de avere şi cele de interese a funcţionarilor publici precum şi a personalului contractual cu funcţii de conducere, în condiţiile legii. Ţine evidenţa lor în format electronic, precum și publicarea acestora în condiţiile Legii 176/2010, prin scanare şi postare pe site-ul instituţiei, conform termenelor legale, după caz și eliberează dovezi privind depunerea declaraţiilor;

- comunică angajaţilor sub semnătură de primire dispoziţiile în original care privesc raporturile de serviciu şi de muncă precum şi numirea în diferite comisii în termenul legal;

-  verifică prezenţa zilnică a salariaţilor în baza înregistrărilor cartelelor de proximitate prin programul Key Pont. Întocmeşte pontajul zilnic şi lunar pentru toate direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din subordinea primarului şi pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor;

 - pregăteşte în vederea arhivării şi predă Serviciului Relaţii cu Publicul, documentele din cadrul Serviciului  Resurse Umane, în condiţiile legii;

- asigură formalităţile necesare întocmirii şi depunerii jurământului de către funcţionarii publici definitivi;

- întocmeşte documentaţia, conform legii, referitoare la funcţionarii publici debutanţi. Răspunde de întocmirea actelor necesare informării şefului compartimentului în care sunt recrutaţi debutanţi asupra legislaţiei specifice. La sfârşitul perioadei de stagiu colectează documentele necesare în vederea numirii în funcţie publică definitivă sau eliberării după caz;

- întocmeşte note de fundamentare centralizatoare pe baza notelor de fundamentare propuse de către Directorii de direcţii şi aprobate de către Primar, la reorganizarea activităţii, înfiinţări, desfiinţări, transformări de posturi şi a rapoartelor de specialitate în vederea adoptării de către Consiliul Local prin Hotărâre; 

- funcționarii publici din cadrul Serviciului Resurse Umane răspund de legalitatea acţiunilor întreprinse, de corectitudinea informaţiilor furnizate în vederea pregătirii unor decizii, de respectarea termenelor stabilite pentru diverse acţiuni. Își folosesc programul de lucru, echipamentul informatic precum şi cel birotic pentru realizarea atribuţiilor de serviciu;

-  gestionează şi răspunde de întocmirea dosarelor demnitărilor instituţiei - primar şi viceprimari, modificări ale indemnizaţiilor, eliberarea  adeverinţelor, la cererea acestora;

- elaborează reglementări cu caracter intern: proceduri de sistem/operaționale, Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Aparatului de specialitate al primarului;

-  asigură comunicarea dintre conducerea Instituţiei şi salariaţi cu privire la: drepturile salariale, prevederile Regulamentului Intern, a dispoziţiilor referitoare la organizarea activităţilor.

- asigură protecţia datelor cu caracter personal conform reglementărilor introduse prin Regulamentul UE 2016/679.

 

  (1) Compartimentul Planificarea personalului Direcţiei Poliţia Locală,  subobrdonat Serviciului Resurse Umane.

 

   Obiectivul principal al Compartimentului - Planificarea personalului Direcţiei Poliţia Locală este planificarea activităţilor desfăşurate de către personalul din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Oradea

 Obiective specifice:

-  gestionarea personalului din Direcţia Poliţia Locală;

- întocmirea zilnică a Buletinului Posturilor conform planificării şi modificărilor impuse de situaţia operativă concretă precum şi de dinamica resursei umane cu aprobarea conducerii Poliţiei Locale Oradea;

-  planificarea lunară a serviciilor de permanenţă

          -  întocmirea pontajelor lunare pentru personalul Direcției Poliția Locală;

 

 Atribuțiile Compartimentului Planificarea personalului Direcţiei Poliţia Locală

 

 • întocmeşte planificarea lunară a serviciilor de permanenţă, în cooperare cu conducerea Direcției Poliția Locală Oradea şi o comunică/ afișează la Direcția Poliția Locală Oradea, după aprobarea de către Conducerea Directiei;

 •   introduce în programul Planificarea Serviciilor toate tipurile de concedii și cererile de recuperare pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru ale salariaţilor, în baza cererilor aprobate ale acestora de către şeful ierarhic superior sau înlocuitorul de drept al acestuia;

 • intocmeşte zilnic, buletinul postului, conform planificării lunare a serviciilor şi misiunilor specifice direcţiei cu specificarea mențiunilor aferente misiunii respectiv mașinile alocate patrulelor de sector/zona;

 •   întocmeşte documente privind numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu pentru personalul Direcției Poliția Locală Oradea;

 •   solicită și centralizează fişele de post, ţine evidenţa acestora pentru toate posturile din cadrul Direcției Poliția Locală,  conform prevederilor legale;

 • întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici din cadrul Direcției Poliția Locală, conform prevederilor legale;

 •    calculează orele suplimentare efectuate de personalul din cadrul Direcției Poliția Locală Oradea;

 •    întocmeşte și verifică, lunar, foile de prezenţă pentru birourile şi compartimentele din cadrul Direcției Poliția Locală; 

 •     întocmește lunar documentele aferente acordării Normei de hrană 12 „B", normă  suplimentară pentru personalul din cadrul Direcției Poliția Locală Oradea, care a lucrat în ture sau schimburi, pe baza planificării lunare a serviciilor de permanenţă;

 •    eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat/asigurat,  vechimea în muncă/specialitate și drepturile salariale pentru personalul din cadrul Direcției Poliția Locală;  

 •   solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici din cadrul Direcției Poliția Locală, în condiţiile legii,

 •   comunică angajaţilor din cadrul Direcției Poliția Locală, sub semnătură de primire, dispoziţiile în original care privesc raporturile de serviciu şi de muncă precum şi numirea în diferite comisii, în termenul legal;

 •   asigură protecţia datelor cu caracter personal conform reglementărilor introduse prin Regulamentul UE 2016/679.

 

 

 (2) Compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă, sobordonat Serviciului Resurse Umane

 

Obiectivul principal al Compartimentului Sănătate şi Securitate în Muncă: Elaborarea şi aplicarea strategiilor şi a planurilor de măsuri în vederea prevenirii şi evitării riscurilor privind accidentele de muncă pentru personalul angajat în structurile Aparatului de specialitate al primarului.

 

 Obiective specifice:

 • evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

 • elabororarea instrucţiunilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă

 • desfăşurarea activităţilor legate de prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;

 • realizarea instructajului introductiv general

   

   Atribuțiile Compartimentului Sănătate şi Securitate în Muncă:

 • realizează evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului şi Serviciului Public Comunitar Local de  Evidenţă  a  Persoanelor  a  municipiului Oradea;

 • elaborează instrucţiuni cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului  şi Serviciului Public Comunitar Local de  Evidenţă  a  Persoanelor a municipiului Oradea, pe departamente;

 • asigură şi realizează auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a  Persoanelor a municipului Oradea, la modificări semnificative ale condiţiilor de muncă;

 • controlează pe baza programului de activitate toate locurile de muncă din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului şi Serviciului Public Comunitar Local de  Evidenţă a  Persoanelor al mununicipiului Oradea  şi în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;

 • realizează la angajarea personalului instructajul introductiv general, şi verifică asimilarea acestuia;

 • elaborează lista cu dotarea personalului cu echipamente de protecţie şi de lucru, acolo unde este cazul;

 • participă la cercetarea evenimentelor, accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;

 • elaborează tematicile de prevenire în colaborare cu şefii de departamente, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate;

 • elaborează materialele referitoare la Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă;

 • colaborează cu Comisia Paritară a instituţiei pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a angajaţilor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului;

 • colaborează cu medicul de medicina muncii, în fundamentarea programului de măsuri de asigurare a condiţiilor privind securitatea şi sănătatea în muncă;

 • colaborează cu reprezentanţii cu atribuţii pentru securitatea şi sănătatea în muncă şi cu reprezentanţii Sindicatului Civica, pe problematicile specifice acestei activităţi;

 • realizează informarea angajaţilor referitoare la riscurile din cadrul instituţiei.

 

Fișiere - Serviciul Resurse Umane

Nu există fișiere!